Právní poradenství pro zadavatele

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Naše advokátní kancelář byla společností EPRAVO.CZ vyhlášena jako právnická firma roku 2021 v oblasti veřejných zakázek.

Téměř každý subjekt, který hospodaří s penězi nebo jinými hodnotami pocházejícími z veřejných zdrojů (nejčastěji z daní a poplatků) bude v průběhu své existence nucen zpracovat a vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku či koncesi. Předmětem veřejné zakázky nebo koncese může být široké spektrum plnění - nákup zboží, poskytování služeb či stavební práce, a to v řádech statisíců, ale i miliard korun.

Zadávání veřejných zakázek a koncesí je však pro mnohé zadavatele složitý a časově i administrativně náročný proces. Při realizaci zadávacích řízení zadavatel musí dodržovat řadu předpisů, z nichž nejdůležitějším je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí rovněž vykonává dohled několik orgánů – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správní soudy nebo poskytovatelé dotací. Naše kancelář proto poskytuje odborné právní poradenství, které je nezbytné pro hladký průběh zadávacího řízení a jeho úspěšný konec vedoucí ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Zpracování výběrového řízení 

Zadavatel si v první řadě musí zvolit vhodný zadávací postup, a to s ohledem na předmět a rozsah plnění, které poptává. V případě menších veřejných zakázek, které nepřesahují stanovený finanční limit, půjde typicky o zjednodušené podlimitní řízení či veřejné zakázky malého rozsahu, velkou zakázku bude zadavatel zpravidla realizovat prostřednictvím otevřeného řízení či jednacího řízení s uveřejněním.

Zadavatel následně zpracuje zadávací dokumentaci, tedy podrobný soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, kterými zadavatel vymezí předmět veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci zadavatel musí rovněž stanovit, na základě jakého kritéria bude vybírat nejvýhodnější nabídku. Tím může být nejnižší nabídková cena, ale též například zkušenosti dodavatele nebo to, zda dodavatel používá ekologické postupy či zaměstnává osoby ze znevýhodněných skupin.

Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace je složitá po technické i právní stránce, zadavatelům se rozhodně doporučuje spolupracovat s odborníky. V této fázi Vám naše kancelář ráda pomůže.

Průběh zadávacího řízení veřejné zakázky

Po dokončení přípravy zadávací dokumentace může zadavatel zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku. V první řadě však musí splnit uveřejňovací povinnost. V případě zjednodušeného podlimitního řízení a veřejných zakázek malého rozsahu stačí, když zadavatel odešle potenciálním dodavatelům výzvu k podání nabídek, u větších zakázek je zadavatel povinen zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v případě zakázek přesahujících určitý finanční limit v Úředním věstníku EU. Zadavatel je zároveň povinen uveřejnit zadávací dokumentaci na svém profilu – nejčastěji na portálech Tender arena, NEN nebo E-ZAK. Tím je zadávací řízení na veřejnou zakázku nebo koncesi zahájeno. Následně už je řada na dodavateli – uchazeči, který má zájem veřejnou zakázku pro zadavatele plnit – aby zpracoval svou nabídku. V průběhu zadávacího řízení zadavatel komunikuje s dodavateli, a to například prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace.

V průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky naše kancelář pro zadavatele zajišťuje kompletní administraci.

Hodnocení nabídek a výběr dodavatele

Ve chvíli, kdy dodavatelé podali své nabídky a uplynula příslušná lhůta, zadavatel může začít nabídky hodnotit a konečně, v souladu s kritérii předem stanovenými v zadávací dokumentaci vybrat nabídku, která je pro něj nejvýhodnější. I při výběru nejvýhodnější nabídky je však třeba postupovat v souladu se zákonem a výběr dodavatele učinit na základě objektivních pravidel. Při hodnocení nabídek a výběru dodavatele poskytujeme veškeré právní služby.

 

Navazující právní poradenství při plnění smlouvy s vybraným dodavatelem

Úspěšné zadávací řízení končí uzavřením smlouvy, na základě které může započít plnění veřejné zakázky. Nekončí však potřeba právního poradenství – zadavateli proto poskytujeme podporu i po ukončení zadávacího řízení.

Spory

Přes veškerou snahu mohou při realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku vzniknout spory, při kterých se zadavatel nevyhne řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či dokonce správními soudy. Při těchto sporech je odborná právní pomoc často zcela nezbytná k tomu, aby zadavatel patřičně obhájil svůj postup v průběhu zadávacího řízení.

Naše kancelář nabízí zadavatelům právní zastoupení před orgány dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

 

Individuální právní služby

Kromě výše uvedených činností naše advokátní kancelář poskytuje zadavatelům individuální poradenství v souvislosti s jejich konkrétními požadavky.

Portfolio naší kanceláře je zárukou, že jsme schopni poskytnout právní poradenství na vysoké odborné úrovni všem zadavatelům veřejných zakázek a koncesí, a to bez ohledu na předmět či hodnotu poptávaného plnění.

Jaké otázky typicky řešíme v oblasti právního poradenství pro zadavatele?

 • Jak správně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, příp. jak zpracovat jejich změny?
 • Jak správně postupovat v průběhu zadávacího řízení?
 • Jak provést změnu smlouvy s vybraným dodavatelem v průběhu plnění veřejné zakázky?
 • Jak na přípravu zadávací a smluvní dokumentace?
 • Jak revidovat zadávací a smluvní dokumentaci?
 • Jak realizovat řízení na veřejnou zakázku?
 • Jak vyřídit námitky proti zadávací dokumentaci či postupu zadavatele?
 • Jak uveřejnit veškeré dokumenty a formuláře?
 • Zajištění veškerých postupů k výběru dodavatele a uzavření smlouvy
 • Hodnocení výsledků zadávacích řízení
 • Kontrola a dohled nad jednacími komisemi jmenovanými zadavatelem
 • Kompletní posouzení žádostí o účast, předběžných nabídek a nabídek
 • Komunikaci s účastníky zadávacích řízení
 • Právní pomoc týkající se smluv s vybranými dodavateli, zejm. posouzení možnosti změny smlouvy a přípravu dodatků ke smlouvě
 • Dohled nad plněním veřejných zakázek 
 • Pomoc zadavateli s komunikací s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Příprava vyjádření a dalších podání v rámci prvostupňového řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Příprava rozkladů vůči prvostupňovým rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Příprava správních žalob
 • Zastupování před správními soudy
 • Zpracování právních stanovisek
 • Příprava oponentních posudků
 • Příprava a revize vnitřních předpisů zadavatele