Ochrana před nekalou soutěží

Soutěž mezi podnikateli je přínosná a podporovaná, zakazuje se jen soutěž nekalá. K nekalé soutěži dochází ve chvíli, kdy soutěžitel jedná v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a jeho jednání je způsobilé přivodit újmu ostatním soutěžitelům nebo spotřebitelům. 

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Podle generální klauzule nekalé soutěže (§ 2976/1 občanského zákoníku) platí, že: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje".

Občanský zákoník v § 2976/2 uvádí příkladný (demonstrativní) výčet skutkových podstat, jejichž naplněním dochází k nekalé soutěži, a to:

 • klamavá reklama
 • klamavé označování zboží nebo služeb
 • vyvolání nebezpečí záměny
 • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele
 • podplácení
 • zlehčování 
 • srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná (pokud je objektivní, pak je přípustná)
 • porušení obchodního tajemství
 • dotěrné obtěžování
 • ohrožení zdraví a životního prostředí

Vedle uvedených skutkových podstat dále rozlišujeme nepojmenované skutkové podstaty, které dovodila judikatura. V každém případě platí, že aby bylo jednání kvalifikováno jako nekalosoutěžní, je nutné a současně postačující naplnění generální klauzule.

Právní ochrana

Ten, jehož právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může požadovat proti rušiteli, aby se nekalé soutěže zdržel, nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (§ 2988 občanského zákoníku).

Předběžné opatření jako institut zajišťující okamžité byť dočasné řešení určitých poměrů poskytuje prozatímní ochranu práv uložením určité povinnosti rušiteli, a to buď něco konat, (zdržet se, anebo něco strpět. Pro nařízení předběžného opatření postačuje i pouhé ohrožení práva nekalou soutěží, jeho uložení však musí vyžadovat naléhavý zájem (§ 2988 občanského zákoníku).

Zdržovací žaloba je formou soudního uplatnění nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání. Cílem žaloby je nepokračování v jednání rušitele, anebo neuskutečnění hrozícího jednání. Tato hrozba však musí být reálná a bezprostřední, nikoliv pouze vyspekulovaná žalobcem. Jedná se tak o preventivní nárok směřující do budoucna. Pro úspěšnost žaloby je nutné, aby závadný stav trval i v době vyhlášení rozsudku. Výjimkou je pouze situace, kdy bude hrozit opakování závadného jednání rušitele.

Odstraňovací žaloba je pak uplatňována v situaci, kdy nelze s úspěchem žalovat žalobou zadržovací. Cílem této žaloby je pak odstranění závadného stavu vzniklého v minulosti.

Účelem ochrany před nekalou soutěží tak je poskytnout dotčené osobě jistotu, že její práva nebudou dále ohrožena ani porušena a že dojde k odstranění závadného stavu, tedy bude nastolen stav před.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s ochranou před nekalou soutěží?

 • Co je nekalá soutěž?
 • Jaké jednání spadá pod nekalou soutěž?
 • Mám podezření na nekalou soutěž, jak mám postupovat?
 • Jak podat zdržovací žalobu?
 • Jak podat odstraňovací žalobu?
 • Zastupování spotřebitelů, které zasáhly nekalé obchodní praktiky
 • Posouzení reklamy z pohledu práva nekalé soutěže
 • Poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního tajemství nebo know-how
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže