Řízení ve věcech veřejného rejstříku

Obchodní rejstřík je jako jeden z veřejných rejstříků informačním systémem veřejné správy, který je veden v elektronické podobě na www.justice.cz. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin. Řízení ve věcech obchodního rejstříku je řízením na návrh a je prováděno dvěma způsoby, a to prostřednictvím rejstříkového soudu, kterým jsou krajské soudy a Městský soud v Praze, anebo notáře.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Zápis přes rejstříkový soud

Návrh na zápis do obchodního rejstříku lze podat v listinné nebo v elektronické podobě, a to na formuláři. Návrh v elektronické podobě lze podat pouze s uznávaným elektronickým podpisem a návrh v podobě listinné pak s podpisem úředně ověřeným

Návrh na zápis nově založené společnosti podávají podle právní formy společníci nebo její statutární orgán (§ 46 zákona o veřejných rejstřících). Návrh na změnu zápisu pak podává pouze zapsaná osoba, a to bez zbytečného odkladu po vzniku zapisované skutečnosti. Není-li však tato povinnost splněna do 15 dnů ode dne jejího vzniku, pak může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem. K návrhu je vždy nutné přiložit listiny dokládající zapisované skutečnosti. Za zapsanou či zapisovanou osobu však může podat návrh kterákoliv jiná osoba (zmocněnec) na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Soudní poplatek za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí za:

 • prvozápis akciové společnosti 12.000,- Kč
 • prvozápis podnikatele, vyjma akciové společnosti (tj. např. s.r.o.) 6.000,- Kč
 • změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2.000,- Kč

Zapsaná společnost a též osoby zapisované v souvislosti s ní mají právo se do 1 měsíce od zápisu domáhat u rejstříkového soudu výmazu nebo změny provedeného zápisu, anebo obnovení zápisu původního.

Zápis přes notáře

Notář provádí přímý zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím aktivního vstupu do databáze, a to v případě, že sám sepsal notářský zápis, který je podkladem pro daný přímý zápis, a že mu byly předloženy veškeré listiny, které zákon pro zápis do obchodního rejstříku vyžaduje. Proces zápisu prostřednictvím notáře je jistější, pohodlnější, rychlejší a ve většině případů také levnější.

Notář je oprávněn provést zápis do veřejného rejstříku pouze na žádost osoby, které se zápis týká. Zápis prostřednictvím notáře je obvykle prováděn v situacích, kdy je sepisován notářský zápis o rozhodnutí valné hromady. 

Cena za zápis změny do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře činí u: 

 • prvozápisu akciové společnosti 8.000,- Kč
 • prvozápisu společnosti s ručením omezeným 2.700,- Kč
 • změny nebo doplnění zápisu 1.000,- Kč

K tomu je však nutné připočíst poplatek notáři ve výši 300,- Kč bez DPH za samotný zápis do obchodního rejstříku a dále zpravidla i poplatek za notářský zápis o osvědčení ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

Nejsou-li podmínky pro zápis splněny, notář odmítne zápis do veřejného rejstříku provést. Odmítnutí však nebrání zapsané osobě podat návrh na zahájení řízení o provedení zápisu rejstříkovým soudem.

V případě, že je ve věci vyžadován notářský zápis, tedy obvykle doporučujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře, a to s ohledem na rychlost a jistotu jeho provedení. Volba provedení zápisu však vždy závisí na konkrétních okolnostech dané věci.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s řízením ve věcech veřejného rejstříku?

 • Je vhodnější zápis přes rejstříkový soud nebo přes notáře?
 • Jak podat návrh na zápis do obchodního rejstříku?
 • Jak a dokdy se lze domáhat u rejstříkového soudu výmazu?
 • Jak a dokdy se lze domáhat změny provedeného zápisu?
 • Jak a dokdy se lze domáhat obnovení původního zápisu?
 • Mohu podat návrh na zahájení rejstříkového řízení u soudu, odmítl-li notář provést zápis?
 • Jaké jsou ceny za zápis přes notáře?
 • Jaké jsou ceny za zápis přes rejstříkový soud?
 • Jaké listiny je třeba přiložit při podání návrhu na zápis?