Ochrana pred nekalou súťažou

Súťaž medzi podnikateľskými subjektmi je prospešná a podporovaná; zakázaná je len nekalá súťaž. K nekalej súťaži dochádza vtedy, keď súťažiteľ koná v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a jeho konanie môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. 

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Podľa všeobecného ustanovenia o nekalej súťaži (§ 2976/1 občianskeho zákonníka): „Nekalej súťaže sa dopúšťa každý, kto sa v hospodárskom styku dostane do rozporu s dobrými mravmi súťaže konaním, ktoré môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom alebo zákazníkom. Nekalá súťaž sa zakazuje“.

V § 2976/2 občianskeho zákonníka sa uvádza príkladový (demonštratívny) výpočet skutkových okolností, ktorých naplnením dochádza k nekalej súťaži, a to:

 • klamlivá reklama,
 • zavádzajúce označovanie tovaru alebo služieb,
 • vytváranie rizika zámeny,
 • parazitovanie na dobrom mene závodu, výrobku alebo služieb iného súťažiteľa,
 • úplatkárstvo,
 • znevažovanie, 
 • porovnávacia reklama, pokiaľ nie je dovolená ako prípustná (ak je objektívna, tak je prípustná),
 • porušenie obchodného tajomstva,
 • rušivé obťažovanie,
 • ohrozenie zdravia a životného prostredia.

Okrem uvedených skutkových okolností ďalej rozlišujeme aj nepomenované skutkové okolnosti, ktoré boli ustálené judikatúrou. V každom prípade na to, aby bolo možné kvalifikovať určité konanie ako nekalú súťaž, je potrebné a zároveň postačujúce, aby bolo naplnené hore uvedené všeobecné ustanovenie.

Právna ochrana

Ten, koho právo bolo ohrozené alebo porušené nekalou súťažou, sa môže voči rušiteľovi domáhať, aby sa tento zdržal nekalej súťaže, alebo aby odstránil nevyhovujúci stav. Ďalej môže poškodený požadovať tiež primerané zadosťučinenie, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 2988 občianskeho zákonníka).

Predbežné opatrenie ako inštitút zabezpečujúci okamžité, hoci dočasné riešenie určitých okolností, poskytuje provizórnu ochranu práv tým, že rušiteľovi ukladá určitú povinnosť, a to buď niečo vykonať (zdržať sa niečoho), alebo niečo strpieť. Na nariadenie predbežného opatrenia postačuje aj púhe ohrozenie práva nekalou súťažou, jeho uloženie si však musí vyžadovať naliehavý záujem (§ 2988 občianskeho zákonníka).

Zdržovacia žaloba je forma súdneho uplatnenia nároku na zdržanie sa nekalej súťaže. Cieľom žaloby je zabrániť rušiteľovi v ďalšom konaní, alebo zabrániť hroziacemu konaniu. Táto hrozba však musí byť reálna a bezprostredná, teda nie len špekulatívna hypotéza žalobcu. Ide teda o preventívny nárok zameraný na budúcnosť. Na to, aby bola žaloba úspešná, je potrebné, aby nevyhovujúci stav trval ešte aj v čase vydania rozsudku. Jedinou výnimkou je situácia, keď jestvuje riziko, že rušiteľ zopakuje nevyhovujúce konanie.

Napokon odstraňovacia žaloba sa uplatňuje v situácii, keď nie je možné úspešne podať zdržovaciu žalobu. Cieľom tejto žaloby je napraviť nevyhovujúci stav, ktorý vznikol v minulosti.

Účelom ochrany proti nekalej súťaži je teda poskytnúť dotknutej osobe istotu, že jej práva nebudú ďalej ohrozované alebo porušované a že sa odstráni nevyhovujúci stav, t. j. obnoví sa status quo ante.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s ochranou proti nekalej súťaži?

 • Čo je nekalá súťaž?
 • Aké konanie predstavuje nekalú súťaž?
 • Mám podozrenie na nekalú súťaž, ako mám postupovať?
 • Ako podať zdržovaciu žalobu?
 • Ako podať odstraňovaciu žalobu?
 • Zastupovanie spotrebiteľov poškodených nekalými obchodnými praktikami
 • Posúdenie reklamy z hľadiska práva nekalej súťaže
 • Poradenstvo v oblasti ochrany obchodného mena, obchodného tajomstva alebo know-how
 • Zastupovanie v konaní pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže