Zásady spracúvania osobných údajov

A. PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. (ďalej len „advokátska kancelária“), so sídlom Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000, IČO: 28505913, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 146526, je v zmysle tzv. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (2016/679; GDPR) prevádzkovateľom osobných údajov.

Advokátska kancelária chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj podľa zákona o advokácii.

Zásady spracúvania osobných údajov informujú dotknuté osoby najmä o právnom základe a účeloch spracúvania osobných údajov, o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, dobe ich uloženia ako aj o možnostiach a spôsoboch, akými môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.

B. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje najmä:

I. pri poskytovaní právnych služieb na základe zmlúv uzavretých s klientmi advokátskej kancelárie (vrátane súvisiacej komunikácie s klientmi a tretími osobami);

II. pri komunikácii s uchádzačmi o zamestnanie v advokátskej kancelárii;

III. v rámci pracovnoprávnych vzťahov;

IV. pri plnení záväzkových právnych vzťahov s dodávateľmi advokátskej kancelárie;

V. pri plnení právnych povinností advokátskej kancelárie;

VI. pri ochrane oprávnených záujmov advokátskej kancelárie;

VII. pri zasielaní všeobecných právnych a iných obdobných informácií a oznámení klientom advokátskej kancelárie, resp. osobám, ktoré o zasielanie takýchto informácií a oznámení advokátsku kanceláriu požiadali, resp. s ním prejavili svoj súhlas;

VIII. pri akejkoľvek komunikácii dotknutých osôb s advokátskou kanceláriou mimo vyššie uvedeného rámca (I. – VII.).

Oprávnenými záujmami advokátskej kancelárie ako prevádzkovateľa je predovšetkým záujem na riadnom a bezpečnom chode advokátskej kancelárie, na plnení uzatvorených zmlúv (vrátane zabezpečenia adekvátnej a aktuálnej právnej informovanosti jej klientov), resp. záujem na možnosti legitímneho a efektívneho uplatnenia nárokov plynúcich z týchto zmlúv.

C. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária spracúva predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

I. identifikačné údaje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ a pod.;

II. kontaktné údaje adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.;

III. finančné údaje číslo bankového účtu;

IV. údaje o vzťahu dotknutej osoby k advokátskej kancelárii

V. údaje nevyhnutné na plnenie evidenčných a vykazovacích povinností advokátskej kancelárie ako zamestnávateľa;

VI. údaje o kvalifikácii a pracovných skúsenostiach dotknutej osoby ako uchádzača o zamestnanie v advokátskej kancelárii;

VII. údaje, ktoré advokátskej kancelárii poskytli jej klienti alebo ich právni zástupcovia v rámci plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb;

VIII. akékoľvek ďalšie, vyššie kategoricky nevymedzené osobné údaje poskytnuté advokátskej kancelárii dotknutou osobou.

D. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú advokátskou kanceláriou spracúvané počas nevyhnutne dlhej doby, prinajmenšom však počas doby účinnosti zmluvy s dotknutou osobou, resp. počas doby účinnosti záväzkového právneho vzťahu, v súvislosti s ktorým sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané; dlhšie budú osobné údaje spracúvané za predpokladu, že to stanoví právny predpis, alebo ak takéto spracúvanie odôvodňuje potreba alebo potenciál úplného vysporiadania nárokov zo záväzkového právneho vzťahu uzavretého medzi advokátskou kanceláriou ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. treťou osobou, ak sú v tejto súvislosti spracúvané osobné údaje dotknutej osoby.

E. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S výnimkami v zmysle čl. 4 ods. 9 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov môžu byť príjemcami osobných údajov:

I. orgány verejnej moci, resp. subjekty poverené plnením úloh vo verejnom záujme;

II. dodávatelia advokátskej kancelárie v oblasti služieb informačných systémov, účtovných, daňových a iných služieb súvisiacich s poskytovaním právnych služieb (napr. spolupracujúci advokáti, znalci, tlmočníci, prekladatelia a pod.);

III. zmluvní partneri advokátskej kancelárie v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby, ktorých odovzdanie príjemcovi či zdieľanie s príjemcom je nevyhnutné a plynie z pracovnoprávneho alebo funkčného zaradenia dotknutej osoby v advokátskej kancelárii;

IV. ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov dotknutej osoby/klienta.

F. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré v rámci svojej činnosti získala. Boli prijaté také organizačné a technické opatrenia, ktoré tieto osobné údaje v elektronickej aj fyzickej podobe s ohľadom na závažnosť ich spracúvania dostatočne ochránia pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, pozmeňovaním či neoprávneným sprístupnením.

G. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Predpisy na ochranu osobných údajov priznávajú dotknutým osobám nasledujúce práva:

I. právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa (advokátskej kancelárie) získať informácie o tom, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracúvané;

II. právo na opravu/doplnenie osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ (advokátska kancelária) bez zbytočného odkladu opravil na jej žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú; neúplné osobné údaje má dotknutá osoba právo kedykoľvek doplniť;

III. právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“) – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ (advokátska kancelária) zlikvidoval osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe spracúva, ak sú splnené určité podmienky a dotknutá osoba o to požiada;

IV. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ (advokátska kancelária) v určitých prípadoch obmedzil spracúvanie jej osobných údajov;

V. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa (advokátskej kancelárie), tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

VI. právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa (advokátskej kancelárie) osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi (advokátskej kancelárii) poskytla, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte; tieto údaje môže následne preniesť inému prevádzkovateľovi; ak je to technicky možné, dotknutá osoba má právo žiadať, aby si prevádzkovatelia preniesli osobné údaje medzi sebou;

VII. právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – pokiaľ bude prevádzkovateľ (advokátska kancelária) spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, má dotknutá osoba právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

H. SŤAŽNOSŤ

Dotknutá osoba, ktorá bude akokoľvek nespokojná so spracúvaním svojich osobných údajov uskutočňovaným prevádzkovateľom (advokátskou kanceláriou), môže podať sťažnosť:

I. prevádzkovateľovi (advokátskej kancelárii) písomne na adrese Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 alebo elektronickou poštou na adrese kancelar@chtk.cz; alebo

II. Úradu pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.