Mezinárodní obchodní arbitráž

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Obecně k rozhodčímu řízení

Rozhodčí řízení (arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa k soudnímu procesu při řešení majetkových sporů. V České republice je rozhodčí řízení upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů („ZRŘ“).

Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který představuje exekuční titul. Rozhodčí nález musí mít písemnou formu (listinnou nebo opatřenou státem uznaným elektronickým podpisem) a musí obsahovat odůvodnění, ledaže by se obě strany sporu výslovně dohodly, že odůvodnění nepožadují, jinak je neplatný.

Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat, v rozhodčí smlouvě je ale možné sjednat možnost jeho přezkumu jinými rozhodci. Nicméně kterákoli ze stran může do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu podat žalobu k soudu na jeho zrušení. V řízení o zrušení rozhodčího nálezu soud nepřezkoumává rozhodčí nález meritorně, podle jeho obsahu, ale pouze zkoumá splnění podmínek pro konání rozhodčího řízení a některé otázky související s průběhem rozhodčího řízení.

 

Mezinárodní obchodní arbitráž

Arbitráž se často používá jako způsob řešení sporů v oblasti mezinárodního obchodu. Rozhodčí řízení je obvykle považováno za výhodnější alternativu s ohledem na nezávislost na soudech  příslušného státu.

Mezi přednosti řešení sporu v mezinárodní arbitráži se řadí řešení sporu na neutrální půdě konečným a závazným způsobem, obvykle bez formalit procesních pravidel právních systémů jednotlivých smluvních stran, dále rychlost řízení a možnost výběru rozhodce disponujícího kvalifikací pro příslušný obor práva či obchodu. Efektivita spojená s arbitráží pak činí z arbitráže levnější alternativu řešení sporu.

Arbitrážní řízení lze vést v jakémkoliv jazyce, na kterém se strany dohodnou, tedy zpravidla v angličtině.

Výkon rozhodčích nálezů v mezinárodním kontextu je zaručen mezinárodními smlouvami, zejména tzv. Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů („Newyorská úmluva“), která byla uzavřena 10. června 1958 v New Yorku a vstoupila v platnost 7. června 1959. Pro Československo nabyla účinnosti dne 10. října 1959. 

Newyorská úmluva stanovuje podmínky, za nichž je možné na území jejích smluvních států uznat a vykonat cizí rozhodčí nález, tj. rozhodčí nález, který byl vydán na území jiného státu. S takovýmito nálezy má být podle této úmluvy zacházeno stejně jako s domácími rozhodčími nálezy. Výkon cizích rozhodčích nálezů probíhá podle práva státu výkonu. Newyorská úmluva poskytuje svým smluvním státům taxativní výčet důvodů, pro které je možné uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu odepřít. V současnosti má Newyorská úmluva 156 smluvních států.

Většina mezinárodních rozhodčích institucí stanoví pravidla upravující postup při řešení sporů v rozhodčím řízením. Mezi nejznámější a nejpoužívanější pravidla rozhodčího řízení patří pravidla Mezinárodní obchodní komory („ICC“) a London Court of International Arbitration („LCIA“).

Standardní rozhodčí doložka (v českém jazyce) doporučovaná ze strany ICC zní:

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností podle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými Pravidly.

Rozhodčí doložky však zpravidla dále obsahují určení tří arbitrů (v zájmu vyváženosti rozhodování), místo konání rozhodčího řízení (zpravidla neutrální místo jako Vídeň, Londýn, Paříž nebo Ženeva) a jazyk řešení sporu (angličtina).

 Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty v kontextu mezinárodních obchodních arbitráží?

 • Ochrana mezinárodních investic
 • Řešení závažných mezinárodních obchodních sporů
 • Investiční arbitráže
 • Právní poradenství soukromým, státním a veřejným subjektům při mezinárodních sporech
 • Zastupování před rozhodčím soudem
 • Uzavření dohody o ochraně investic
 • Zastupování klientů před:
  • Mezinárodním rozhodčím soudem u Mezinárodní rozhodčí komory v Paříži (ICC)
  • Mezinárodním rozhodčím soudem Hospodářské komory Rakouska, Vídeň (VIAC)
 • Vyčíslení nákladů na mezinárodní arbitráž
 • Právní analýza případů mezinárodních arbitráží

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?