Svobodný přístup k informacím

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – který bývá také často označován jako tzv. informační zákon – mají především občané právo na informace o činnosti státních orgánů, územně samosprávných celků (obcí a krajů) a jejich orgánů a veřejných institucí (typicky státních podniků či státních příspěvkových organizací). Dotazy žadatelů nejčastěji směřují k hospodaření se svěřeným majetkem a s prostředky často plynoucími takříkajíc „z kapes daňových poplatníků“.

Samotný proces podání žádosti o informace působí zdánlivě jednoduše, je však opatřen řadou formálních požadavků; jejich případné nenaplnění ze strany žadatele pak může mít snadno za následek neúspěšnost jeho žádosti.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Na základě mnohaletých praktických zkušeností s aplikací zákona o svobodném přístupu k informacím jak ze strany žadatelů, tak těch, vůči nimž takové žádosti směřují (tzv. povinné subjekty), jsme schopni oběma stranám nabídnout pomoc.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti se svobodným přístupem k informacím?

  • Vstupní konzultaci s analýzou zájmových informací včetně právního zhodnocení, zda se jedná o informace, které je možné požadovat, a dále zda je adresát případné budoucí žádosti subjektem povinným informace poskytnout
  • Sepsání žádosti o informace včetně právního zastoupení v řízení o této žádosti jak před povinným subjektem, tak případně před Úřadem pro ochranu osobních údajů a správními soudy.
  • Odborné představení problematiky svobodného přístupu k informacím (včetně školení příslušných zaměstnanců a případného metodického řízení)
  • Právní pomoc při vyřizování konkrétních žádostí o informace, zejména posouzení, zda požadovanou informaci povinný subjekt musí, může, nemusí nebo nesmí poskytnout
  • Právní pomoc při přípravě reakcí na žádosti o informace (zejm. výzvy k doplnění žádosti, poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí žádosti atd.) včetně případného právního zastoupení povinného subjektu v řízení před správními soudy
  • Právo na informace od veřejných institucí
  • Jaké informace mohu žádat od veřejných institucí?
  • Jaké instituce jsou povinny poskytovat informace veřejnosti
  • Tvorba podkladů pro žádosti o informace od veřejných institucí
  • Zastupování při neposkytnutí požadovaných informací v soudním řízení

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?