Právne poradenstvo pre verejných obstarávateľov

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Naša advokátska kancelária bola vyhlásená spoločnosťou EPRAVO.CZ za právnickú firmu roku 2021 v oblasti verejného obstarávania.

Takmer každý subjekt, ktorý hospodári s peniazmi alebo s inými hodnotami z verejných zdrojov (najčastejšie daní a poplatkov), bude v priebehu svojej existencie čeliť potrebe spracovať a vyhlásiť výberové konanie na verejné obstarávanie alebo koncesiu. Predmetom verejného obstarávania alebo koncesie môže byť široký rozsah plnení – nákup tovaru, poskytovanie služieb alebo stavebné práce, rádovo v státisícoch, no aj v miliardách korún.

Zadávanie verejných zákaziek a koncesií je však pre mnohých verejných obstarávateľov zložitý a časovo i administratívne náročný proces. Pri realizácii postupov verejného obstarávania musí verejný obstarávateľ postupovať v súlade s viacerými predpismi, z ktorých najdôležitejší je zákon č. 134/2016 Z. z., o verejnom obstarávaní. Na verejné obstarávanie a koncesie tiež dohliada niekoľko orgánov – Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, správne súdy, a tiež poskytovatelia dotácií. Naša advokátska kancelária preto poskytuje odborné právne poradenstvo, ktoré je nevyhnutné pre hladký priebeh verejného obstarávania a jeho úspešné zakončenie vedúce k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Spracovanie výberového konania 

Verejný obstarávateľ musí v prvom rade zvoliť vhodný postup obstarávania, pričom zohľadní predmet a rozsah požadovaného plnenia. V prípade menších verejných zákaziek, ktoré nepresahujú stanovený finančný limit, pôjde zvyčajne o zjednodušené podlimitné konanie alebo verejnú zákazku malého rozsahu; veľkú zákazku bude verejný obstarávateľ zvyčajne realizovať prostredníctvom otvoreného konania alebo rokovacieho konania so zverejnením.

Následne vypracuje verejný obstarávateľ súťažné podklady, t. j. podrobný súbor dokumentov, údajov, požiadaviek a technických podmienok, ktorými verejný obstarávateľ vymedzí predmet verejnej zákazky. Verejný obstarávateľ musí v súťažných podkladoch stanoviť aj kritériá výberu najvýhodnejšej ponuky. Môže to byť najnižšia ponuková cena, ale napríklad aj skúsenosti dodávateľa alebo to, či dodávateľ používa postupy šetrné k životnému prostrediu alebo zamestnáva ľudí zo znevýhodnených skupín.

Vzhľadom na technickú i právnu zložitosť súťažných podkladov sa verejným obstarávateľom dôrazne odporúča spolupracovať s odborníkmi. V tejto fáze vám rada pomôže naša kancelária.

Priebeh postupu verejného obstarávania

Po dokončení prípravy súťažných podkladov môže verejný obstarávateľ vyhlásiť verejné obstarávanie. V prvom rade však musí splniť povinnosť zverejnenia. V prípade zjednodušeného podlimitného konania a verejných zákaziek malého rozsahu stačí, ak verejný obstarávateľ zašle potenciálnym dodávateľom výzvu na predloženie ponúk; v prípade väčších zákaziek musí verejný obstarávateľ zverejniť oznámenie o začatí postupu verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania a v prípade zákaziek presahujúcich určitý finančný limit v Úradnom vestníku EÚ. Verejný obstarávateľ je pritom zároveň povinný zverejniť súťažné podklady vo svojom profile – najčastejšie na portáloch Tender arena, NEN alebo E-ZAK. Tým sa začína verejné obstarávanie na verejnú zákazku alebo koncesiu. Následne je už na dodávateľovi – uchádzačovi, ktorý má záujem o plnenie verejnej zákazky pre verejného obstarávateľa, aby pripravil svoju ponuku. Verejný obstarávateľ počas výberového konania komunikuje s dodávateľmi, napríklad prostredníctvom vysvetľovania súťažných podkladov.

Počas výberového konania zabezpečuje naša kancelária kompletnú administratívu pre verejného obstarávateľa.

Vyhodnotenie ponúk a výber dodávateľa

Keď dodávatelia predložia svoje ponuky a potom, čo uplynie príslušná lehota, verejný obstarávateľ môže začať tieto vyhodnocovať a napokon v súlade s vopred stanovenými kritériami v súťažných podkladoch vybrať z jeho hľadiska najvýhodnejšiu ponuku. Aj pri výbere najvýhodnejšej ponuky je však potrebné postupovať v súlade so zákonom a vybrať dodávateľa na základe objektívnych pravidiel. Poskytujeme všetky právne služby pri vyhodnocovaní ponúk a výbere dodávateľov. 

Následné právne poradenstvo pri plnení zmluvy s vybraným dodávateľom

Úspešný postup verejného obstarávania sa končí uzavretím zmluvy, na základe ktorej sa môže začať plnenie verejnej zákazky. Tým však potreba právneho poradenstva nekončí – preto poskytujeme verejnému obstarávateľovi podporu aj po skončení výberového konania.

Spory

Napriek všetkému úsiliu môžu počas realizácie verejného obstarávania vzniknúť spory, pri ktorých sa verejný obstarávateľ nevyhne konaniu pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže alebo dokonca pred správnymi súdmi. V týchto sporoch je často nevyhnutne potrebná odborná právna pomoc, aby verejný obstarávateľ mohol riadne obhájiť svoje konanie počas postupu verejného obstarávania.

Naša kancelária ponúka právne zastupovanie verejných obstarávateľov pred orgánmi dohľadu nad verejným obstarávaním. 

Individuálne právne služby

Popri uvedených činnostiach poskytuje naša advokátska kancelária individuálne poradenstvo verejným obstarávateľom v súvislosti s ich špecifickými požiadavkami.

Portfólio našej kancelárie zaručuje, že sme schopní poskytovať právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni všetkým verejným obstarávateľom verejných zákaziek a koncesií bez ohľadu na predmet či hodnotu požadovaného plnenia.

Aké otázky zvyčajne riešime v oblasti právneho poradenstva pre verejných obstarávateľov?

 • Ako správne nastaviť podmienky výberového konania, prípadne ako spracovať ich zmeny?
 • Ako správne postupovať počas výberového konania?
 • Ako zmeniť zmluvu s vybraným dodávateľom počas plnenia verejnej zákazky?
 • Ako pripraviť súťažné a zmluvné podklady?
 • Ako aktualizovať súťažné a zmluvné podklady?
 • Ako zrealizovať postup verejného obstarávania?
 • Ako môžem požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov?
 • Ako postupovať pri námietkach proti súťažným podkladom alebo postupu verejného obstarávateľa?
 • Ako zverejniť všetky dokumenty a formuláre?
 • Zabezpečenie všetkých postupov pri výbere dodávateľa a uzatvorení zmluvy
 • Hodnotenie výsledkov postupov verejného obstarávania
 • Kontrola a dohľad nad rokovacími výbormi vymenovanými verejným obstarávateľom
 • Úplné preskúmanie žiadostí o účasť, predbežných ponúk a ponúk
 • Komunikácia s účastníkmi postupov verejného obstarávania
 • Právna pomoc pri zmluvách s vybranými dodávateľmi, najmä posúdenie možnosti úprav a doplnení zmluvy a vypracovanie dodatkov k zmluve
 • Dohľad nad verejným obstarávaním 
 • Pomoc verejnému obstarávateľovi pri komunikácii s Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Príprava vyjadrení a iných podaní v prvostupňovom konaní pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Príprava odvolaní proti prvostupňovým rozhodnutiam Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Príprava správnych žalôb
 • Zastupovanie pred správnymi súdmi
 • Príprava právnych stanovísk
 • Príprava oponentských posudkov
 • Príprava a revízia vnútorných predpisov verejného obstarávateľa