Spoločnosti

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Právo obchodných spoločností

Právo obchodných spoločností je súčasťou obchodného práva a zaoberá sa predovšetkým zakladaním, fungovaním a zmenami v obchodných spoločnostiach (korporáciách). Nejde teda o vonkajšie vzťahy obchodnej spoločnosti, ale o jej vnútorné záležitosti.

Premeny obchodných spoločností 

Transformácia právnickej osoby je proces, ktorého výsledkom je zmena právnej identity právnickej osoby. Zákon č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („občiansky zákonník“) v ustanovení § 174 ods. 1 formou vyčerpávajúceho zoznamu vymedzuje, že premenou právnickej osoby sa rozumie:

 • fúzia,
 • rozdelenie,
 • zmena právnej formy.

Popri tejto všeobecnej úprave obsahuje české právne prostredie podrobnú úpravu premien obchodných spoločností v zákone č. 125/2008 Z. z., o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov („zákon o premenách“), ktorý v § 1, ods. 2 uvádza, že premenou obchodnej spoločnosti je:

 • fúzia,
 • rozdelenie,
 • prevod majetku na spoločníka,
 • zmena právnej formy.
 • cezhraničné premiestnenie sídla.

Proces premeny je pomerne zložitý a niekedy je ťažké sa v ňom spoľahlivo orientovať. Naša advokátska kancelária je plne pripravená vám pomôcť pri realizácii všetkých druhov premien obchodných spoločností. Proces sa začína vypracovaním projektu premeny. Nnasleduje uloženie projektu premeny do Zbierky listín a zverejnenie príslušných oznámení vyžadovaných zákonom. Veľmi častým javom je povinnosť oceniť majetok dotknutý premenou znaleckým posudkom. Pri premene sa zvyčajne nezaobídete bez spolupráce s účtovnými a daňovými poradcami, ktorých vám v prípade záujmu pomôžeme zabezpečiť od našich mnohých spolupracujúcich subjektov. V prípade štandardného procesu premeny musí byť každá premena schválená spoločníkmi zúčastnených obchodných spoločností. Účinky transformácie potom nastávajú zápisom premeny do obchodného registra

Fúzia obchodnej spoločnosti 

Medzi najbežnejšie formy premeny patrí fúzia a rozdelenie obchodnej spoločnosti. Pri fúzii jedna alebo viac obchodných spoločností zaniká a ich majetok prechádza na jedinú obchodnú spoločnosť ako právneho nástupcu. Fúzia môže mať formu splynutia, keď zanikajú aspoň dva podniky, ktoré zakladajú novú obchodnú spoločnosť a prevádzajú na ňu všetok svoj majetok, alebo zlúčenia, pri ktorom zaniká aspoň jeden podnik a jeho majetok prechádza na inú už existujúcu obchodnú spoločnosť. 

Rozdelenie obchodnej spoločnosti 

Rozdelenie je na rozdiel od fúzie proces, pri ktorom celý majetok rozdeľovanej obchodnej spoločnosti prejde na viac rôznych obchodných spoločností, alebo sa časť majetku rozdeľovanej obchodnej spoločnosti prevedie na jednu alebo viac iných obchodných spoločností. V prípade premeny obchodnej spoločnosti pri rozdelení rozlišujeme rozdelenie rozštiepením alebo odštiepením. V prípade rozdelenia rozštiepením obchodná spoločnosť, ktorej majetok sa rozdeľuje, zaniká. Majetok tejto zaniknutej spoločnosti potom prechádza na aspoň dve nástupnícke obchodné spoločnosti. Naopak pri rozdelení odštiepením spoločnosť, ktorej majetok je predmetom rozdelenia, nezaniká. Časť majetku rozdeľovanej spoločnosti v nej zostáva a časť majetku prechádza na aspoň jednu nástupnícku spoločnosť. 

Fúzia sa vyznačuje tým, že na konci celého procesu premeny zostáva jediná nástupnícka spoločnosť a zaniká aspoň jedna zo zúčastnených spoločností, zatiaľ čo pri rozdelení nemusí dôjsť k zániku zúčastnenej spoločnosti vôbec. 

Prevod majetku na spoločníka

V prípade prevodu majetku na spoločníka zaniká obchodná spoločnosť bez likvidácie a jej majetok prechádza na jedného zo spoločníkov, tzv. preberajúceho spoločníka. Ostatní spoločníci (ak sú daní) majú nárok len na peňažné vyrovnanie od preberajúceho spoločníka. Nie každý spoločník však môže byť preberateľom. Podľa ustanovení § 340 zákona o premenách ním môže byť len osoba, ktorá je v čase vypracovania projektu prevodu majetku a zároveň v čase podania návrhu na zápis prevodu majetku do obchodného registra podnikateľom v zmysle zákona o premenách.

V prípade osobnej spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť) je prevod majetku na spoločníka možný len vtedy, ak v spoločnosti zostáva jediný spoločník a účasť ostatných zanikla. U kapitálovej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť), je prevod možný len vtedy, ak má preberajúci spoločník podiel na základnom imaní a zároveň aj na hlasovacích právach spoločnosti vo výške aspoň 90 %. Prevzatie majetku družstva jeho členom je zakázané. 

Zmena právnej formy

Pri zmene právnej formy sa právnická osoba, ktorá mení svoju právnu formu, nezrušuje ani nezaniká. Majetok tejto obchodnej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu ani nezaniká podiel v  príslušnej právnickej osobe, menia sa len jej vnútorné právne vzťahy a právne postavenie spoločníkov.

Zmena právnej formy funguje na zásade priestupnosti právnych noriem, čo znamená, že obchodná spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na akúkoľvek inú obchodnú spoločnosť alebo na družstvo. Družstvo sa naopak môže stať obchodnou spoločnosťou. Akciová spoločnosť sa teda môže premeniť na spoločnosť s ručením obmedzeným a naopak.

Jestvujú zákonné obmedzenia, kedy nemôže dôjsť k zmene právnej formy, napríklad v prípade banky, ktorá musí byť podľa zákona č. 21/1992 Z.z., o bankách, vždy akciovou spoločnosťou. Ďalej z povahy jednotlivých obchodných spoločností vyplýva, že kapitálovú spoločnosť s jedným spoločníkom nemožno zmeniť na osobnú spoločnosť ani družstvo, keďže tieto nemôžu byť jednoosobové.

Účastníkom premeny zmenou právnej formy je len obchodná spoločnosť, ktorá mení svoju právnu formu.

Due diligence

Právny audit alebo právna due diligence je proces, ktorý sa používa najmä pri akvizíciách a fúziách obchodných spoločností. Právna due diligence pritom nie je jediným spôsobom, ako vykonať previerku cieľovej spoločnosti („target“). Využíva sa napríklad finančná, daňová, trhová, prevádzková a ďalšie druhy due diligence. Tá predchádza samotnému procesu akvizície alebo je v jeho rámci vždy prvým krokom. Cieľom due diligence je získať informácie a fakty na prijatie informovaného rozhodnutia o tom, či je daná akvizícia pre záujemcu vhodná a finančne výhodná

Účel právnej due diligence

Právnu due diligence najčastejšie vykonáva kupujúci, pretože ten má záujem získať čo najpodrobnejšie informácie o fungovaní a vnútorných pomeroch získavanej spoločnosti, aby nebol po akvizícii zaskočený prípadnými negatívnymi skutočnosťami, ktoré môžu byť dané v cieľovej spoločnosti. V rámci procesu due diligence skúmame spoločnosť a jej vnútorné pomery, v závislosti od povahy skúmaných skutočností aj niekoľko rokov dozadu, od jej vzniku až po súčasnosť. Právna due diligence sa zameriava na jednotlivé oblasti – záväzkové, pracovné alebo majetkové právo, právo obchodných spoločností, verejné právo. V rámci preskúmania sa napríklad zisťuje, či má daná spoločnosť v poriadku zakladateľské dokumenty, doklady o prevode vlastníckych práv v spoločnosti, nadobúdacie tituly k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, a prípadne či sú riadne uzatvorené zmluvy so zamestnancami spoločnosti. Zároveň overujeme, či je spoločnosť držiteľom všetkých oprávnení na podnikanie a neporušuje žiadne právne predpisy. Dôležitou súčasťou právnej due diligence je preskúmanie všetkých záväzkov spoločnosti, ktoré by mohli v budúcnosti nepriamo predstavovať finančnú záťaž pre kupujúceho. Na základe preskúmania všetkých poskytnutých dokumentov a informácií sa pre potreby záujemcu vypracuje podrobná analýza, v ktorej sa zhodnotia všetky zistené skutočnosti a vydajú sa odporúčania, ako sa vyhnúť potenciálnym rizikám transakcie. Hlavným rysom due diligence by malo byť, aby sa vykonala komplexne, pričom sa zvyčajne postupuje od otázok najzásadnejšej dôležitosti k tým menej dôležitým.

Právna due diligence by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každej väčšej akvizičnej transakcie. Veľmi často vďaka tejto previerke kupujúci odhalia „kostlivcov vo skrini“ aj v spoločnosti, ktorá sa navonok javí ako zdravá a prosperujúca. Due diligence zároveň slúži ako najdôležitejší podklad pre prípravu celej akvizičnej dokumentácie, v ktorej možno na základe záverov, ktoré vyplynú z právneho auditu, nastaviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. 

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti so spoločnosťami?

 • Ako správne založiť obchodnú spoločnosť?
 • Ako správne založiť družstvo?
 • Ako pripraviť podklady pre valné zhromaždenie a zabezpečiť jeho riadny priebeh?
 • Ako postupovať pri likvidácii obchodnej spoločnosti
 • Konanie valných zhromaždení
 • Zastupovanie na valnom zhromaždení
 • Voľba a odvolanie konateľa, dozornej rady, predstavenstva a ich predsedov a súvisiaca dokumentácia (zmluva o výkone funkcie, čestné vyhlásenie), súčinnosť štatutárneho orgánu spoločnosti s vedením spoločnosti
 • Oblasti zodpovednosti štatutárneho orgánu
 • Príprava a dojednávanie dohôd medzi spoločníkmi a akcionármi
 • Navýšenie alebo zníženie základného imania obchodnej spoločnosti
 • Premeny obchodných spoločností, ktorými sú fúzie, rozdelenie, zmena právnej formy alebo prevod majetku na spoločníka
 • Poradenstvo v oblasti obchodných skupín a práva obchodných spoločností
 • Poradenstvo pri vstupe na kapitálový trh
 • Zabezpečenie zápisu do obchodného registra
 • Vybavovanie povolení na podnikanie
 • Právny audit