Zákon o směnárnách

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o směnárnách“), upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti na území ČR. Naše advokátní kancelář pro Vás v případě potřeby ráda zpracuje kompletní žádost o registraci směnárenské činnosti u České národní banky, vytvoří veškeré potřebné vnitřní předpisy a postupy, pomůže zpracovat kurzovní lístek či zpracuje veškerá potřebná opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Kým může být provozována směnárenská činnost?

Osobami oprávněnými provozovat směnárenskou činnost na území ČR jsou:

 1. Banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce
 2. Spořitelní a úvěrní družstva
 3. Směnárnici
 4. Česká národní banka

Směnárníkem se pak dle ustanovení § 4 zákona o směnárnách rozumí osoba, která je oprávněna vykonávat směnárenskou činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Jedná se tedy o nebankovního provozovatele směnárenské činnosti. Veškeří směnárnici jsou zapsáni v elektronickém registru, který spravuje a provozuje Česká národní banka.

Co je to směnárenská činnost?

Směnárenskou činností dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o směnárnách rozumíme určitou soustavnou činnost provozovanou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tato činnost pak spočívá v provádění směnárenských obchodů. Směnárenským obchodem zase rozumíme obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků (včetně bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz) znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

Směnný kurz, úplata za provedení směnárenského obchodu, kurzovní lístek

Zákon o směnárnách nikterak nestanovuje ani neomezuje výši směnného kurzu (tzv. exchange rate), který vyjadřuje cenu jedné měny v jednotkách jiné. Výše směnného kurzu je tedy ponechána na dohodě stran směnárenského obchodu.

Úplata za provedení směnárenského obchodu je naopak zákonem o směnárnách omezena, když osoby provozující směnárenskou činnost ji mohou zákazníkům účtovat pouze v následujících případech:

 1. Směna mincí složených zákazníkem
 2. Směna šeku předloženého zákazníkem
 3. Směna bezhotovostních prostředků nebo elektronických peněz, dal-li zákazník platební příkaz k jejich převodu prostřednictvím osoby provozující směnárenskou činnost

Zveřejnění kurzovního lístku v provozovně je jednou z nejvýznamnějších povinností osob provozujících směnárenskou činnost stanovených zákonem o směnárnách. Kurzovní lístek musí vždy obsahovat například informace o měnách, mezi nimiž je prováděná směna, informace o směnných kurzech, o úplatě za provedení směnárenského obchodu či o právu na odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Tyto informace musí být na kurzovním lístku uvedeny v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem.

Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a finanční arbitr

Zákazníci mají dle zákona o směnárnách právo od směnárenského obchodu odstoupit, a to do 3 hodin od jeho provedení v provozovně, ve které byl proveden. Takovéto odstoupení je možné pouze co do částky 1.000,- EUR. Lhůta pro odstoupení v délce 3 hodin běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které byl směnárenský obchod proveden. Výjimečně může být lhůta pro odstoupení prodloužena na 6 měsíců. Následkem odstoupení je zrušení směnárenského obchodu od počátku, přičemž strany jsou povinny si vrátit vzájemná plnění.

Pro úplnost je nutno uvést, že o některých sporech vyplývajících ze směnárenské činnosti je oprávněn mimosoudně rozhodovat finanční arbitr. Jednat se může například o spory týkající se odstoupení, výše úplaty za provedení směnárenského obchodu či výše směnného kurzu.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně zákonu o směnárnách?

 • Pomoc při založení směnárny
 • Pomoc při zapsání do kurzů směnárníků
 • Jednání s Českou národní bankou
 • Novela zákona o směnárenské činnosti
 • Právní pomoc provozovatelům směnáren
 • Pomoc při odstoupení od smlouvy se směnárnou

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?