Duševní vlastnictví

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Co je to duševní vlastnictví

Duševním vlastnictvím, resp. jeho předmětem, jsou nehmotné statky, tj. výsledky tvůrčího (duševního) úsilí osob, které jsou způsobilé hmotného (materiálního) vyjádření v jakékoliv lidskými smysly vnímatelné podobě. Jednat se může například o literární a jiná umělecká díla, vynálezy, nová technická řešení, ochranné známky či know-how. Tvůrcem předmětu duševního vlastnictví je vždy člověk (fyzická osoba), případně skupina lidí – autoři nebo původci.

Práva duševního vlastnictví se pak v českém právním řádu dělí na:

 1. Práva autorská
 2. Práva související s právem autorským
 3. Právo pořizovatele k jím pořízené databázi
 4. Práva průmyslová (např. práva k vynálezu, užitnému vzoru či ochranné známce)

Vytvoření takovýchto nehmotných statků je chráněno nepřevoditelnými nemajetkovými (osobnostními) právy. Užití nehmotných statků je naopak chráněno majetkovými právy, a to:

 1. Absolutní (výlučné) povahy (např. právo autora užít dílo, právo výrobců užít zvukový záznam)
 2. Relativní (nevýlučné) povahy (např. smluvní či zákonné licence)

Pouze tvůrci nehmotných statků jsou oprávnění k výkonu nemajetkových práv. Naproti tomu k výkonu majetkových práv absolutní povahy jsou oprávněné i jiné osoby, a to např.:

 1. Vlastník (přihlašovatel) předmětu průmyslového vlastnictví
 2. Právní nástupce tvůrce nebo přihlašovatele (vlastníka) v určitých případech
 3. Osoby oprávněné ze smluvní či zákonné licence

Principy práva duševního vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví stojí mimo jiné na principech teritoriality či časové omezenosti. Princip teritoriality znamená, že práva duševního vlastnictví se váží pouze na území určitého státu a právní ochrana na území tohoto státu se řídí jeho právním řádem. Všechna práva duševního vlastnící jsou pak dle principu časové omezenosti chráněná pouze po určitý čas (např. u práv autorských je to po dobu života autora a 70 let po jeho smrti).

Licenční smlouvy

Poskytování oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví lze provádět prostřednictvím licenčních smluv.

V případě zájmu o advokátní služby z oblasti duševního vlastnictví nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně duševního vlastnictví?

 • Průmyslové vzory
 • Produkční smlouvy
 • Práva umělců
 • Přihlášky a registrace ochranných známek
 • Porušení autorských práv na internetu
 • Označení původu
 • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Příprava a revize dokumentace licenčních smluv
 • Revize funkčních specifikací aplikací

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?