Úschova cenných papierov

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Na úschovu cenných papierov („CP“) sa vzťahujú nielen osobitné ustanovenia občianskeho zákonníka („ObčZ“) o úschove CP v § 2409 a nasledujúcich, ale aj všeobecné ustanovenia o úschove podľa § 2402 a nasledujúcich ObčZ.

Vo všeobecnosti zákon definuje úschovu ako zmluvu, ktorou sa uschovávateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uschoval pre zložiteľa (§ 2402 občianskeho zákonníka). Ide o konsenzuálnu zmluvu. Na jej vznik teda nie je potrebné vlastné odovzdanie predmetu úschovy. Zmluvnými stranami sú uschovávateľ, t. j. ten, kto preberá vec do úschovy, a zložiteľ, teda ten, kto vec niekomu zveruje do úschovy. Povinnosťou uschovávateľa je prevziať vec, opatrovať ju a zaistiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo krádeži veci. Prevzatím veci k nej zložiteľ nestráca svoje vlastnícke právo, okrem prípadov, keď odovzdáva do úschovy veci vymedzené podľa druhu alebo druhov. V takom prípade však uschovávateľ vydá zložiteľovi veci v rovnakom množstve, respektíve rovnakého druhu. Uschovávateľ tiež nemusí byť nutne vlastníkom veci.

Predmetom úschovy môže byť aj nehnuteľná vec.

Obdobie trvania úschovy si možno dohodnúť. Ak nedôjde k dohode o tomto období, zmluvu môžu kedykoľvek ukončiť obe strany. Ak bolo dohodnuté obdobie úschovy, môže zložiteľ aj napriek tomu požiadať o vydanie veci z úschovy. Uschovávateľ toto právo nemá. Bez súhlasu uschovávateľa tak však možno urobiť len vtedy, ak tento vec nemôže bezpečne alebo bez vlastnej ujmy opatrovať v dôsledku nepredvídateľnej okolnosti (§ 2403 občianskeho zákonníka).

Zmluva je typovo bezformálna (môže byť uzavretá ústne) a bezodplatná, no nič nebráni stranám dohodnúť sa aj inak. Zložiteľ však napriek tomu, že ide o bezodplatné plnenie, hradí uschovávateľovi nevyhnutné náklady – tie zahŕňajú napríklad náklady na uchovanie veci v jej terajšom stave.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že právo na vydanie veci z úschovy sa premlčiava všeobecne v trojročnej lehote od uplynutia dohodnutej úschovy.

Zmluva o úschove cenných papierov

Úschova cenných papierov (§ 2409 a nasledujúce občianskeho zákonníka) nadväzuje na všeobecné ustanovenia o úschove. Predmetom úschovy nemôže byť zaknihovaný cenný papier (§ 525 a nasl. občianskeho zákonníka), keďže uschovať možno len hmotné veci. Uschovávateľ drží CP v úschove oddelene od svojich vlastných CP a od prípadných CP iných zložiteľov. Uschovávateľ má potom možnosť vydať zložiteľovi identický CP, ktorý bol odovzdaný uschovávateľovi. Povinnosť oddelenej úschovy však neplatí pre spoločnú úschovu (§ 2410) alebo v prípade, ak tak bolo dohodnuté. Uschovávateľ vedie evidenciu uschovaných CP, ktorá obsahuje identifikáciu zložiteľa a miesto uloženia CP. Vhodná je tiež identifikácia jednotlivých CP.

Oproti tomu pri spoločnej úschove sa CP uschovajú spolu s CP ostatných zložiteľov oddelene od CP uschovávateľa (§ 2410 občianskeho zákonníka). V rámci tejto úschovy možno uschovať len CP, ktoré sú zastupiteľné medzi jednotlivými zložiteľmi (§ 516 občianskeho zákonníka). Zložiteľ potom nemá nárok na vrátenie totožného (teda „svojho“) CP, ktorý odovzdal do úschovy, ale má nárok na vrátenie toľkých CP, koľko zodpovedá jeho podielu na spoločnej úschove CP. Podľa zákona sa pritom podiel každého zložiteľa určuje pomerom súčtu menovitých hodnôt CP, ktoré dal do úschovy, k súčtu menovitých hodnôt všetkých CP v rovnakej spoločnej úschove (§ 2411 občianskeho zákonníka). Zložitelia sa stávajú vlastníkmi určitého podielu na zmiešaných CP. V prípade CP, ktoré nemajú stanovenú menovitú hodnotu (napríklad kusové akcie), je podiel zložiteľa určený počtom kusov CP. Na rozdiel od všeobecnej úpravy úschovy môže uschovávateľ previesť CP do úschovy inému uschovávateľovi aj bez dohody so zložiteľom.

Ak CP prijíma advokát, obsahuje osobitnú úpravu tejto problematiky § 56a zákona č. 85/1996 Z. z., o advokácii. Podľa uvedeného zákona je advokát povinný uložiť CP prijaté do správy na osobitný účet v banke alebo u inej osoby oprávnenej podľa osobitných právnych predpisov na prijímanie vkladov alebo správu CP. Klient (zložiteľ) je povinný uhradiť advokátovi náklady spojené so správou majetku. Táto úprava je potom podrobnejšie rozpracovaná v uznesení predstavenstva Českej advokátskej komory č. 7/2004 Vestníka, o vykonávaní úschov. Podľa uvedeného uznesenia musí byť osoba, ktorá zveruje CP do úschovy advokátovi, identifikovaná v zmluve o advokátskej úschove.

Zmluva o správe cenných papierov

Zmluvy o správe CP boli predmetom § 36 dnes už neúčinného zákona č. 591/1992 Z.z., zákon o cenných papieroch. V súčasnej právnej úprave už tento typ zmluvy výslovne upravený nie je. To však nebráni stranám, aby si takúto zmluvu dohodli.

Podľa § 1746, ods. 2 občianskeho zákonníka môžu strany uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je uzavretá konkrétne ako určitý typ zmluvy. Na tento typ zmluvy sa použijú všeobecné ustanovenia občianskeho zákonníka o zmluvách a ustanovenia pre zmluvy podobného typu – príkazné a komisionárske zmluvy. Pri návrhu zmluvy sa odporúča tiež vychádzať z uvedenej, hoci už neúčinnej úpravy. Odstavec 1 uvedeného § 36 určoval, že zmluva o správe CP zaväzuje správcu vykonávať počas trvania zmluvy všetky právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s daným(i) CP, a vlastník CP sa za to zaväzuje zaplatiť odplatu. Na základe tejto zmluvy tak môže správca vykonávať úkony a práva spojené s CP vlastníka (ktorý na to nemusí mať napríklad potrebný čas alebo znalosti). V zmluve sa uvedú práva a konkrétne povinnosti správcu CP a mali by sa v nej presne špecifikovať CP, ktoré sa odovzdávajú do správy. Vlastník by mal poskytovať správcovi potrebnú súčinnosť.

Zmluvu nie je potrebné uzatvárať písomne, hoci vzhľadom na povahu veci to možno odporučiť. Za správu CP si možno dohodnúť odplatu. Tá môže zahŕňať aj náklady, ktoré vznikli správcovi pri plnení jeho záväzku. Podľa zmluvy je správca povinný vykonať všetky úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s CP, najmä požadovať plnenie záväzkov spojených s CP.

Správa sa môže vykonávať tak v mene vlastníka (v prípade CP na meno alebo na rad), alebo v mene správcu (v prípade CP na doručiteľa). Majiteľ CP môže dávať pokyny správcovi.

Spravovanými CP môžu byť napríklad akcie, kmeňové listy, zmenky, šeky, kupóny atď.

Aké situácie zvyčajne riešime pre našich klientov v súvislosti s úschovou cenných papierov?

  • Vypracovanie zmluvy o úschove cenných papierov
  • Čo ak nie je dohodnuté obdobie úschovy
  • Postup v prípade premlčania obdobia úschovy
  • Kde môžu byť uschované cenné papiere
  • Advokátska úschova cenných papierov v našej advokátskej kancelárii
  • Poplatky za úschovu cenných papierov
  • Dojednávanie podmienok úschovy cenných papierov s bankami
  • Odcudzenie cenných papierov z úschovy

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?