Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v praxi hojně využívanými formami pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které se od pracovního poměru liší zejména větší smluvní volností a absencí mnohých zákonných omezení či naopak povinných ujednání typických právě pro pracovní poměr. Příkladem odlišnosti budiž například skutečnost, že zaměstnavatel v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není povinen rozvrhovat zaměstnanci pracujícím na dohodu pracovní dobu, to znamená určit počátek a konec směny. To ovšem neznamená, že by zaměstnanec nebyl povinen konat práci určitého druhu nebo ve stanovené pracovní době. Ani v dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr by totiž nemělo chybět vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, místo jejího výkonu, rozsah pracovních hodin, doba, na kterou se dohoda uzavírá či sjednaná odměna.

Rozlišujeme přitom:

 • dohodu o provedení práce (DPP)
 • dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Zákoník práce nestanoví pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr téměř žádná omezení. Je zcela na úvaze zaměstnavatele, zda se rozhodne se zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu nebo některou z dohod, ač zákoník práce výslovně upřednostňuje pracovní poměr. Děje se tak nejčastěji v případě sezónních prací, zaměstnávání studentů či osob pobírajících starobní důchod nebo osob na mateřské či rodičovské dovolené, jež zpravidla nepracují v rozsahu plného úvazku, ale také v případě nárazových či krátkodobých prací. Na práci konanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se obecně vztahuje úprava pracovního poměru. To ovšem neplatí, jde-li o:

 • převedení na jinou práci a přeložení
 • dočasné přidělení
 • odstupné
 • pracovní dobu a dobu odpočinku
 • překážky v práci na straně zaměstnance
 • dovolenou
 • skončení pracovního poměru
 • odměňování (s výjimkou minimální mzdy)
 • cestovní náhrady

Dohoda o provedení práce (DPP)

Prvním typem dohody je dohoda o provedení práce, u níž předpokládaný rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce. Bude-li dohoda uzavřena na dobu jednoho roku od června do června následujícího roku, bude se maximální počet hodin počítat vždy za každý kalendářní rok zvlášť, tj. od června do prosince maximálně 300 hodin, a stejně tak i od ledna do června následujícího roku maximálně 300 hodin. Celkový rozsah práce bude v tomto případě činit nejvýše 600 hodin. Do tohoto rozsahu se zároveň započítává i doba, po kterou zaměstnanec v témže kalendářním roce konal pro téhož zaměstnavatele práci na základě jiné dohody o provedení práce, a to i v případě, že se nejedná o práci stejného druhu. V případě překročení výše uvedeného limitu, může být orgánem inspekce práce uložena zaměstnavateli pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. Je nutno podotknout, že z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000,- Kč (pozn.: ovšem pozor, příjmy na základě různých DPP u téhož zaměstnavatele se sčítají).

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Druhým typem dohody je dohoda o pracovní činnosti, na základě níž není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby u konkrétního zaměstnavatele (tj. více než 20 hodin týdně). Nicméně jednotlivé dohody o pracovní činnosti, které uzavřel týž zaměstnanec s týmž zaměstnavatelem, se v kalendářním roce nesčítají, mohou jich tedy uzavřít více (včetně kombinace s DPP), přičemž každá se bude posuzovat samostatně. Dodržení výše uvedeného limitu se posuzuje za celou dobu (tedy průměrně), na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Zaměstnanec proto může pracovat nepravidelně, například v některých týdnech překročí stanovený limit a bude pracovat více, než činí polovina stanovené týdenní pracovní doby, zatímco v jiných týdnech bude naopak pracovat méně. Nelze však tento limit obcházet tak, že zaměstnanec bude 26 týdnů pracovat po celou stanovenou týdenní dobu a dalších 26 týdnů do práce již nebude docházet vůbec. K tomu totiž slouží výkon práce v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou. Rozsah práce však může na rozdíl od dohody o provedení práce přesáhnout 300 hodin v témže kalendářním roce. V případě překročení výše uvedeného limitu, může být orgánem inspekce práce, stejně jako je tomu u DPP, uložena zaměstnavateli pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. Nutno zdůraznit, že pokud odměna nepřesáhne 3499,- Kč měsíčně, neodvádí zaměstnavatel z této dohody sociální ani zdravotní pojištění.

Závěrem

U prací konaných na dohodu zároveň neexistuje zkušební doba, ledaže by se smluvní strany výslovně dohodly jinak, nicméně zpravidla k tomu nebude praktická potřeba, neboť spolupráce může být ukončena oběma stranami jednostranně kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V dohodách lze mimo jiné také způsob jejich zrušení sjednat.

Není-li takového ujednání, je možné pracovněprávní vztah zrušit:

 • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni
 • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně
 • okamžitým zrušením, přičemž tuto možnost je možné sjednat jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Je důležité zdůraznit, že v případě jednostranného zrušení dohody se na zaměstnance nevztahují ustanovení o ochranné době jako například těhotenství, mateřská či rodičovská dovolená. I v případě dohod lze však namítat neplatnost jejího skončení u soudu, a to do dvou měsíců ode dne, kdy měla práce konaná na základě dohody o provedení práce skončit tímto rozvázáním.

Opět na tomto místě zdůrazňujeme, že lhůta je propadná, což znamená, že po uplynutí lhůty toto právo zaniká a nelze se již domáhat určení neplatnosti dotčeného právního jednání, kterým došlo k ukončení pracovního poměru. Je proto vhodné svěřit přípravu žaloby na určení neplatnosti ukončení pracovního poměru odborníkům, aby nedošlo ke ztrátě práva neplatnost namítat. Rádi Vám v tomto ohledu poskytneme potřebnou právní pomoc.

Jaké otázky pro klienty obvykle řešíme v souvislosti s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr?

 • Za jakých okolností je výhodnější uzavřít DPP nebo DPČ?
 • Jaký je právní rozdíl mezi DPP a DPČ?
 • Posouzení platnosti DPP/DPČ
 • Kdy a jak mohu vypovědět DPP?
 • Kdy a jak mohu vypovědět DPČ?
 • Jak sepsat dohodu o provedení práce/ činnosti
 • Zdanění práce u DPP/DPČ
 • Sociální a zdravotní pojištění u DPP/DPČ
 • Prohlášení poplatníka daně (růžový formulář)
 • Změny v legislativě v DPP/DPČ pro zaměstnavatele
 • DPP/DPČ u cizinců
 • Výpověď a ukončení DPP/DPČ