Obchodní podmínky u softwarů, webů a e-shopů

Obchodní podmínky jsou dokumentem, který upravuje práva a povinnosti stran určitého smluvního vztahu. Jejich obsah je zpravidla závislý na předmětu podnikání nebo činnosti subjektu, který je pro své podnikání či činnost hodlá využít. Obchodní podmínky obsahují část obsahu smlouvy, která je mezi stranami uzavírána. Obsahují ujednání, která se při určité činnosti podnikatele nemění a jsou použitelná pro všechny typizované smluvní vztahy, kterých se podnikatel účastní. V případě rozporu mezi smlouvou a obchodními podmínkami mají přednost ustanovení smlouvy.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Obchodní podmínky software

Software jakožto programové vybavení je zpravidla autorským dílem, které je v právních řádech chráněno autorskoprávními předpisy, přičemž právo k jeho užití je třetím osobám zpravidla poskytováno formou licence na základě licenční smlouvy. Licenční smlouva je upravena v ustanoveních § 2358 a násl. občanského zákoníku. Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (zpravidla užití software) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu, přičemž nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu. Licenční smlouva má povinnou písemnou formu v případě, že:

 1. Se licence poskytuje jako výhradní
 2. Má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu

V případě software přitom půjde ve většině případů o licenci nevýhradní, jejíž poskytnutí nevyžaduje uzavření licenční smlouvy v písemné formě. V dnešní době navíc platí, že poskytnutí software se děje zpravidla „online“ bez nutnosti toho, aby byli poskytovatel a nabyvatel nuceni se fyzicky setkat. Licenční smlouva je pak ve většině případů uzavřena na dálku prostředky elektronické komunikace. V takovém případě jsou ideálním řešením pro stanovení obsahu smluvního vztahu mezi poskytovatelem a nabyvatelem obchodní podmínky pro software, resp. obchodní podmínky pro poskytování software. Poskytovatel není nucen vyjednávat s každým zájemcem (nabyvatelem) obsah licenční smlouvy, když její obsah určí obchodní podmínky pro software vydané poskytovatelem, které objednatel akceptuje vytvořením objednávky a uhrazením odměny za poskytnutí licence. Obchodní podmínky pro software se tak stanou dokumentem obsahujícím práva a povinnosti smluvních stran, přičemž samotný kontraktační proces proběhne podle ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku.

Od výše uvedených případů je nutné odlišit dodání software na objednávku zájemce. Taková smlouva je smlouvou o dílo ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku, na jejímž základě je pro objednatele vytvořen software tzv. „na zakázku“. Někdy je taková smlouva o dílo označována jako smlouva na vývoj software. Objednatel má na základě smlouvy na vývoj software k tomuto software majetková práva, která jsou sama o sobě dostatečným právním titulem k jeho užívání, a není tak již potřeba uzavírat licenční smlouvu.

Máte-li zájem o právní poradenství v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat a my Vám rádi připravíme řešení šité na míru Vašim potřebám.

Obchodní podmínky pro weby a internetové domény

„Obchodní podmínky pro weby“ je generalizovaný pojem, neboť se nejedná o jednotně typizovanou kategorii dokumentů. Obchodní podmínky pro weby, resp. jejich obsah, bude vždy záviset na předmětu podnikání (činnosti), které vlastník daného webu vykonává.

Obchodní podmínky pro weby musí být vždy stavěny pro konkrétní činnosti vykonávané vlastníkem webu, přičemž při jejich přípravě je vždy nutno dbát na skutečnost, zda klientem bude spotřebitel, či podnikatel. Právě povaha druhé smluvní strany má zásadní význam na to, která ustanovení jsou v obchodních podmínkách přípustná a která nikoliv. Namátkou lze uvést ustanovení na ochranu spotřebitele obsažená v § 1810 a násl. občanského zákoníku, která určitá ujednání ve vztahu podnikatel–spotřebitel zakazují. Ve vztahu ke spotřebiteli tak obchodní podmínky pro weby nemohou např. obsahovat ustanovení, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele (§ 1813 občanského zákoníku) a další ujednání uvedená v § 1814 občanského zákoníku. Řešením je zpravidla variantní úprava obchodních podmínek pro weby pro podnikatele a spotřebitele.

Naše kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou obchodních podmínek, které Vám v případě Vašeho zájmu rádi nabídneme.

Obchodní podmínky SaaS

V IT oblasti se často můžeme setkat se zkratkou SaaS pocházející z anglického „software as a service“. Software jakožto programové vybavení je zpravidla autorským dílem, které je v právních řádech chráněno autorskoprávními předpisy, přičemž právo k jeho užití je třetím osobám poskytováno formou licence na základě licenční smlouvy. Tato varianta však velmi často bývá pro zájemce o užití software nákladná. Model SaaS umožňuje poskytnutí software jako služby namísto licenční smlouvy prostřednictvím cloud computingu, který je pro zájemce o jeho užití ekonomicky výhodnější a znamená ušetření jednorázové investice většího množství finančních prostředků. K užití tak zájemci postačí v podstatě internetový prohlížeč, neboť zájemce používá aplikaci vlastníka (autora) příslušného software, který současně poskytuje technickou podporu a aktualizace. Nedochází tak k rozmnožení software a jeho distribuci mezi další zájemce, ale pouze k užití aplikace vlastníka software zájemcem.

Jste-li vlastníkem takového software a uvažujete o jeho poskytnutí modelem SaaS, lze k takovému kroku doporučit přípravu náležité smluvní dokumentace, kam patří zejména smlouva, případně obchodní podmínky SaaS. Každý software je jedinečným dílem, stejně tak jsou jedinečné potřeby každého zájemce o jeho užití. Avšak v obchodních vztazích není zpravidla možné vyjednávat s každým zájemcem celý obsah smlouvy o podmínkách jeho užití (např. z důvodu množství zájemců a enormních nákladů s takovým postupem spojených), obvykle je proto vlastníkem softwaru používána vzorová smlouva a obchodní podmínky SaaS.

Obchodní podmínky pro e-shopy a internetové obchody

E-shop vytváří podnikatel nabízející na trhu své produkty nebo produkty třetích osob koncovým zákazníkům. Drtivá většina e-shopů využívá v rámci své podnikatelské činnosti institutu kupní smlouvy. Vzhledem k velkému množství kupujících jakožto koncových zákazníků je zpravidla nemožné určit veškerý obsah závazku v kupní smlouvě, neboť ta je v drtivé většině případů uzavřena distančně prostředky elektronické komunikace, které neumožňují ověření identity zákazníka bez jeho součinnosti.

Práva a povinnosti smluvních stran proto obsahují obchodní podmínky pro e-shop vydané prodávajícím (vlastníkem e-shopu). Při jejich přípravě je vždy nutno dbát na skutečnost, zda klientem (kupujícím) bude spotřebitel, či podnikatel. Právě povaha druhé smluvní strany má zásadní význam na to, která ustanovení jsou v obchodních podmínkách pro e-shopy přípustná a která nikoliv. Namátkou lze uvést ustanovení na ochranu spotřebitele obsažená v § 1810 a násl. občanského zákoníku, která určitá ujednání ve vztahu podnikatel–spotřebitel zakazují. Ve vztahu ke spotřebiteli tak obchodní podmínky pro e-shopy nemohou např. obsahovat ustanovení, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele (§ 1813 občanského zákoníku) a další ujednání uvedená v § 1814 občanského zákoníku. Řešením je zpravidla variantní úprava obchodních podmínek pro e–shopy pro podnikatele a spotřebitele.

Zásadní roli rovněž hraje distanční způsob uzavírání smluv, který na vlastníka e-shopu (prodávajícího) klade další nároky z hlediska informačních povinností ve vztahu ke spotřebiteli před uzavřením smlouvy, a tím i zprostředkovaně nároky na obsah obchodních podmínek pro e-shopy.

Hodláte-li založit a provozovat e-shop či se jinak blíže věnovat e-commerce, neváhejte nás kontaktovat. Naše kancelář Vám ráda nabídne služby našich odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s přípravou obchodních podmínek pro e-shopy a provedou Vás celým procesem od založení až po spuštění eshopu. Stejně tak Vám rádi nabídneme revizi stávajících obchodních podmínek pro e-shop a jejich aktualizaci odpovídající současnému stavu právních předpisů.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně obchodních podmínek softwarů, webů a e-shopů?

 • Jaké jsou podmínky při nákupu softwarů
 • Kdo může dodávat software
 • Jak reklamovat dodaný software
 • Dodavatel odmítá přijmout reklamaci na dodaný software
 • Nelegální využívání mého softwaru
 • Dodavatel softwaru nesplnil podmínky zadání
 • Jak pronajímat práva k využívání softwaru
 • Jak napsat obchodní podmínky e-shopu
 • Co musí obsahovat obchodní podmínky e-shopů
 • Vymáhání obchodních podmínek u e-shopů
 • Obchod nedodržel obchodní podmínky
 • V jakém jazyce mají být sepsány obchodní podmínky
 • Jak použít obchodní podmínky pro můj obchod z jiného e-shopu?
 • Co je nutné obstarat při založení e-shopů
 • Jak poskytovat software pomocí metody SaaS
 • Konzultace obchodních podmínek
 • Vzory všeobecných obchodních podmínek

 

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?