Úverová zmluva a zmluva o zápožičke

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Úverová zmluva a zmluva o zápožičke sa často navzájom zamieňajú, hoci sú medzi nimi napriek mnohým podobnostiam významné rozdiely. 

Zmluva o zápožičke

Zmluvou o zápožičke prenecháva veriteľ (zapožičateľ) dlžníkovi (po novom „vydlužitel“) zastupiteľnú vec tak, aby ju tento použil podľa vlastného uváženia a po čase vrátil vec rovnakého druhu. Zastupiteľnou vecou teda môžu byť aj finančné prostriedky s tým, že pri peňažnej zápožičke alebo zápožičke v cenných papieroch si možno dohodnúť úroky (§ 2392 českého občianskeho zákonníka), nie je to však potrebné. Zmluva o zápožičke je tzv. reálny kontrakt, ktorý vzniká až odovzdaním veci, a teda dlžník ako príjemca zastupiteľnej veci nie je oprávnený vynútiť si jej poskytnutie. Zápožičku možno čerpať len na jednorazovej báze.

Zmluva o zápožičke teda na rozdiel od úverovej zmluvy umožňuje bezúročné poskytnutie finančných prostriedkov, na druhej strane však ich vydanie nie je vynútiteľné.

Úverová zmluva

V zmluve o úvere sa veriteľ (úverovateľ) zaväzuje, že dlžníkovi (úverovanému) poskytne na jeho požiadanie a v jeho prospech finančné prostriedky do určitej čiastky, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť za to úroky. K úveru teda musí byť aj žiadosť („na požiadanie“) (§ 2395 v súčinnosti s § 2398 občianskeho zákonníka). Dlžník ako príjemca finančných prostriedkov si môže vynútiť ich poskytnutie od veriteľa. Úver možno poskytnúť v prospech dlžníka, t.j. na účet tretej osoby, a na rozdiel od zmluvy o zápožičke ho obvykle možno čerpať opakovane až do výšky úverového limitu, teda vo viacerých tranžiach.

Vzhľadom na podobnosť týchto typov zmlúv môžu nastať prípady, keď zmluvy nebude možné ľahko odlíšiť, a vzniknú tak spory, ktoré ustanovenia zákona sa vzťahujú na danú zmluvu. V prípade sporu súd posudzuje typ zmluvy podľa jej obsahu, nie podľa názvu zmluvy.

Aké situácie zvyčajne riešime pre našich klientov v súvislosti s úverovými a zmluvami o zápožičke?

 • Dlžník „nedodržal“ zmluvu o zápožičke
 • Chcem od dlžníka vymáhať peniaze
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Výzvy k úhrade
 • Komunikácia s dlžníkmi
 • Zastupovanie v rámci insolvenčných konaní
 • Potrebujem pripraviť zmluvu o zápožičke
 • Potrebujem pozmeniť zmluvu o zápožičke
 • Preverenie osoby dlžníka
 • Zastupovanie v súdnom konaní s dlžníkom
 • Posúdenie platnosti zmenky
 • Proces vymáhania zmenky
 • Vystavovanie, „prevody” a vymáhanie zmeniek
 • Revízie úverových zmlúv
 • Tvorba úverových zmlúv
 • Posúdenie úverovej zmluvy s bankou alebo inou finančnou inštitúciou