Stavební právo

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Krize bydlení

Podle poslední tiskové zprávy iniciativy Za bydlení z 22. 6. 2021 se v bytové nouzi nachází zhruba 36 až 61 tisíc domácností a dalších 130 až 190 tisíc domácností je ohroženo ztrátou bydlení. Téma krize bydlení rezonuje ve veřejných a politických debatách již několik let. Dostupnost důstojného bydlení se však neustále zhoršuje.

Jedno z řešení nabízených politiky napříč politickým spektrem je rozsáhlá výstavba domů a bytů. Realizace developerských projektů (a to i např. kancelářských nebo projektů průmyslových zón) však často naráží na problémy související s územním plánováním a stavebním řízením. Územní řízení i stavební řízení je však potřeba v případě rozsáhlých developerských projektů vždy podstoupit. Developeři (ostatně stejně jako malý stavitelé) však narážejí na problémy vyplývající z právní úpravy stavebního práva.

Stavební právo

Česká republika má jedno z nejsložitějších a nejdelších stavebních řízení na světě a tato skutečnost zásadně brzdí potřebnou výstavbu. Pokud si uvědomíme, že v délce stavebního řízení je Česká republika na 157. místě ve světě a před Českou republiku se v tomto směru dostaly také některé africké země (podle žebříčku tvořeného Světovou bankou), je změna stavebního práva jistě potřebná.

Stát se na výše uvedené nelichotivé srovnání snaží reagovat a stavební právo aktuálně doznává podstatných změn. Pokud jde o právní úpravu územního plánování, stavebního řízení i souvisejících oblastí, byl přijat nový stavební zákon, který bude s postupnou účinností nahrazovat ten stávající. Přijetí nového stavebního zákona předcházela značná kritika původního návrhu ze strany odborné veřejnosti a velké množství připomínek v rámci procesu přijímání zákona, a lze tedy očekávat, že územní/stavební řízení budou nejméně z počátku provázet určité nejasnosti, složitosti a příp. vady, které budou brzdit kýžené urychlení výstavby. Zdali je nový stavební zákon krok správným směrem však ukáže až čas.

Přístup veřejnosti ke stavebním řízením

Diskutovaným aspektem v souvislosti se stavebním právem je také přístup veřejnosti do stavebních řízení, v nichž veřejnost nevystupuje jako stavebník či vlastník pozemku. V případě, že veřejnost aktivně vystupuje ve stavebních řízeních, zpravidla dochází ke kolizi zájmů, nejčastěji zájmu na provedení výstavby a zájmu na zachování stavu beze změny (často se jedná o ekologické zájmy, zájmy soukromých osob na tzv. pohodě bydlení apod.). Stavební úřady by se měly snažit uvedenou kolizi vyřešit v souladu se zákonem a takovým způsobem, aby jejich rozhodnutí obstálo při kontrole nadřízenými úřady a správními soudy.

Lze tedy jednoznačně doporučit řešit situaci s odborníky, kteří Vám pomohou efektivně prosadit Vaše zájmy v konkrétním řízení tak, aby byly Vaše argumenty co nejlépe vyslyšeny.

Závěrem

S ohledem na uvedené lze podotknout, a to jak ve vztahu ke starému stavebnímu zákonu, tak ve vztahu k tomu novému, že územní i stavební řízení vyžadují odbornost a profesionální přístup, a to jak na straně stavitele (např. developera), tak na straně veřejnosti, která má zájem na výsledku řízení. V tomto směru Vám rádi poskytneme veškeré potřebné právní služby, zejména:

 • Konzultaci právních aspektů velkých developerských projektů i malých staveb
 • Přípravu a revizi potřebné dokumentace
 • Konzultaci financování nemovitostních projektů
 • Monitoring stavebních záměrů a uplatnění potřebných kroků k jejich zamítnutí
 • Zastupování před orgány veřejné moci, zejména stavebními úřady nebo správními soudy, a to včetně řízení o vyvlastnění nemovitostí

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně stavebního práva?

 • Právní konzultace k aktualizacím stavebního zákona
 • Zastupování obcí a měst v řízeních ohledně bytové výstavby
 • Řízení o odstranění černých staveb
 • Právní posouzení návrhu nového územního plánu
 • Právní služby pro developerské společnosti
 • Zastupování měst a obcí v soudních řízeních týkajících se územních plánů
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Právní konzultace žádostí o dotace
 • Smlouvy týkající se stavebního zákona
 • Poradenství při posuzování ekologických zátěží
 • Zastupování u stavebního úřadu
 • Smlouvy s architekty a projektanty
 • Zkrácené stavební řízení
 • Kolaudace staveb
 • Ohlášení stavby
 • Vady a následné reklamace staveb
 • Právní konzultace investičních záměrů