Soutěžní právo

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Nadnárodní společnosti musí v rámci své podnikatelské činnosti věnovat zvýšenou pozornost předcházení střetu s právními předpisy chránícími hospodářskou soutěž, a to zejména s legislativou EU, zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Riziko porušení právních předpisů představuje zejména spojování společností či uzavírání dohod s jinými subjekty, neboť tyto kroky mohou představovat nekalosoutěžní jednání nebo jednání ohrožující hospodářskou soutěž. Nedovoleným narušováním hospodářské soutěže je pak myšleno vyloučení, omezení nebo jiné narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže, jež se může dít formou dohod narušujících hospodářskou soutěž, zneužití dominantního postavení soutěžitelů nebo některých spojení soutěžitelů.

Dohody narušující hospodářskou soutěž

Dohody narušující soutěž bývají často označovány jako kartely, a jsou uzavírány soutěžiteli s cílem omezit hospodářskou soutěž, rozdělit si trh, ovládnout jej a vyhnout se tak rizikům a nejistotám vyplývajícím z přirozeného konkurenčního boje. Jelikož kartely zásadně narušují hospodářské prostředí a snižují blahobyt spotřebitele, účast v nich může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestat pokutami až do výše 10 milionů korun nebo do 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, nebo zákazem plnění veřejných zakázek až na 3 roky.

Zneužití dominantního postavení soutěžitelů

Dominantní postavení má soutěžitel, který je hospodářsky silný natolik, že má možnost chovat se ve značné míře nezávisle na jeho konkurentech a zákaznících. Takový soutěžitel pak může používat řadu nedovolených praktik, například příliš vysoké ceny (tzv. vykořisťovací praktiky), exkluzivní dohody (tzv. vylučovací praktiky) nebo predátorské ceny, tedy ceny pod úrovní průměrných nákladů sloužící k eliminaci konkurence.

Nedovolené spojování soutěžitelů

Fúze a akvizice obchodních společností jsou v hospodářské soutěži poměrně běžným jevem – větší hráči kupují menší s cílem získat na trhu ještě vlivnější postavení. Vzhledem k tomu, že v důsledku fúze nebo akvizice však může dojít k narušení hospodářské soutěže, neboť společnosti spojením získají dominantní postavení na trhu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže největší spojení soutěžitelů posuzuje a schvaluje. Tam, kde by v důsledku zamýšleného spojení mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže mohou spojující se subjekty přijmout závazky, kterými bude narušení hospodářské soutěže eliminováno – teprve potom je fúze povolena.

Nekalá soutěž

Nekalá soutěž bývá představována nejčastěji porušením obchodního tajemství, klamavým označením zboží a služeb, parazitováním na pověsti závodu, výrobku či služeb, užitím neoprávněné srovnávací reklamy apod. Na rozdíl od velkých a nadnárodních společností se často týká i menších podnikatelů. Poškozený se v takovém případě může domáhat především uvedení v předešlý stav, náhrady škody, poskytnutí řízení.

Naše kancelář klientům poskytuje komplexní právní poradenství spočívající v předcházení střetu s právními předpisy.

Klientům však poskytujeme rovněž právní podporu v případě narušení či možného narušení hospodářské soutěže.

Jaké otázky typicky řešíme ohledně soutěžního práva?

 • Je vhodné uzavřít dohodu s jiným subjektem?
 • Je možná akvizice či fúze konkrétních subjektů?
 • Jak mám jednat při nekalé soutěži?
 • Vertikální dohody soutěžitelů
 • Horizontální dohody soutěžitelů (kartely)
 • Společné podniky (joint ventures)
 • Dominantní postavení soutěžitelů na trhu
 • Spojování soutěžitelů (fúze)
 • Veřejnou podporou
 • Tržní sílu
 • Posouzení záměru klienta vytvořit společný podnik
 • Analýza možnosti realizovat spojení s jiným soutěžitelem
 • Poradenství v souvislosti s dominantním postavením na trhu
 • Posouzení možnosti poskytnutí či získání veřejné podpory
 • Poradenství klientům v souvislosti s významnou tržní silou
 • Zastupování klientů před soutěžními úřady a před soudy
 • Právní zastoupení poškozených v občanskoprávním řízení při vymáhání nároků vzniklých porušením hospodářské soutěže