Občianske právo

  • právne poradenstvo a zmluvné konania týkajúce sa vecných práv (prevody vlastníctva, zádržné právo, záložné právo, práva zodpovedajúce vecným bremenám)
  • komplexný právny servis pri uplatnení práv z titulu zodpovednosti za škodu či bezdôvodného obohatenia
  • ochrana osobnosti - právne prostriedky ochrany proti neoprávneným zásahom do osobnostných práv fyzických osôb, príp. do dobrej povesti osôb právnických
  • právne poradenstvo poskytované v oblasti práva na ochranu spotrebiteľa [špecifiká plynúce z uzavretia zmluvy pri využití prostriedkov komunikácie na diaľku (Internet, telemarketing), odstúpenie od zmluvy, reklamácie a pod.]
  • komplexnú právnu pomoc v súvislosti s dedením a dedičským konaním
  • právne služby týkajúce sa záväzkovo-právnych vzťahov - spísanie zmlúv - typových (napr. zmluvy kúpnej, nájomnej, o dielo, darovaciu, o pôžičke, príkaznej atď.) aj nepomenovaných podľa konkrétnych individuálnych potrieb klienta
  • advokátskej úschovy
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti práva slobodného prístupu k informáciám
Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Radi Vás prevedieme
problematikou práva