Úschova cenného papíru

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Pro úschovu cenného papíru („CP“) se použijí nejen speciální ustanovení občanského zákoníku („ObčZ“) o úschově CP v § 2409 a násl., ale také obecná ustanovení o úschově dle § 2402 a násl. ObčZ.

Obecně úschovu zákon definuje jako smlouvu, kdy se schovatel zavazuje převzít věc, aby ji pro uschovatele opatroval (§ 2402 ObčZ). Jedná se o smlouvu konsenzuální. Pro její vznik tedy není potřeba předmět úschovy předat. Stranami smlouvy jsou schovatel, tedy ten, kdo věc přebírá, a uschovatel, ten, kdo věc do úschovy někomu svěřuje. Povinností schovatele je věc převzít a opatrovat ji, zabezpečit, aby nedošlo ke škodě na věci, ztrátě nebo odcizení. Převzetím věci uschovatel neztrácí své vlastnické právo k ní, až na případy, kdy předává do úschovy věci druhově určené. V takovém případě však schovatel vydá uschovateli věci stejného množství, případně druhu. Schovatelem však nemusí být nutně vlastník věci.

Předmětem úschovy může být i věc nemovitá.

Dobu trvání úschovy je možné sjednat. V případě, že není sjednána, mohou smlouvu ukončit kdykoliv obě smluvní strany. V případě, že doba úschovy sjednána byla, může uschovatel požadovat vydání věci z úschovy i tak. Schovatel toto právo nemá. Může tak však učinit i bez souhlasu schovatele pouze v případě, že nemůže věc pro nepředvídatelnou okolnost bezpečně anebo bez vlastní škody opatrovat (§ 2403 ObčZ).

Smlouva je pojmově bezformální (lze ji uzavřít i ústně) a bezúplatná, nic však stranám nebrání sjednat si jinak. Uschovatel nicméně i přes bezúplatnost schovateli hradí nezbytné náklady – ty spočívají například ve výdajích na zachování věci.

V této souvislost je nutno pamatovat na to, že právo na vydání věci z úschovy se promlčuje v obecné tříleté lhůtě od uplynutí sjednané úschovy.

Smlouva o úschově cenného papíru

Úschova CP (§ 2409 an. ObčZ) navazuje na obecnou úpravu o úschově. Předmětem úschovy nemůže být zaknihovaný CP (§ 525 an. ObčZ), jelikož uschovány mohou být pouze věci hmotné. Schovatel drží CP v úschově odděleně od vlastních CP nebo CP jiných uschovatelů. Schovatel má pak možnost vydat uschovateli totožný CP, který byl schovateli předán. Povinnost oddělené úschovy se však netýká hromadné úschovy (§ 2410) nebo v případě, kdy tak bylo ujednáno. Schovatele vede o uschovaných CP evidenci, jejímž obsahem je identifikace uschovatele a místo uložení CP. Vhodná je také identifikace jednotlivých CP.

Naproti tomu při hromadné úschově se CP uschová společně s CP ostatních uschovatelů odděleně od CP schovatele (§ 2410 ObčZ). V rámci této úschovy mohou být uschovány pouze CP zastupitelné (§ 516 ObčZ) mezi jednotlivými uschovateli. Uschovatel pak nemá nárok na zpětné vydání identického (či „svého“) CP, který do úschovy předal, ale má právo na vydání tolika CP, kolik jich odpovídá jeho podílu na hromadné úschově CP. Podíl každého z uschovatelů se totiž dle zákona stanoví poměrem součtu jmenovitých hodnot CP, které dal do úschovy, k součtu jmenovitých hodnot všech CP v téže hromadné úschově (§ 2411 ObčZ). Uschovatelé se stávají vlastníky určitého podílu na smíšených CP. Pokud jde o CP, které nemají stanovenou jmenovitou hodnotu (například kusové akcie), pak se podíl uschovatele stanoví podle počtu kusů CP. Na rozdíl od obecné úpravy úschovy může schovatel i bez ujednání s uschovatelem předat CP do úschovy jinému schovateli.

V případě, že CP přijímá advokát, upravuje tuto problematiku speciálně § 56a zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii. Dle něj CP přijaté advokátem do správy je advokát povinen uložit na zvláštní účet u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle zvláštních právních předpisů k přijímání vkladů nebo ke správě CP. Klient (uschovatel) je povinen uhradit advokátovi náklady spojené se správou majetku. Úpravu pak konkrétněji rozvíjí usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov. Dle něj musí být ve smlouvě o advokátní úschově identifikována osoba, která advokátovi CP do úschovy svěřuje.

Smlouva o správě cenných papírů

Smlouvu o správě CP upravoval v § 36 dnes již neúčinný zákon č. 591/1992 Sb., zákon o cenných papírech. Současná právní úprava explicitně tento typ smlouvy nezachycuje. To nicméně stranám nebrání sjednat si takovou smlouvu.

Dle § 1746 odst. 2 ObčZ mohou strany uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy uzavřena. Na tento typ smlouvy se tak použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o smlouvách a ustanovení smluv podobného typu – smlouvy příkazní a komisionářské. Při koncepci smlouvy je vhodné také vycházet z již neúčinné úpravy. Odst. 1 zmíněného § 36 stanovoval, že smlouvou o správě CP se správce zavazuje, že bude činit po dobu trvání smlouvy veškeré právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s určitým CP, a vlastník CP se zavazuje zaplatit za to úplatu. Na základě této smlouvy tak správce může vykonávat úkony a práva spojená s CP vlastníka (ten ku příkladu nemusí mít čas nebo nemusí disponovat potřebnými znalostmi). Ve smlouvě se uvádí, v čem spočívají práva a konkrétní povinnosti správce CP, a měly by být přesně specifikovány CP, které jsou ke správě předány. Vlastník by měl poskytovat správci potřebnou součinnost.

Smlouvu není nutné uzavírat v písemné formě, ač tak lze vzhledem k povaze věci doporučit. Za správu CP je možno sjednat úplatu. Ta může zahrnovat také náklady, které správce vynaložil při plnění svého závazku. Dle smlouvy je správce povinen učinit veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s CP, zejména požadovat splnění závazků spojených s CP.

Správa může být činěna jak jménem vlastníka (u CP na jméno či na řad), tak i jménem správce (v případě CP na doručitele). Vlastík CP může dávat správci pokyny.

CP, které mohou být spravovány, mohou být například akcie, kmenové listy, směnky, šeky, kupóny a podobně.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně úschovy cenných papírů?

  • Sepsání smlouvy o úschově cenných papírů
  • Co když není sjednána doba úschovy
  • Postup v případě promlčené doby úschovy
  • Kde lze uchovávat cenné papíry
  • Advokátní úschova cenných papíru v naší advokátní kanceláři
  • Poplatky za úschovu cenných papírů
  • Vyjednávání podmínek pro úschovu cenných papírů s bankami
  • Odcizení cenných papíru z úschovny

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?