Nejčastěji řešené problémy

  • Kompletní analýza stávajících preventivních opatření P. O.
  • Sestavení či aktualizace interních pravidel k zamezení protiprávního jednání
  • Školení na téma criminal compliance

Podnikání právnických osob s sebou vždy nese určitá rizika, která mohou vést k nepříznivým následku. Od roku 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob, se i sama společnost může stát za určitých podmínek trestně odpovědnou za spáchaný trestný čin. Právem uměle vytvořená právnická osoba vystupuje navenek prostřednictvím svých zástupců a sama se tedy fakticky nemůže dopustit protiprávního jednání. S ohledem na princip přičitatelnosti však trestní odpovědnost právnických osob zakládá protiprávní jednání statutárního orgánu, popřípadě jednání jiné osoby ve vedoucím postavení, nebo osob ovládajících, ale také jednání zaměstnance při plnění pracovních úkolů. S neustále se zvyšujícím počtem trestně stíhaných právnických osob, zejména v oblasti hospodářských trestných činů a trestných činů proti životnímu prostředí je pro právnické osoby stále důležitější program criminal compliance.

V oblasti trestní odpovědnosti právnických osob má náš tým bohaté zkušenosti. Kromě zastupování v trestním řízení poskytujeme rovněž vypracování na míru Vašim potřebám přizpůsobených opatření preventivní povahy zajišťující dodržování právních norem, tzv. criminal compliance. Rádi pomůžeme také s revizí stávajících vnitřních předpisů a dalších interních dokumentů, nebo s posuzováním a řešením nastalých situací, jež by mohly představovat potenciální riziko vzniku trestní odpovědnosti u Vaší společnosti.

Realizace komplexní criminal compliance

  • Kompletní analýza stávajících preventivních opatření P. O.
  • Sestavení či aktualizace interních pravidel k zamezení protiprávního jednání

Školení na téma criminal compliance

Školení je určeno:

  • majitelům firem
  • statutárním zástupcům
  • vrcholnému managementu firem
  • zaměstnancům právních a kontrolních útvarů právnických osob

V rámci školení vás seznámíme s problematikou criminal compliance a možnostmi prevence před vznikem trestní odpovědnosti právnické osoby.