Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele

Překážky v práci představují v obecné rovině zákonem předvídané skutečnosti, které zaměstnavateli dočasně neumožňují přidělovat zaměstnanci práci, nebo zaměstnanci brání ve výkonu práce ve stanovené pracovní době. Z toho plyne, že překážky v práci mohou vznikat jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance, a současně se předpokládá, že jsou pouze přechodného charakteru. Tyto překážky se vyskytují v průběhu trvání pracovního poměru běžně, proto na ně samozřejmě zákoník práce a spolu s ním i prováděcí předpis reaguje adekvátní právní úpravou. Je totiž třeba upravit zejména otázky týkající se povinnosti zaměstnavatele tyto překážky omluvit, povinnost zaměstnance překážky na jeho straně včas řádně oznámit a prokázat, a případně i jiné právní důsledky (např. prodloužení zkušební doby, založení ochranné doby, nemožnost odstoupení od pracovní smlouvy pro nenastoupení do práce) a pochopitelně také otázky finančního zabezpečení zaměstnance po dobu existence některých překážek.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Překážky v práci na straně zaměstnance

V životě běžně nastávají situace, kdy zaměstnanec nemůže z určitého důvodu plnit své pracovněprávní závazky, resp. by bylo nespravedlivé po něm požadovat, aby je plnil, ať už kvůli různým životním událostem zpravidla plánovaným (např. svatba, mateřská dovolená), nebo kvůli událostem neočekávaným (např. nemoc, pohřeb, předvolání k soudu). Povinnost vykonávat práci se tak odkládá na dobu po odpadnutí překážky. Zaměstnavatel je v těchto případech povinen nepřítomnost v práci omluvit, eventuálně poskytnout pracovní volno nebo dokonce náhradu mzdy či platu. Zaměstnanec je ovšem vždy povinen zaměstnavatele včas požádat o poskytnutí pracovního volna, jestliže o překážce ví předem, popřípadě jej bezodkladně o její existenci uvědomit.

Jednotlivé překážky vyjmenovává zákoník práce a rozděluje je takto:

 • důležité osobní překážky v práci (viz níže)
 • jiné důležité osobní překážky (viz níže)
 • překážky z důvodu obecného zájmu (např. výkon veřejné funkce, branná povinnost)
 • překážky z důvodu zvyšování kvalifikace (např. získání či rozšíření kvalifikace formou studia, školení apod.)

Důležité osobní překážky v práci

Tzv. důležité osobní překážky v práci vyjmenovává zákoník práce v ustanovení § 191 a násl. Jedná se však o neuzavřený výčet překážek, některé další nalezneme v prováděcím předpise a jiné byly dotvořeny judikaturou. Společným znakem těchto životních situací je, že je zaměstnavatel povinen nepřítomnost zaměstnanci po dobu jejich trvání omluvit. To prakticky znamená mimo jiné i to, že za takovou absenci nemůže zaměstnavatel zaměstnance nijak sankcionovat. Zaměstnanec o ně pochopitelně ne vždy žádá předem (např. zejména nemoc a následnou pracovní neschopnost lze oznámit zpravidla až ex post), nicméně jejich existenci musí zaměstnanec vždy doložit. Finanční kompenzace je u těchto překážek zabezpečována zčásti zaměstnavatelem, častěji však ze systému dávek nemocenského pojištění nebo ze systému státní sociální podpory.

Mezi důležité osobní překážky patří:

 • dočasná pracovní neschopnost
 • karanténa
 • mateřská dovolená
 • rodičovská dovolená
 • ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti
 • péče o dítě mladší než 10 let
 • dlouhodobé ošetřování, resp. dlouhodobá péče
 • jiné důležité osobní překážky vypočtené v prováděcím právním předpise
 • jiné důležité osobní překážky které nejsou vypočtené v prováděcím právním předpise
 • vyslání národního experta

Jiné důležité osobní překážky

Výčet jiných důležitých osobních překážek v práci nenalezneme v zákoníku práce, nýbrž v nařízení č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Mezi jiné překážky, které nařízení neuvádí, poté patří například tzv. sick days, neplacené volno, v době pandemie také uzavření školských zařízení, dále vazba zaměstnance či výkon trestu odnětí svobody.

Nařízení uvádí tyto překážky:

 • vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení
 • vyšetření nebo ošetření v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení
 • pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
 • přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 • znemožnění cesty do zaměstnání
 • svatba
 • narození dítěte
 • účast při porodu manželky
 • pohřeb blízkých osob
 • doprovod
 • pohřeb spoluzaměstnance
 • přestěhování
 • vyhledání nového zaměstnání

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Jak je uvedeno výše, překážky na straně zaměstnavatele představují situace, kdy zaměstnavatel není schopen plnit svou povinnost přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat. Zaměstnanci po dobu jejich trvání přísluší náhrada mzdy či platu, a to ve výši průměrného výdělku, případně alespoň v jeho procentuální části. Doba, po kterou tyto překážky trvají (nejde-li o přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy), se považuje za výkon práce, což má vliv například i pro výpočet dovolené. 

Mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele řadíme:

 • prostoje (např. porucha na strojním zařízení)
 • přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (např. silné mrazy u zaměstnance pracujícího ve venkovních prostorách)
 • částečnou nezaměstnanost (např. dočasné omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po službách)
 • dobu strávenou na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, pokud spadá do směny (např. čekání na spoj, samotná cesta)
 • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. plánovaná odstávka nebo nucené uzavření nebo omezení provozu v důsledku krizových opatření)

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s překážkami v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele?

 • Jaké lze uznat překážky v práci na straně zaměstnance?
 • Jaké lze uznat překážky v práci na straně zaměstnavatele?
 • Částečná nezaměstnanost
 • Prostoje, přechodné závady způsobené poruchami
 • Přerušen provoz pracoviště - např. COVID -19
 • Kdy platit zaměstnanci mzdu při překážce na straně zaměstnavatele
 • Zaměstnavatel odmítl omluvit mou nepřítomnost v práci
 • Převod zaměstnanců na jinou pozici z důvodů překážek v zaměstnání
 • Překážky způsobené živelnou pohromou
 • Dovolená z důvodů překážek na straně zaměstnavatele
 • Překážky, při kterých je nárok na podporu od státu
 • Neplacené volno

Rádi vás provedeme
problematikou práva