Copyright, ochrana autorského díla

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s.r.o. se věnuje zastupování právnických i fyzických osob ve věci ochrany jejich práv k autorským dílům. Naše služby v této oblasti zahrnují např. právní kroky k zamezení protiprávního kopírování a šíření zvukových a audiovizuálních děl jako jsou hudební skladby, audioknihy nebo filmy, jakožto i softwaru.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Vymáháme práva našich klientů plynoucí z protiprávního nakládání s autorskými díly, zejména práva na náhradu škody, včetně ušlého zisku.

S přihlédnutím k tomu, že v dnešní době probíhá většina protiprávního kopírování a šíření autorských děl prostřednictvím internetu, věnujeme zvláštní zřetel právním postupům k ochraně autorských děl právě v prostředí internetu.

Právní služby v oblasti copyrightu poskytujeme i v souvislosti s nejnovějšími technologiemi, jako jsou algoritmy na automatické rozpoznávání obrazových materiálů na internetu. Tyto technologie na jednu stranu poskytují další možnosti ochrany vlastníkům autorských práv, na druhou stranu v důsledku automatického zpracování může dojít i ke vznášení finančních nároků proti oprávněným uživatelům, popř. vůči uživatelům, kteří se v dobré víře mylně domnívají, že disponují příslušnou licencí. V takových případech pomáháme i takto postiženým uživatelům obhájit jejich postup, případně záležitost konstruktivně řešit s cílem minimalizovat negativní dopady na klienta.

Pomáháme zpravodajům a sdělovacím prostředkům obhájit jejich postup při využití tzv. „zpravodajské“ zákonné licence.

Poskytujeme právní služby autorům výsledků lidské tvůrčí činnosti v nejširším slova smyslu. Mezi tyto výsledky patří knihy, obrazy, ale např. také odborné vědecké články. Autorovi jsme schopni poskytnout služby zajišťující požadovanou právní „kontrolu“ nad jeho dílem, tedy kontrolu nad tím, kdo a jak (a zda vůbec) bude oprávněn s jeho dílem nakládat. Naopak nakladatelům a vydavatelům zpracováváme dokumentaci, která jim zajistí práva potřebná k redakci, rozmnožování a prodeji autorských děl.

Věnujeme se přípravě smluv o užití autorského díla, a to jak pro autora samotného, tak pro zájemce o užití autorského díla (nakladatele, distributora apod). Jsme schopni takovou smluvní dokumentaci připravit tak, aby byla férová pro obě strany, tedy tak, aby na straně jedné chránila práva autora k jeho dílu a jeho právo na odměnu a na straně druhé poskytovala uživateli licenci k užití autorského díla v potřebném rozsahu.

Ochrana autorských děl se odráží taktéž v trestním právu, a to např. ve skutkových podstatách porušení autorského práva nebo padělání a napodobení díla výtvarného umění. V tomto ohledu poskytujeme komplexní právní služby v rámci zastupování v trestním řízení.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty ohledně ochrany autorských děl?

 • Krádeže audiovizuálních děl
 • Krádeže či kopírování log a brandů
 • Krádeže fontů
 • Krádeže nebo kopírování webů
 • Posouzení autenticity a práva na autorské dílo
 • Někdo zkopíroval můj digitální produkt
 • Odcizení zdrojových kódů
 • Nelegální využití mého softwaru
 • Nařčení z plagiátorství
 • Jednání s OSOU a Intergramem
 • Kroky ke stažení neoprávněně šířených autorských děl
 • Vymáhání náhrady škody, vč. ušlého zisku
 • Přípravu smluv o užití autorského díla
 • Jednání mezi autorem a uživatelem autorského díla
 • Zastupování autorů i uživatelů autorských děl v soudním řízení

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?