Mlčenlivost v trestním řízení

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Jestliže jste byli předvoláni k podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi v trestním řízení (ať už na policii nebo u soudu), máte ze zákona povinnost odepřít výpověď týkající se utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, které mají být uchovány v tajnosti, anebo pokud byste podáním vysvětlení nebo svědeckou výpovědí porušili státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

Utajovanými informacemi jsou v této souvislosti informace vymezené ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v režimech Vyhrazené, Důvěrné, Tajné a Přísně tajné. Podávat vysvětlení, resp. vypovídat ohledně takových informací lze pouze na základě zproštění povinnosti chránit utajované informace příslušným orgánem.

Zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti může vyplývat z řady právních předpisů. Nejčastěji se jedná o povinnosti mlčenlivosti známé jako tzv. lékařské tajemství, bankovní či poštovní tajemství, mlčenlivost daňových poradců, mlčenlivost některých státních úředníků, resp. státních zaměstnanců atd. I v tomto případě platí, že podání vysvětlení i výpověď jsou přípustné pouze za předpokladu, že budete povinnosti mlčenlivosti zproštěni k tomu oprávněnou osobou (nejčastěji klientem, pacientem, osobou využívající služby kryté povinností mlčenlivosti).

Ve stejném rozsahu, v jakém jste případně povinni odepřít podat vysvětlení či svědeckou výpověď, jste rovněž povinni odepřít poskytnutí jiné součinnosti orgánům činným v trestním řízení, zejm. poskytnutí listin obsahujících informace, které jsou předmětem utajení nebo mlčenlivosti.

Upozorňujeme, že ani výzva policejního orgánu neprolamuje povinnost mlčenlivosti vyplývající ze zákona. Za případné porušení mlčenlivosti může hrozit kárný postih, případně odpovědnost k náhradě škody.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s mlčenlivostí v trestním řízení?

 • Kdy mám povinnost odepřít podat svědeckou výpověď?
 • Kdy mám povinnost odepřít podat vysvětlení?
 • Co jsou utajované informace?
 • Za jakých okolností jsem zproštěn mlčenlivosti?
 • Jakými způsoby mohu odepřít výpověď?
 • Porušil jsem mlčenlivost, jak mám postupovat?
 • Jakou mohu dostat pokutu za porušení mlčenlivosti?
 • Chci dokázat, že jsem mlčenlivost neporušil
 • Jaký mi hrozí trest v případě porušení mlčenlivosti při trestním řízení?
 • Vyhodnocení práva odmítnout vypovídat z důvodu ochrany utajovaných informací nebo zachování mlčenlivosti
 • Posoudit zproštění mlčenlivosti
 • Posuzování osoby blízké v trestním řízení