Hospodářská soutěž

Pokud má podnik (soutěžitel) na určitém trhu značnou sílu, dokáže svého postavení zneužít, zpravidla za účelem dosažení vyššího zisku nebo udržení svého postavení. Právo hospodářské soutěže se zabývá zejména dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení na trhu a spojováním soutěžitelů.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Pravidla hospodářské soutěže jsou obsaženy zejména v zákoně č. 143/2001 Sb., zákoně o ochraně hospodářské soutěže („ZOHS“) a na evropské úrovni pak ve Smlouvě o fungování Evropské Unie („SFEU“) (čl. 101-109). Na dodržování těchto pravidel dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) a Evropská komise (Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž). 

Dohody narušující soutěž (kartelová ujednání)

Dohody narušující soutěž jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže. 

Kartely mají závažný dopad na samotnou ekonomiku i konečného spotřebitele. Pomocí kartelů totiž dochází ke zkreslení soutěže, a to ať již jde o cenu nebo obchodní podmínky soutěžitelů. 

Zakázané jsou zejména dohody, které obsahují tzv. tvrdá omezení („hard core“), tj. např. dohody o cenách, rozdělení trhu nebo uplatňování rozdílných podmínek. Tyto dohody jsou zakázány vždy bez výjimky a bez zkoumání reálných účinků na trh. K vyvození postihu je pak možné přistoupit i v situaci, kdy je dohoda pouze způsobilá k narušení soutěže, a to bez ohledu na úmysl soutěžitelů. 

Výjimkou ze zákazu kartelových dohod jsou dohody, které neobsahují tvrdá omezení a jejichž dopad je na hospodářskou soutěž zanedbatelný, tzv. bagatelní kartely („pravidlo de minimis“), které jsou vymezeny ÚOHS na jeho webových stránkách jako „Oznámení o dohodách zanedbatelného významu“ (https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html). Dalšími výjimkami jsou legální výjimky (tj. dohody, které přispějí ke zlepšení výroby, distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje, které neuloží soutěžitelům omezení či které neumožní vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části daného trhu) a u vertikálních dohod též výjimky blokové.

Zneužití dominantního postavení

Zakázáno je dále zneužití dominantního postavení na relevantním trhu na újmu jiných soutěžitelů či spotřebitelů (§ 11/1 ZOHS, čl. 102 SFEU). 

Základní podmínkou naplnění skutkové podstaty zneužití je existence samotného dominantního postavení soutěžitele, které zaujímá soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (tzv. společná či kolektivní dominance), „kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích“ (§ 10 ZOHS). Platí vyvratitelná domněnka, že „dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl“, nebude-li podle § 10/2 ZOHS prokázán opak, a to zpravidla v důsledku hospodářské a finanční síly soutěžitele nebo podmínek na relevantním trhu.

I v případě, že soutěžitel (resp. soutěžitelé) zaujímá dominantní postavení, má právo hájit své postavení na trhu, tj. chovat se na trhu konkurenčně, a to za předpokladu splnění podmínky, že jeho jednání není zjevně nepřiměřené konkrétním okolnostem. Nesmí však jednat tak, aby jiné soutěžitele vyloučil nebo jejich účast v soutěži ztížil.

Zneužitím dominantního postavení (§ 11/1 ZOHS) je pak zejména: 

 • přímé či nepřímé určení nákupních nebo prodejních cen
 • omezování výroby, odbytu, technického vývoje
 • rozdílné podmínky vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy
 • podmiňování uzavření smluv nesouvisejícím plněním

Spojování soutěžitelů (koncentrace)

Za spojení soutěžitelů se považuje fúze dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů a dále též situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo nepodnikatelů kontrolujících alespoň jednoho soutěžitele získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část (zejména nabytím aktiv, podílu, závodu nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat) (§ 12 ZOHS). V důsledku takového spojení nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže, jinými slovy vzniku či posílení dominantního postavení soutěžitele či spojených soutěžitelů na některém z relevantních trhů, kde soutěžitel či spojení soutěžitelé působí. 

Pokud by zamýšlené spojení soutěžitelů mohlo narušit hospodářskou soutěž, jsou přijímány závazky ze strany fúzujících společností a až poté je spojení (fúze) povoleno. 

Povolení ÚOHS podléhá spojení soutěžitelů, kteří: 

 • působí na českém trhu a jejichž společný čistý obrat je vyšší než 1,5 mld. Kč a alespoň dva z těchto spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč
 • na českém trhu dosud nepůsobili a jejichž celosvětový čistý obrat za poslední účetní období je vyšší než 1,5 mld. Kč se soutěžitelem, který na českém trhu již působí a jehož čistý obrat na tomto trhu je rovněž vyšší než 1,5 mld. Kč

Jedná-li se o přeshraniční spojování velkých společností, které nemá komunitární dimenzi, je zpravidla nutné notifikovat u orgánu zabývajícího se ochranou hospodářské soutěže v každém dotčeném státě EU (tento proces lze nahradit jednotnou notifikací Evropské komisi, a to v případě, že by bylo notifikace nutné provést ve třech a více členských státech). 

Spojování soutěžitelů s komunitární dimenzí spadá pod posouzení a schválení Evropské komise. Kritériem je pak výše ročního celosvětového obratu a obratu v rámci Společenství. 

Do povolení spojení platí zákaz uskutečňování spojení, a to pod pokutou až 10 mil. Kč nebo 10 % čistého obratu soutěžitele v posledním účetním období. Dále může ÚOHS uložit dotčeným subjektům povinnost prodat podíl/y, převést podnik nebo jeho část nebo zrušit smlouvu, na základě které došlo ke spojení. 

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s hospodářskou soutěží?

 • Jaká jsou pravidla hospodářské soutěže?
 • Jaké jsou dohody narušující hospodářskou soutěž?
 • Jaké jsou výjimky zákazu kartelových dohod?
 • Kdy soutěžitel zaujímá dominantní postavení na trhu?
 • Kdy má soutěžitel zaujímající dominantní postavení na trhu právo se chovat na trhu konkurenčně?
 • Co se rozumí spojením soutěžitelů?
 • Kdy spojení soutěžitelů narušuje hospodářskou soutěž?
 • Jaké jsou podmínky pro fúzi soutěžitelů, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže?