Premena (úprava) uloženého trestu

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Bol vám uložený peňažný trest, trest verejne prospešných prác alebo trest domáceho väzenia a hrozí, že vám bude tento trest premenený na trest odňatia slobody? Máte rodinného príslušníka či blízkeho priateľa vo výkone trestu odňatia slobody a potrebujete pomoc v konaní o podmienečnom prepustení na slobodu, premene zvyšku trestu na trest domáceho väzenia, prípadne o preradení takejto osoby do väznice s miernejším režimom alebo do väznice, ktorá je bližšie k vášmu bydlisku? Osoba, ktorej má byť premenený (upravený) trest, prípadne osoba, ktorá sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, má právo

 • sa osobne vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú smerodajné na premenu (úpravu) uloženého trestu, ako aj ku skutočnostiam, ktoré sú smerodajné na preradenie do inej väznice,
 • na právnu pomoc, vrátane vo forme predchádzajúcej porady s odborníkom – advokátom,
 • právo na prítomnosť advokáta (obhajcu) v konaní o premene (úprave) uloženého trestu,
 • právo na asistenciu advokáta v konaní o preradení do iného typu väznice alebo v konaní o preradení do väznice, ktorá je bližšie rodinným príslušníkom odsúdeného.

Nepodceňujte význam právnej pomoci v konaní o premene trestu, podmienečnom prepustení na slobodu alebo o zmiernení už uloženého trestu. Vhodne zvolená stratégia obhajoby môže významne prispieť k rozhodnutiu, ktoré bude priaznivé pre odsúdenú osobu, a umožniť tak v maximálne možnej miere zachovanie sociálnych a spoločenských väzieb.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s úpravou uloženého trestu?

 • Aké mám práva, ak mi má byť upravený trest?
 • Ako prebieha proces (konanie) o premene uloženého trestu?
 • Ako zmeniť výšku trestu zo zdravotných dôvodov
 • Posudzovanie vierohodnosti znaleckých posudkov
 • Zmena trestu pre vzorné správanie
 • Lehota na zažiadanie o zmenu výšky trestu
 • Aké sú pravidlá pre podmienečný trest
 • Pravidlá domáceho väzenia 
 • Právna pomoc pri posudzovaní aspektov odôvodňujúcich premenu uloženého trestu
 • Aké sú dôsledky preradenia odsúdenej osoby do väznice s odlišným režimom?
 • Aké sú práva odsúdeného, prípadne práva blízkych osôb vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody?
 • Preradenie do väznice bližšie k bydlisku
 • Preradenie do väznice s miernejším režimom
 • Pomoc v konaní o podmienečnom prepustení
 • Premena zvyšku trestu na trest domáceho väzenia
 • Podmienečné prepustenie z výkonu trestu

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?