Živnostenské oprávnenie

Na získanie živnostenského oprávnenia, a teda aj na prevádzkovanie živnostenského podnikania, musí podnikateľ splniť niekoľko podmienok, a zároveň mu nesmie brániť žiadna z prekážok vymedzených v živnostenskom zákone. Niektoré podmienky potom závisia od výberu konkrétneho predmetu podnikania. Zvolený predmet podnikania musí byť dostatočne jasný a určitý.

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Na prevádzkovanie živnostenského podnikania musí podnikajúca fyzická alebo právnická osoba získať živnostenské oprávnenie na danú činnosť. Živnostenské oprávnenie sa potom dosvedčuje výpisom zo živnostenského registra, živnostenským listom alebo koncesnou listinou. 

Pri výbere a vymedzení predmetu podnikania v prípade voľnej živnosti už však nestačí uviesť len samotný predmet „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Vo svojom nedávnom rozhodnutí z 12. mája 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 totiž Najvyšší súd dospel k záveru, že predmet podnikania obchodnej spoločnosti: „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nespĺňa požiadavku určitosti, keďže z neho nie je jasné, čo je predmetom podnikania danej obchodnej spoločnosti. Podnikatelia preto musia spolu s predmetom podnikania špecifikovať aspoň jednu z oblastí činnosti, ktoré spadajú pod uvedenú živnosť.

Poplatok za prvé ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade alebo žiadosť o koncesiu je 1.000,- CZK. V prípade ohlásenia ďalšej živnosti alebo žiadosti o ďalšiu koncesiu je poplatok 500,- CZK. Živnostenský úrad vykoná zápis do živnostenského registra do 5 dní odo dňa podania žiadosti a následne o tom upovedomí žiadateľa.

Živnostenské oprávnenie vzniká v prípade ohlasovacích živností ohlásením živnostenskému úradu alebo pre koncesie administratívnym rozhodnutím o udelení koncesie. 

Ohlasovacia živnosť

Ohlasovacia živnosť vzniká ohlásením na živnostenskom úrade a potvrdzuje sa výpisom zo živnostenského registra. Ohlasovacia živnosť zahŕňa tieto druhy živností:

 • voľná – kde sa nevyžadujú žiadne osobitné podmienky, ide o živnosť „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, pod ktorú spadajú určité oblasti činnosti ako napr. veľkoobchod a maloobchod alebo fotografické služby; je však potrebné vybrať si konkrétnu oblasť činnosti (pozri vyššie),
 • remeselná – podmienkou získania a prevádzkovania živnosti tohto druhu je odborná spôsobilosť v určitom obore, t. j. výučný list, maturitná skúška, diplom alebo prax (alebo ich kombinácia); ide o obory ako murárstvo, klampiarstvo a oprava karosérií, gastronómia, montáž atď.,
 • viazaná – podmienkou získania a prevádzkovania takejto živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti podľa požiadaviek živnostenského zákona. Ak podnikateľ nemá na zvolený predmet činnosti dostatočnú kvalifikáciu, môže živnosť prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu; zodpovedný zástupca však môže byť ustanovený pre najviac 4 podnikateľov. Ide o obory ako napr. prevádzkovanie autoškoly alebo vedenie účtovníctva.

Koncesovaná živnosť

Koncesovaná živnosť vzniká na základe administratívneho rozhodnutia o udelení koncesie a dosvedčuje sa tiež výpisom zo živnostenského registra. Podmienkou získania živnosti je okrem splnenia odbornej spôsobilosti aj kladné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy, ktoré takýto orgán vydá do 30 dní od podania žiadosti. Aj koncesovanú živnosť možno prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Patrí sem napríklad prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestnej motorovej dopravy.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti so živnostenským oprávnením?

 • Aké sú podmienky pre založenie živnosti?
 • Ako založiť živnosť?
 • Ako získať živnostenské oprávnenie?
 • Ako správne vymedziť živnosť, aby splňovala požiadavku určitosti?
 • Aký je poplatok za ohlásenie živnosti?
 • Aký je rozdiel medzi ohlasovacou a koncesovanou živnosťou?
 • Aké sú druhy ohlasovacej živnosti?
 • Daňové povinnosti živnostníkov
 • Ukončenie alebo prerušenie živnosti
 • Pomoc pri komunikácii s inými úradmi – sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami