Odpovědnost za škodu a náhrada škody

Obecně lze říci, že přijetím tzv. nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) byla posílena práva poškozených a byly rozšířeny případy, kdy poškozeným vzniká právo na náhradu škody.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Občanský zákoník stanovuje povinnost k náhradě škody ve třech případech, a to při:

 • Porušení zákonné povinnosti
 • Porušení smluvní odpovědnost
 • Porušení dobrých mravů

Předpoklady povinnosti k náhradě škody ve shora uvedených případech se liší. Při porušení zákonné povinnosti je škůdce zpravidla odpovědný v případě, že škodu skutečně zavinil. Naopak smluvní odpovědnost bývá širší a může být nezávislá na zavinění.

Škoda se nahrazuje v prvé řadě uvedením věcí do předešlého stavu. Nicméně poškozený může požadovat i náhradu škody v penězích. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození.

V případě, že byla škoda způsobena svévolně či ze škodolibosti, náleží poškozenému cena zvláštní obliby, která zohledňuje osobní vztah poškozeného k věci.

Škodou se nerozumí pouze skutečná škoda, ale také ušlý zisk, tedy částka, která poškozenému ušla a kterou by poškozený jinak získal, pokud by nedošlo ke způsobení škody.

Životních situací, kdy může vzniknout škoda, je skutečně celá řada; nejčastěji se lze setkat s:

 • Náhradou škody na majetku
 • Náhradou škody na zdraví
 • Náhradou škody v souvislosti s porušením uzavřené smlouvy
 • Náhradou škody v pracovním poměru
 • Náhradou škody při sportu
 • Náhradou škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

V souvislosti s uplatňováním nároků na náhradu škody jsme připraveni Vám pomoci.

S otázkou odpovědnosti a náhrady škody souvisí i otázka vzniku bezdůvodného obohacení. Obecně platí, že úprava odpovědnosti za škodu má přednost před bezdůvodným obohacením.

 

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s odpovědností za škodu a náhradou škody?

 • Mohl mi vzniknout nárok na náhradu škody? V jaké výši?
 • Škody způsobenými účetními a daňovými poradci
 • Poradenství při způsobení škody
 • Vypořádání škod při způsobeném úrazu
 • Pomoc při vymáhání peněz od pojišťovny
 • Pomoc při likvidaci škody
 • Pomoc a vymáhání škody u obětí trestných činů
 • Trvalé následky po úrazu - nárok na odškodnění
 • Škoda způsobená pracovním úrazem
 • Jak připravit podklady k uplatnění nároku na náhradu škody u poškozeného a následně u soudu?
 • Škoda způsobená vadným výrobkem
 • Škoda vzniklá provozovatelem služby nedostatečným bezpečnostními opatřeními
 • Jak vymáhat přiznaný nárok na náhradu škody v civilním/trestním/exekučním řízení?
 • Je uplatněný nárok na náhradu škody oprávněný?
 • Jak postupovat při jednáních s poškozeným o možnosti mimosoudního vyrovnání?
 • Právní zastoupení v případě uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným u soudu
 • Komunikace s pojišťovnami v případech, kdy je škodní událost krytá pojistnou smlouvou

Rádi vás provedeme
problematikou práva