Zmluvy, záväzky, podnikanie

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Príprava zmluvnej dokumentácie 

Zmluvná dokumentácia je v dnešnej dobe dôležitým nástrojom vo vzťahoch medzi dvomi alebo viacerými subjektmi, ktoré na účely právnej istoty vo vzájomných vzťahoch potrebujú písomne potvrdiť svoje vzájomné záväzky. Naša advokátska kancelária poskytuje prípravu zmluvnej dokumentácie pre všetky druhy zmlúv, ako sú:

 • kúpne, darovacie, nájomné a podnájomné zmluvy,
 • zmluvy o prevode obchodných podielov a o prevode cenných papierov,
 • zmluvy na zaistenie záväzkov (záložná zmluva, zmluva o ručení),
 • sprostredkovateľské zmluvy,
 • ako aj nepomenované zmluvy, čiže tzv. zmluvy na mieru.

V súčasnosti je trendom, že si ľudia pri príprave zmluvnej dokumentácie vyhľadávajú na Internete voľne dostupné vzory rôznych druhov zmlúv, aby finančne ušetrili. Je však dôležité si uvedomiť, že každý prípad je jedinečný a že nie každá zmluva, ktorá je voľne dostupná na Internete, môže byť vhodná na konkrétny zamýšľaný účel. V praxi totiž jestvuje len veľmi málo situácií, v ktorých si možno vystačiť so základným vzorom zmluvy. Každý človek a každá situácia je zvyčajne iná a vyžaduje si špecifické nastavenie zmluvy tak, aby čo najlepšie vyhovovala danej situácii a v maximálnej možnej miere chránila oprávnené záujmy osoby, pre ktorú je táto zmluva potrebná. V prípade použitia základného vzoru, ktorý veľmi často nedostačuje na komplexnú úpravu zmluvných povinností, sa potom ľudia často dostávajú do problematických situácií, kedy sú nakoniec nútení vyhľadať odbornú právnu pomoc, najčastejšie advokáta, pretože ich vlastné znalosti už zvyčajne nestačia na vyriešenie vzniknutého problému. Takýto stav ich potom môže v konečnom dôsledku stáť oveľa viac peňazí ako keby prípravu potrebnej zmluvnej dokumentácie od začiatku prenechali odborníkovi, keďže základným a hlavným cieľom zmluvnej dokumentácie je komplexná úprava povinností zmluvných strán, aby sa tak predišlo problematickým situáciám a zaistil sa hladký priebeh.

Naša advokátska kancelária má rozsiahle a dlhoročné skúsenosti s riešením zmluvných vzťahov a prípravou zmluvnej dokumentácie aj s medzinárodným rozmerom. V rámci poskytovania právnych služieb zabezpečujeme najmä kompletnú prípravu zmluvnej dokumentácie, revízie zmluvnej dokumentácie, rokovania s protistranou o obsahu zmluvného vzťahu a riešenie prípadných sporov vznikajúcich z uzatvorených zmlúv. 

Poradenstvo pri podnikaní

Súčasné právne predpisy nedefinujú samotný pojem podnikania. Z vecného hľadiska odvodzujeme pojem podnikania z definície podnikateľa, ktorá je uvedená v § 420 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („občiansky zákonník“), pričom za podnikateľa sa považuje ten, „kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť formou živnosti alebo obdobným spôsobom, s úmyslom vykonávať ju pravidelne za účelom zisku“. Z formálneho hľadiska sa podľa ustanovení § 421 ods. 1 občianskeho zákonníka za podnikateľa považuje ten, kto je zapísaný v obchodnom registri. V tomto prípade teda nie je rozhodujúce, či daná osoba aj skutočne vykonáva podnikateľskú činnosť, ale len to, že je zapísaná v obchodnom registri.

Okrem vyššie uvedeného je podnikateľom ďalej tiež osoba, ktorá má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa iného zákona.

Osoba, ktorá sa rozhodne podnikať, si musí najprv určiť, akú si zvolí formu podnikania, pričom je smerodajná najmä činnosť, ktorú chce podnikateľsky vykonávať. Zároveň by tento človek mal zvážiť svoje osobné schopnosti a predpoklady, dosiahnuté vzdelanie, doterajšiu prax a svoju spôsobilosť finančne zabezpečiť svoje podnikanie.

Fyzická osoba môže podnikať úplne samostatne ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo ako osoba v slobodnom povolaní na základe osobitných zákonov, čo však neznamená, že táto osoba nemôže zamestnávať zamestnancov. Okrem fyzických osôb môžu podnikať aj právnické osoby, najmä obchodné spoločnosti alebo družstvá, a to podľa zákona č. 90/2012 o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách). Ako vedľajšiu činnosť môžu podnikanie vykonávať tiež iné právnické osoby, ako napríklad združenia. Kto sa rozhodne podnikať, teda musí tiež zvážiť, či všetky práva a povinnosti plynúce z podnikania vezme na seba ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ich bude vykonávať prostredníctvom obchodnej spoločnosti.

Naša advokátska kancelária má s poradenstvom pre podnikanie dlhoročné skúsenosti. Podľa vášho podnikateľského plánu vám poradíme, či je pre vás vhodnejšie podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo založiť si obchodnú spoločnosť. V rámci našich poradenských služieb vám pripravíme všetky potrebné dokumenty na získanie živnostenského oprávnenia, založenie spoločnosti, vybavenie osobitných povolení a pomôžeme vám podniknúť všetky ďalšie súvisiace kroky. Sme pripravení vás zastupovať aj pri rokovaniach u notára, pred registrovým súdom alebo na živnostenskom či špecializovanom úrade.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti so zmluvami, záväzkami a podnikaním?

 • Ako správne pripraviť zmluvnú dokumentáciu?
 • Ako riešiť spor vyplývajúci z nevýhodne uzavretej zmluvy?
 • Je pre mňa lepšie byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo založiť si obchodnú spoločnosť?
 • Čo je potrebné na získanie živnostenského oprávnenia?
 • Založenie obchodnej spoločnosti
 • Posúdenie vhodnosti právnej formy spoločnosti
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti
 • Fúzia
 • Navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti
 • Obchodné podiely v spoločnosti
 • Zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva
 • Zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Zmluvy o obchodnom zastúpení
 • Zastupovanie u notára
 • Zastupovanie pred registrovým súdom
 • Zastupovanie pred špecializovaným úradom