Smlouvy, závazky, podnikání

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Příprava smluvní dokumentace 

Smluvní dokumentace představuje v dnešní době důležitý nástroj ve vztahu mezi dvěma či více subjekty, kteří pro účely právní jistoty ve vzájemných vztazích potřebuji vzájemné závazky stvrdit písemnou formou. Naše advokátní kancelář zajišťuje přípravu smluvní dokumentace všech typů smluv např.:

 • kupní, darovací, nájemní a podnájemní
 • o převodech obchodních podílů, o převodech cenných papírů
 • zajišťující závazek (zástavní smlouva, smlouva o ručení)
 • zprostředkovatelské
 • případně smlouvy nepojmenované, tzv. na míru

V současnosti je trendem, že si lidé při přípravě smluvní dokumentace hledají na internetu volně dostupné vzory různých typů smluv, aby ušetřili svoje finance. Důležité je si ovšem uvědomit, že každý případ je jedinečný a že ne každá smlouva, která je volně dostupná na internetu, nemusí být vhodná pro jeho konkrétní záměr. V praxi existuje totiž velmi málo situací, ve kterých si lze vystačit se základním vzorem smlouvy. Každý člověk i situace je zpravidla odlišná a vyžaduje zvláštní úpravu smlouvy tak, aby co nejlépe dopadala na řešenou situaci a v maximální možné míře zabezpečila oprávněné zájmy toho, kdo ji potřebuje. V případě použití základního vzoru, který velmi často nepostačuje pro komplexní úpravu závazků, se pak mnohdy lidé dostávají do problémových situací, kdy jsou nakonec nuceni vyhledat odbornou právní pomoc nejčastěji právě advokáta, neboť na řešení nastalého problému jim již zpravidla jejich vlastní znalosti nestačí. Takový stav je pak v konečném důsledku může stát mnohem více peněz, než pokud by přenechali přípravy potřebné smluvní dokumentace odborníkovi již od prvopočátku, neboť základním a hlavním cílem smluvní dokumentace je komplexní úprava závazků stran smlouvy, která má zamezit vzniku problémových situací a zajistit hladký průběh.

Naše advokátní kancelář má bohatou mnohaletou zkušenost s řešením smluvních vztahů a přípravou smluvní dokumentace i s mezinárodním přesahem. V rámci poskytování právních služeb zajišťujeme zejména kompletní přípravu smluvní dokumentace, revizi smluvní dokumentace, vyjednávání s protistranou o obsahu smluvního vztahu a řešíme případné spory z  uzavřených smluv. 

Poradenství při podnikání

V současné právní úpravě samotný pojem podnikání není definován. Z věcného hlediska pojem podnikání odvozujeme z definice podnikatele, která je uvedena v ustanovení § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), kdy za podnikatele je považován ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku“. Z formálního hlediska dle ustanovení § 421 odst. 1 občanského zákoníku se za podnikatele považuje ten, kdo je zapsán v obchodním rejstříku. V tomto případě tedy není rozhodující, zda osoba podnikatelskou činnost skutečně vykonává, ale pouze to, že je osoba v obchodním rejstříku zapsána.

Kromě výše uvedeného je podnikatelem dále osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Osoba, která se rozhodne podnikat, si musí nejdříve určit, jakou formu podnikání zvolí, zejména s přihlédnutím k činnosti, kterou se podnikatelským způsobem hodlá zabývat. Zároveň by měla zvážit své osobní schopnosti a předpoklady, dosažené vzdělání, dosavadní praxi nebo schopnost finančního zajištění podnikání.

Fyzická osoba může podnikat zcela samostatně jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo jako příslušník svobodného povolání na základě zvláštních zákonů, což však neznamená, že by tato osoba nemohla zaměstnávat zaměstnance. Vedle fyzických osob mohou podnikat i osoby právnické, zejména obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jako vedlejší činnost mohou podnikatelskou činnost rovněž vykonávat i jiné korporace jako např. spolky. Ten, kdo se rozhodne podnikat, tedy rovněž musí zvážit, jestli veškerá práva a povinnosti z podnikání vyplývající vezme na sebe jako OSVČ nebo je bude vykonávat prostřednictvím obchodní společnosti.

Naše advokátní kancelář má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím při podnikání. S ohledem na Váš podnikatelský záměr Vám poradíme, jestli pro Vás bude vhodnější podnikat jako OSVČ nebo založit obchodní společnost. V rámci poradenství Vám připravíme veškeré potřebné podklady pro získání živnostenské oprávnění, založení společnosti, vyřízení zvláštních povolení a pomůžeme provést veškeré další související kroky. Dále jsme připraveni Vás zastupovat při jednání u notáře, před rejstříkovým soudem nebo živnostenským či specializovaným úřadem.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti se smlouvami, závazky a podnikáním?

 • Jak správně připravit smluvní dokumentaci?
 • Jak řešit spor ze špatně uzavřené smlouvy?
 • Je pro mě vhodnější podnikat jako OSVČ nebo založit obchodní společnost?
 • Co je potřeba k založení živnostenského oprávnění?
 • Založení obchodní společnosti
 • Posouzení vhodnosti právní formy společnosti
 • Likvidace obchodní společnosti
 • Fúze
 • Navýšení kapitálu obchodní společnosti
 • Obchodní podíly ve společnosti
 • Zakladatelská listina či společenská smlouva
 • Zápis společnosti do Obchodního rejstříku
 • Smlouvy o obchodním zastoupení
 • Zastoupení u notáře
 • Zastoupení před rejstříkovým soudem
 • Zastoupení před specializovaným úřadem