Právní poradenství pro dodavatele

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Naše advokátní kancelář byla společností EPRAVO.CZ vyhlášena jako právnická firma roku 2021 v oblasti veřejných zakázek.

Subjekty hospodařící s penězi nebo jinými hodnotami pocházejícími z veřejných zdrojů (nejčastěji z daní a poplatků) denně poptávají nejrůznější plnění v řádech miliard korun. Tyto subjekty tak mohou pro dodavatele služeb či zboží představovat velice lukrativní zákazníky. Zadávací řízení na veřejné zakázky, prostřednictvím kterých si zadavatelé vybírají nejvýhodnější dodavatele, představují však pro mnohé zájemce nepřehledný a náročný proces, který podléhá přísnému dohledu ze strany státu a bezpočtu regulací, z nichž nejdůležitější je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Naše kancelář proto poskytuje dodavatelům, kteří mají zájem účastnit se výběrových řízení na veřejné zakázky včetně koncesí, komplexní právní poradenství v průběhu realizace zadávacích řízení i po jejich ukončení.

Postup před zahájením realizace zadávacího řízení

Příprava samotného zadávacího řízení na veřejnou zakázku je především v rukou zadavatele – ten stanoví, jaké plnění poptává, a zvolí si typ výběrového řízení. Zadavatel rovněž stanoví, na základě jakých kritérií bude vybírat nejvhodnější nabídku. Takovým kritériem bude zpravidla nejnižší cena, kterou je dodavatel schopen za plnění nabídnout, ale zadavatel může rovněž přihlížet ke zkušenostem dodavatele či k tomu, zda dodavatel používá ekologické postupy.

Veškeré své požadavky zadavatel stanoví v tzv. zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky. Již v této fázi tvorby se dodavatel může za určitých okolností účastnit tvorby zadávací dokumentace, a to například prostřednictvím předběžných tržních konzultací, kdy působí v roli „poradce“ zadavatele.

Pokud má zadavatel připraveny všechny podklady, může zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku a upozornit potenciální dodavatele na možnost účastnit se jej. Způsob, jakým zadavatel zadávací řízení zahajuje, se liší v závislosti na zvoleném typu řízení. V případě zjednodušeného podlimitního řízení a veřejných zakázek malého rozsahu stačí, když zadavatel odešle potenciálním dodavatelům výzvu k podání nabídek, u větších zakázek je zadavatel povinen zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v případě zakázek přesahujících určitý finanční limit v Úředním věstníku EU. Zadavatel je zároveň povinen uveřejnit zadávací dokumentaci na svém profilu – nejčastěji na portálech Tender arena, NEN nebo E-ZAK.

Příprava nabídky do zadávacího řízení

Teď už je na řadě dodavatel, aby připravil svou nabídku přesně podle podmínek stanovených zadavatelem. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace často obsahuje velké množství právních, technických i administrativních požadavků, dodavatelům rozhodně doporučujeme využívat při přípravě nabídek služby odborníků. Poskytujeme proto právní pomoc dodavatelům při všech úkonech nezbytných k zajištění účasti v zadávacích řízeních a dalších řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Poradenství v průběhu zadávacích řízení

Zadávací podmínky vymezené zadavatelem mohou být nejasné, nepřesné, matoucí či rozporné. V průběhu realizace zadávacích řízení veřejných zakázek proto zadavatel s dodavateli zpravidla komunikuje, a to za účelem odstranění uvedených nejasností a rozporů. Bohužel mohou nastat i situace, kdy požadavky zadavatele diskriminují některé z účastníků řízení, a naopak zvýhodňují jiné.

K zajištění hladkého a hlavně spravedlivého průběhu zadávacího řízení dodavatelům poskytujeme veškeré právní služby.

Výběr nejvýhodnější nabídky

Po uplynutí lhůty stanovené k podávání nabídek zadavatel přistupuje k jejich hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky. Aby nebyl dán prostor pro zvůli zadavatele, již v zadávací dokumentaci musí být jednoznačně stanovena kritéria, na základě kterých bude nejvhodnější nabídka vybrána. Zadavatel má rovněž povinnost své kroky dodavatelům oznamovat a umožnit tak dodavatelům dohled nad procesem hodnocení nabídek. Konečně, výsledkem celého procesu je výběr dodavatele, který předložil nejvýhodnější nabídku, a se kterým bude uzavřena smlouva na plnění dané veřejné zakázky.

Poradenství ohledně smluv se zadavatelem

Potřeba právního poradenství samozřejmě nekončí úspěšným výběrem dodavatele. Aby mohl dodavatel skutečně začít veřejnou zakázku provádět, je třeba se zadavatelem uzavřít příslušnou smlouvu. V průběhu plnění navíc může vyvstat potřeba smlouvu změnit, či k ní uzavřít dodatek. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku proto dodavatelům poskytujeme veškeré právní poradenství související s uzavřenou smlouvu.

Zastupování ve sporných řízeních

Před začátkem výběrového řízení na veřejnou zakázku, v jeho průběhu i po jeho skončení mohou mezi zadavatelem a dodavatelem vzniknout spory, které nakonec musí být vyřešeny před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo před soudem. Zpravidla budou tyto spory vznikat v souvislosti s nezákonným postupem zadavatele, nesprávně nastavenými zadávacími podmínkami nebo jiným nesprávným postupem zadavatele. Naše advokátní kancelář pro tyto případy nabízí dodavatelům právní zastoupení.

Další právní poradenství

Kromě výše uvedených činností naše advokátní kancelář poskytuje dodavatelům individuální poradenství v souvislosti s jejich konkrétními požadavky. Mezi námi poskytované služby patří zejména zpracování právních stanovisek a jiné poradenství ve specifických situacích.

Portfolio naší kanceláře je zárukou, že jsme schopni poskytnout právní poradenství na vysoké odborné úrovni všem dodavatelům a účastníkům zadávacích řízení na veřejné zakázky a koncese, a to bez ohledu na předmět či hodnotu poptávaného plnění.

 

Jaké otázky typicky řešíme v oblasti právního poradenství pro dodavatele?

 • Jaké jsou potřebné kroky k zajištění účasti v zadávacím řízení?
 • Jsou zadávací podmínky v souladu se zákonem?
 • Co dělat v případě nezákonného postupu zadavatele?
 • Právní poradenství při předběžných tržních konzultacích
 • Jak připravit návrh dodatku smlouvy?
 • Jak zažádat o vysvětlení zadávací dokumentace?
 • Jak připravit žádost o účast, předběžnou nabídku a nabídku?
 • Jak připravit námitky proti zadávací dokumentaci a proti úkonům zadavatele?
 • Kompletní právní poradenství v souvislosti s možnou účastí dodavatele ve veřejné zakázce
 • Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zajištění komunikace se zadavateli
 • Příprava námitek dodavatele proti úkonům zadavatele
 • Kontrola nastavení zadávacích podmínek z hlediska souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikaturou správních soudů
 • Kontrola a dohled nad jednacími komisemi jmenovanými zadavatelem
 • Přezkoumání souladu zadávacího řízení a úkonů zadavatele s právními předpisy, včetně rozhodnutí o výběru dodavatele
 • Posouzení možnosti změny smlouvy s ohledem na zákonná pravidla
 • Příprava návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)
 • Zastupování dodavatele před ÚOHS
 • Příprava rozkladů  proti prvoinstančním rozhodnutím ÚOHS
 • Příprava správní žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu
 • Zastupování dodavatele před správními soudy