Ochranné známky, průmyslové vzory a patenty a jejich registrace

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Ochranné známky

Ochranná známka (anglicky „trademark“) je jedním z právních nástrojů, kterým může podnikatel chránit svou obchodní značku. Jedná se o registraci a zápis ochranné známky, nikoliv o registraci a zápis obchodní značky. Ochranná známka odlišuje služby nebo výrobky stejného druhu, které poskytují nebo vyrábí odlišní poskytovatelé služeb či výrobci. Ochranné známky současně slouží ke snazší orientaci spotřebitele v nabídce služeb a výrobků na trhu. Základní právní úprava ochranných známek je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Ochrannou známkou mohou být jakákoliv označení, zejména pak slova, osobní jména, barvy, kresby, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, či dokonce zvuky. Podmínkou je, že jsou způsobilá odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků či služeb dalších osob a jsou způsobilá být zveřejněna v rejstříku ochranných známek tak, aby byl každý schopen přesně určit, co je ochrannou známkou chráněno.

Registrace ochranné známky (registrace trademark)

Zápisu ochranné známky předchází její registrace. Žádost o registraci ochranné známky musí mít písemnou podobu a podává se u Úřadu průmyslového vlastnictví („ÚPV“). Podáním přihlášky ochranné známky je zahájeno správní řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku. ÚPV před zápisem ochranné známky zkoumá všechny zákonné náležitosti, které musí žádost o registraci ochranné známky obsahovat. Přihlašovatel ochranné známky je zároveň povinen do 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatek, jinak se považuje přihláška za nepodanou.

V případě, že je přihlašované označení způsobilé k zápisu do rejstříku, je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku ÚPV, aby se k ní mohla vyjádřit veřejnost v podobě připomínek a námitek. Lhůta pro podání námitek činí 3 měsíce od data zveřejnění přihlášky ochranné známky. Okruh osob oprávněných k podání námitek je stanoven v zákoně o ochranných známkách.

Zápis ochranné známky

Za předpokladu, že proti přihlášenému označení nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny námitky nebo byly ÚPV shledány jako nedůvodné, pak ÚPV přihlášené označení zapíše do rejstříku ochranných známek pod vlastním unikátním číslem zápisu. Dnem zápisu ochranné známky do rejstříku získává vlastník výlučné právo označovat tímto chráněným označením služby či výrobky, laicky řečeno využívat ji pro svou „obchodní značku“.

Ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek vedeného ÚPV je platná pouze na území České republiky. V případě, že chce přihlašovatel zajistit ochranu své známky na území jiného státu, musí požádat o registraci ochranné známky u příslušného úřadu v tomto státě nebo podat mezinárodní přihlášku či přihlášku pro teritorium Evropské unie u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Pokud má přihlašovatel trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, může žádost o registraci ochranné známky podat sám. Pokud však přihlašovatel podmínku trvalého pobytu nebo sídla nesplňuje, musí zpravidla přihlášku ochranné známky podat prostřednictvím člena České advokátní komory (tedy advokáta) nebo člena Komory patentových zástupců.

Patenty

Patent je v současnosti jedinou formou ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti, tedy vynálezu. Patent je udělen na vynález, který splňuje kritérium novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. Právní úprava patentů je obsažena v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zapsání patentu do patentového rejstříku

Zapsání patentu do patentového rejstříku předchází poměrně náročný přihlašovací proces. Patentová přihláška se rovněž podává u ÚPV a skládá se z žádosti o udělení patentu a příloh objasňujících vynález. Na základě podání probíhá předběžný průzkum patentové přihlášky. Současně podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti, které je nejvýznamnějším právem vyplývajícím z podání přihlášky, neboť zaručuje přihlašovateli přednostní uplatnění práva na patent vůči přihlašovatelům, kteří podají přihlášku se shodným obsahem později.

V ideálním případě, pokud nedojde k zamítnutí přihlášky či zastavení řízení, je přihláška zveřejněna po uplynutí 18 měsíců od nabytí práva přednosti ve Věstníku ÚPV. Okamžikem zveřejnění patentové přihlášky je umožněno veřejnosti nahlížet do jejího obsahu a pořizovat z ní výpisy či kopie. Zároveň nastává doba, kdy kdokoliv může podat písemné připomínky k patentovatelnosti vynálezu. Tyto připomínky musí být věcně odůvodněny a musí k nim být přiloženy důkazy. Podáním připomínek se ovšem podatel nestává účastníkem řízení o patentové přihlášce, a dokonce mu ÚPV ani nesdělí, jak s připomínkami naložil. ÚPV o připomínkách vždy vyrozumí pouze přihlašovatele.

Ve chvíli, kdy patentová přihláška splňuje veškeré náležitosti, ÚPV udělí danému vynálezu patentovou ochranu, a nic tak nebrání zapsání patentu do patentového rejstříku. Patentový rejstřík vede ÚPV a zapisují se do něj rozhodné údaje o patentových přihláškách a o udělených patentech.

Průmyslové vzory

Ochrana průmyslového vzoru slouží především pro ochranu designérských výrobků. Průmyslové vzory jsou výsledkem tvůrčí činnosti, kde technická řešení nehrají oproti vynálezům téměř žádnou roli. Průmyslový vzor by měl být užitečným předmětem, který primárně na spotřebitele působí svou atraktivitou, a měl by tak v zákazníkovi vytvářet pozitivní vjemy. Právní ochrana průmyslového vzoru slouží především jako obrana proti konkurenci, aby bez přivolení nekopírovala a neprodávala předměty, které jsou ztělesněním takového průmyslové vzoru. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis průmyslového vzoru

Zápisu průmyslového vzoru předchází podání přihlášky průmyslového vzoru v českém jazyce u ÚPV. Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, především žádost o zápis průmyslového vzoru, název průmyslového vzoru, určení výrobku, kterého se průmyslový vzor týká či identifikaci původce průmyslového vzoru. Obligatorní součástí každé přihlášky musí být vyobrazení průmyslového vzoru ideálně ze všech úhlů pohledu.

Poté, co přihlašovatel uhradí přihlašovací poplatek, ÚPV zkoumá náležitosti přihlášky průmyslového vzoru. V případě, že předmět přihlášky splňuje všechny podmínky, je zápis průmyslového vzoru proveden do rejstříku průmyslových vzorů bez dalšího. V případě, že přihláška průmyslového vzoru obsahuje vady, vydá ÚPV zprávu o průzkumu a přihlašovatel musí ve stanovené lhůtě tyto chyby odstranit či vyvrátit, jinak se vystavuje riziku, že bude řízení o registraci průmyslového vzoru zastaveno. V okamžiku zápisu průmyslového vzoru do rejstříku je vlastníkovi vydáno osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.

Patentový úřad nebo Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví („ÚPV“), širokou veřejností často nepřesně označován jako „patentový úřad“, je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví v České republice. Označení „patentový úřad“ je nesprávné z důvodu, že činnost ÚPV nespočívá pouze v udělování patentů, kterými je poskytována ochrana vynálezům, ale ÚPV svou činností poskytuje ochranu průmyslového vlastnictví průmyslovým a užitným vzorům, topografiím polovodičových výrobků, ochranným známkám a označením původu výrobků.

Hlavním úkolem ÚPV je v rozsahu, který mu zákon přiznává, vydávat rozhodnutí, jimiž stvrzuje, že daný předmět průmyslového vlastnictví splňuje podmínky pro poskytnutí ochrany. ÚPV je zároveň oprávněn průmyslově právní ochranu daného výrobku nebo případně služby zrušit.

Čeká Vás jednání s ÚPV a nevíte si rady?

Proces získání ochrany konkrétního předmětu průmyslového vlastnictví není vůbec jednoduchý. Jednotlivé přihlášky mají řadu formálních náležitostí s velkým obsahem příloh, kterými přihlašovatel musí doložit jak identifikaci svoji, tak popis daného předmětu (obrazové záznamy, technické popisy, výkresy, aj.), o jehož ochranu žádá. V případě, že má přihlašovatel trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, mu dle zákona nic nebrání v tom, aby přihlášku k ochraně konkrétního předmětu podal sám. V případě, že přihlašovatel nesplňuje podmínky dle předchozí věty, musí být zpravidla přihláška podána prostřednictvím člena České advokátní komory nebo Komory patentových zástupců. S ohledem na složitost celého procesu poskytnutí ochrany průmyslového vlastnictví doporučujeme si na pomoc při jednání s ÚPV zvolit zástupce, a to advokáta nebo patentového zástupce. Naše advokátní kancelář je připravena Vás celým přihlašovacím procesem provést a při jednání s ÚPV Vás zastupovat.

 

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů?

 

 • Jak registrovat ochrannou známku
 • Kdo může jít na patentový úřad
 • Jak se dělí ochranné známky?
 • Co lze zaregistrovat jako ochrannou známku?
 • Cena / správní poplatek za podání registrace ochranné známky
 • Podání námitky či připomínky k registrační přihlášce ochranné známky
 • Rozšíření platnosti ochranné známky do dalších zemí
 • Porušení práva z ochranné známky
 • Nákup práva využívat ochrannou známku třetí osoby
 • Jaká kritéria splnit pro udělení patentu
 • Jak podat patent
 • Podání patentové přihlášky a příloh objasňujících vynález
 • Cena patentových přihlášek
 • Uplatnění práva přednosti u patentů
 • Výpisy a kopie patentových přihlášek
 • Přihlášky průmyslového vzoru
 • Jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Zastupování u patentového úřadu
 • Registrace trademark