Právní ochrana know-how

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Co je to know-how?

Definice know-how není v právním řádu ČR obsažena, neboť z praxe vyplynulo, že jakákoliv definice tohoto pojmu, která by jej přesně určovala, by vždy vedla k nežádoucímu omezení právní ochrany know-how.

V praxi stále nejpoužívanější definici know-how lze nalézt v dnes již neúčinném nařízení komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (dále „Nařízení“), když toto Nařízení zařazuje know-how mezi práva duševního vlastnictví společně s právy k průmyslovému vlastnictví, autorskými právy a příbuznými právy. Nařízení č. 330/2010 ze dne 20. dubna bylo nahrazeno nařízením komise (EU) č. 2022/720 ze dne 10. května 2022.

Podle Nařízení se pojmem know-how rozumí soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné, a jsou tedy tajné, přičemž tyto zkušenosti a poznatky zajišťují alespoň potenciální konkurenční výhodu na trhu pro jejich majitele nebo jinou oprávněnou osobu. Může se jednat např. o různé vynálezy, které by neobstály v patentovém řízení, receptury, designy apod.

Užívání know-how

Právní ochrana know-how se projevuje tím, že toto právo duševního vlastnictví může užívat výlučně jeho majitel. Know-how lze následně majitelem přenechat k užívání jiné osobě za předem stanovených podmínek, například jeho poskytnutím na základě licenční smlouvy. Při sjednávání licenční smlouvy je vždy účelné přesně vymezit předmět know-how, a to za účelem předejití případných budoucích sporů smluvních stran.

 

Registrace know-how a jeho právní ochrana

Nelze uvažovat o registraci know-how samo o sobě. Společnosti mohou nicméně také disponovat know-how spočívajícím v obchodním označení, sloganu/mottu, logu společnosti, designu výrobku či obalu nebo označení služby. Všechny tyto prvky obchodního know-how lze chránit před zneužitím prostřednictvím registrace ochranné známky, a to v rámci ČR, EU nebo celosvětově.

Know-how se také může stát obsahem obchodního tajemství, jehož definice je obsažena v ustanovení § 504 občanského zákoníku. Pokud někdo neoprávněně sdělí, zpřístupní nebo využije pro sebe či jiného obchodní tajemství, dopustí se tím nekalosoutěžního jednání podle občanského zákoníku a v rámci zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník obchodního tajemství v této situaci může následně uplatnit své nároky u soudu, kde může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.

Právní ochrana know-how pak z velké části leží na bedrech vlastníka, který se musí sám aktivně snažit, aby nedošlo k jeho zveřejnění. Vždy by proto měl obchodní tajemství detailně identifikovat, nechat ocenit a v rámci obchodní společnosti nastavit postup, jak bude jeho obsah utajován.

V případě potřeby jsme Vám připraveni pomoci se všemi aspekty právní ochrany a užívání know-how.

 

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně právní ochrany know-how?

 • Jak definovat know-how
 • Registrace know-how
 • Kdo může využívat práva know-how
 • Licenční smlouva k přenechání užívání know-how
 • Vymezení předmětu know-how
 • Prozrazení obchodního tajemství
 • Nacenění obchodního tajemství know-how
 • Jak prodat vlastní know-how
 • Ochrana know-how před konkurencí
 • Ochrana know-how před zaměstnanci
 • Analýza smluv o utajení informací
 • Ochrana výrobních postupů, návodů či receptů pro výrobu

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?

Rádi vás provedeme
problematikou práva