Licenční smlouvy

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Co je to licenční smlouva

Licenční smlouva je jednou z typových smluv upravených v občanském zákoníku. Jedná se o nejvhodnější smluvní typ pro poskytnutí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví nabyvateli ze strany poskytovatele.

Licenční smlouva by vždy měla obsahovat:

 1. Vymezení příslušného práva duševního vlastnictví
 2. Projev vůle poskytovatele k poskytnutí oprávnění nabyvateli k výkonu práva duševního vlastnictví, a to v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu
 3. Nabyvatelův závazek zaplatit odměnu, a to v případě, kdy není výslovně sjednána neúplatnost

Licenční smlouvy musí být uzavřeny zásadně v písemné formě v případech, kdy se poskytuje výhradní licence nebo má-li být licence zapsána do veřejného seznamu. Písemnou formu licenční smlouvy nicméně doporučujeme dodržet bez ohledu na skutečnost, zda sjednáváte výhradní či nevýhradní licenci.

U výhradní licence pak poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci jakékoliv třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá, a často se i sám poskytovatel bude muset zdržet výkonu práva užít duševní vlastnictví způsobem uvedeným v licenční smlouvě.

Licenční smlouvy lze uzavírat mimo jiné ve vztahu k:

 1. Autorským právům
 2. Právům k vynálezu
 3. Právům k užitnému vzoru
 4. Právům k průmyslovému vzoru
 5. Právům k ochranné známce
 6. Právům k obchodní firmě
 7. Právům k důvěrným informacím, know-how a obchodnímu tajemství

Podlicenční smlouva

Prostřednictvím podlicenční smlouvy je nabyvatel oprávněn dále poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví dle licenční smlouvy třetí osobě, přičemž vždy platí, že nabyvatel licence nemůže na nabyvatele podlicence přenést více práv, než kolik sám má.

Podlicenční smlouva odpovídá co do formy smlouvě licenční a ustanovení o licenční smlouvě obsažená v OZ se tak použijí i na smlouvu podlicenční. Oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví lze však formou podlicence poskytnou jen, byla-li tato možnost ujednána v licenční smlouvě. V opačném případě hrozí, že podlicenční smlouva bude považována za neplatnou.

Podlicenční smlouva se ve vztahu k licenční smlouvě považuje za smlouvu odvozenou, kdy zánik licenční smlouvy má automaticky za následek zánik také podlicenční smlouvy.

V praxi pak může docházet také k řetězení či větvení podlicencí. Obě možnosti nicméně musejí být sjednány mezi smluvními stranami licenční smlouvy.

V případě potřeby jsme Vám připraveni pomoci se všemi aspekty licenčních a podlicenčních smluv.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně licenčních smluv?

 • Co by měla obsahovat licenční smlouva
 • Co může být předmětem licenční smlouvy
 • Sepisování podlicenčních smluv
 • Chci sepsat licenční smlouvu
 • Odměny vyplývající v užívání licenčních smluv
 • Vytvoření licenční smlouvy
 • Spory vyplývající z porušení licenčních smluv
 • Poradenství pro společnosti vyvíjející software, autory webových stránek
 • Licenční poplatky
 • Používání výhradních či nevýhradních licencí

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?