Prevencia trestnej zodpovednosti

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Podľa latinského príslovia platí, že ignorantia iuris non excusat čiže neznalosť zákona neospravedlňuje. Ako sa však zorientovať a udržať si prehľad v rozsiahlom právnom poriadku, ako vedieť, či niektoré moje konanie neporušuje nejaký predpis, či sa nedopúšťam nejakého správneho deliktu, priestupku alebo dokonca trestného činu?

Ak teda máte pochybnosti o tom, či niektoré vaše zamýšľané konanie v občianskom živote alebo v podnikaní môže byť protiprávne alebo dokonca trestné, s dôverou sa na nás obráťte. Vypočujeme vás, všetko právne zhodnotíme a radi vám poradíme, ako sa vyhnúť riziku protiprávneho konania. Advokát je navyše zo zákona viazaný povinnosťou mlčanlivosti, teda všetko, o čom budeme hovoriť, zostane prísne dôverne len medzi nami.

Právnické osoby, obvykle podnikatelia, dnes už celkom bežne riešia otázku prevencie svojej trestnej zodpovednosti a iných nežiaducich javov a rizík v rámci tzv. systému riadenia zhody s právnymi predpismi (Compliance Management System).

Pamätajte si: je dobré vedieť riešiť problémy, no ešte lepšie je im predchádzať.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s prevenciou trestnej zodpovednosti?

  • Compliance Management System
  • Programy dodržiavania právnych predpisov (Compliance) pre podniky
  • Školenia v oblasti Compliance
  • Posúdenie rizík možného korupčného správania
  • Riziko vzniku trestnej zodpovednosti
  • Analýza rizík a výška možných trestov
  • Posúdenie, či ide o priestupok alebo trestný čin
  • Posúdenie právnej zodpovednosti
  • Preskúmanie jestvujúcich predpisov a interných dokumentov z hľadiska možného korupčného správania
  • Posudzovanie vhodnosti darov

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?