Stavebné právo

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Kríza bývania

Podľa najnovšej tlačovej správy iniciatívy Za bydlení z 22. júna 2021 je v ČR v bytovej núdzi približne 36 000 až 61 000 domácností a ďalších 130 000 až 190 000 domácností je ohrozených stratou bývania. Téma krízy bývania rezonuje vo verejných a politických diskusiách už niekoľko rokov. Dostupnosť dôstojného bývania sa však neustále zhoršuje.

Jedným z riešení, ktoré ponúkajú politici naprieč politickým spektrom, je rozsiahla výstavba domov a bytov. Realizácia developerských projektov (vrátane napríklad projektov kancelárskych budov alebo priemyselných zón) však často naráža na problémy súvisiace s územným plánovaním a stavebným konaním. V prípade rozsiahlych developerských projektov je napriek tomu vždy potrebné absolvovať územné a stavebné konanie. Developeri (takisto ako napokon aj drobní stavebníci) však čelia problémom vyplývajúcim z právnej úpravy stavebného práva.

Stavebné právo

Česká republika má jedno z najzložitejších a najdlhších stavebných konaní na svete a táto skutočnosť je zásadnou brzdou potrebnej výstavby. Ak si uvedomíme, že Česká republika je z hľadiska dĺžky stavebného konania globálne na 157. mieste a v tomto kritériu sa pred ňu dostali aj niektoré africké krajiny (podľa rebríčka Svetovej banky), zmena stavebného zákona je určite potrebná.

Štát sa snaží reagovať na uvedené nelichotivé poradie a stavebný zákon v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami. V oblasti právnej úpravy územného plánovania, stavebného konania a súvisiacich oblastí bol prijatý nový stavebný zákon, ktorý postupným nástupom účinnosti nahradí jeho doterajšie znenie. Prijatiu nového stavebného zákona predchádzala značná kritika pôvodného návrhu zo strany odbornej verejnosti a množstvo pripomienok v procese prijímania zákona, preto možno očakávať, že územné a stavebné konania budú aspoň spočiatku sprevádzať určité nejasnosti, komplikácie a prípadne i nedostatky, ktoré budú brániť cieľovému urýchleniu výstavby. Až čas však ukáže, či je nový stavebný zákon krok správnym smerom.

Prístup verejnosti k stavebným konaniam

Ďalší aspekt, o ktorom sa diskutuje v súvislosti so stavebným právom, je tiež prístup verejnosti k stavebným konaniam, v ktorých verejnosť nevystupuje ako stavebník alebo vlastník pozemku. V prípadoch aktívnej účasti verejnosti na stavebných konaniach zvyčajne dochádza k stretu záujmov, najčastejšie záujmu na výstavbe a záujmu na zachovaní súčasného stavu (často ekologické záujmy, záujmy súkromných osôb na tzv. pohode bývania atď.). Stavebné úrady by sa mali snažiť vyriešiť tieto konflikty v súlade so zákonom a tak, aby ich rozhodnutie obstálo pri kontrole nadriadenými orgánmi a správnymi súdmi.

Preto môžeme jednoznačne odporučiť, aby ste situáciu riešili s odborníkmi, ktorí vám pomôžu účinne presadiť vaše záujmy v konkrétnom konaní tak, aby sa čo najlepšie zohľadnili vaše argumenty.

Na záver

Vzhľadom na uvedené možno vo vzťahu k starému i novému zneniu stavebného zákona konštatovať, že územné aj stavebné konanie si vyžaduje odborné znalosti a profesionálny prístup, a to tak na strane stavebníka (napr. developera), ako aj na strane verejnosti, ktorá má záujem na výsledku konania. V tejto súvislosti vám radi poskytneme všetky potrebné právne služby, najmä:

 • konzultácie o právnych aspektoch veľkých developerských projektov aj malých stavieb,
 • prípravu a kontrolu potrebnej dokumentácie,
 • poradenstvo v oblasti financovania realitných projektov,
 • monitorovanie stavebných projektov a prijímanie potrebných opatrení na ich zamietnutie,
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej moci, najmä stavebnými úradmi alebo správnymi súdmi, vrátane konaní o vyvlastnení nehnuteľností.

Aké situácie zvyčajne riešime pre našich klientov v súvislosti so stavebným právom?

 • Právne konzultácie k aktualizáciám stavebného zákona
 • Zastupovanie obcí a miest v konaniach o bytovej výstavbe
 • Konanie o odstránení čiernych stavieb
 • Právne posúdenie návrhu nového územného plánu
 • Právne služby pre developerské spoločnosti
 • Zastupovanie miest a obcí v súdnych konaniach týkajúcich sa územných plánov
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Právne konzultácie k žiadostiam o dotácie
 • Zmluvy týkajúce sa stavebného zákona
 • Poradenstvo pri posudzovaní ekologických záťaží
 • Zastupovanie na stavebnom úrade
 • Zmluvy s architektmi a projektantmi
 • Skrátené stavebné konanie
 • Kolaudácie stavieb
 • Ohlásenie stavby
 • Chyby a následné reklamácie stavieb
 • Právne konzultácie investičných projektov

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?