Cizinci na území České republiky

Základním obecně závazným právním předpisem, který upravuje práva a povinnosti cizinců při vstupu a pobytu na území České republiky a vycestování z jejího území je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Cizincem se ve smyslu cizineckého zákona rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, a to včetně občana Evropské unie (dále jen „občan EU“). Zákon rozlišuje mezi tzv. občany třetích zemí, tedy občany jakéhokoli státu, který není jedním z členským států Evropské unie, a občany EU a jejich rodinnými příslušníky a stanoví pro ně odlišné režimy.

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Vymezení občana EU a jeho rodinného příslušníka

Na občany jednotlivých členských států EU se v rámci EU vztahuje právo volného pohybu osob. Občané EU tak mohou vstupovat a pobývat na území ČR bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým se rozumí i průkaz totožnosti. Občanem EU je občan jednoho z členských států EU, tedy občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na které se vztahuje část druhá výstupové dohody.

Tzv. rodinným příslušníkem občana EU se rozumí:

 • Manžel, resp. registrovaný partner
 • Rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje
 • Potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU
 • Potomek, předek anebo potomek či předek manžela občana EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem či byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
 • Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který hodnověrným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nedokáže se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu sám postarat bez osobní péče občana EU anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti

Režim pobytu cizinců na území ČR

Cizinecký zákon rozlišuje mezi:

 • Přechodným pobytem na území ČR
 • Trvalým pobytem na území ČR

Přechodný pobyt

Cizinec může pobývat na území České republiky přechodně i bez víza, a to za podmínek stanovených buď mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána (dohoda o bezvízovém styku), nebo nařízením vlády České republiky, dále je-li občanem EU a v dalších specifických případech (např. je-li ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody aj.)

Cizinec

Cizinec je povinen do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území. Cizinec poté může na území České republiky pobývat přechodně:

 • Bez víza
 • Na základě uděleného víza
 • Na základě povolení k přechodnému pobytu
 • Na základě výjezdního příkazu

V případě víza se může jednat o:

 • Krátkodobé vízum – např. letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů apod.
 • Dlouhodobé vízum – vízum k pobytu nad 90 dnů do 1 roku, např. mimořádné pracovní vízum, vízum za účelem studia apod.
 • Diplomatické vízum – např. letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu nad 90 dnů udělené cizinci na základě oficiální žádosti a vyznačené do diplomatického pasu nebo jiného cestovního dokladu
 • Zvláštní vízum - např. letištní vízum, vízum k pobytu nad 90 dnů udělené cizinci na základě oficiální žádosti a vyznačené do služebního pasu nebo jiného cestovního dokladu

Občan EU

Občané EU mohou na území ČR přechodně pobývat a případně pracovat bez jakýchkoli povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Hodlá-li na území České republiky pobývat déle než 30 dnů, má pouze povinnost do 30 dnů ode dne vstupu na území ohlásit místo svého pobytu na odboru cizinecké policie příslušném podle místa pobytu. Osvědčení o registraci není tedy podmínkou pobytu občana EU na území ČR, a to bez ohledu na účel jeho pobytu, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o něj požádá.

Ministerstvo jej vydá občanovi EU nebo jeho rodinnému příslušníku na jeho žádost za účelem pobytu na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce. Podmínkou jeho vydání je, že daný cizinec v minulosti nijak neohrozil bezpečnost státu ani nijak nenarušil veřejný pořádek. Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU a který hodlá pobývat na území ČR přechodně po dobu delší než tři měsíce společně s občanem EU, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu.

Trvalý pobyt

Cizinec je oprávněn pobývat na území ČR v režimu trvalého pobytu, má-li povolení k pobytu (eventuálně bylo-li vydáno rozhodnutí o svěření tohoto cizince do náhradní výchovy). O povolení k trvalému pobytu může žádat jak občan EU, tak cizinec, který není občanem EU (tzv. občan třetí země). O povolení trvalého pobytu může žádat každý cizinec obecně po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR zpravidla na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu. Jde-li o občana EU, tento může žádat po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR. Občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, může žádat o trvalý pobyt již po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, jestliže je alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU.

Závěrem

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní pomoc i v oblasti cizineckého práva. Chystáte-li se například požádat o povolení k přechodnému či trvalému pobytu na území České republiky, budeme Vám rádi v této životní situaci nápomocni při přípravě veškerých podkladů, které budete právě při podávání žádosti o udělení povolení potřebovat.

Jaké situace typicky řešíme pro naše klienty v kontextu cizinců na území v ČR?

 • Povinnosti a možnosti při sňatku s cizincem
 • Narození potomka, kdy jeden z rodičů je cizinec
 • Pracovní povolení pro cizince
 • Poradenství při zaměstnávání cizinců
 • Aktuální podmínky pro zaměstnávání cizinců
 • Jak získat trvalý či přechodný pobyt na území ČR
 • Prodloužení trvalého či přechodného pobytu na území ČR
 • Ztráta dokladů na území ČR
 • Poradenství v rámci vízových povinností
 • Změny vyplývající z Brexitu
 • Pomoc při komunikaci s ambasádami a konzuláty
 • Vyřízení zaměstnaneckých karet
 • Vyřízení modrých karet
 • Daňové povinnosti při zaměstnávání cizinců
 • Agenturní zaměstnávání cizinců
 • Vysílání zaměstnanců z České republiky do zahraničí
 • Právní konzultace při vyhoštění

Tým sekce

Kdo se vaším případem bude zabývat?