Nakladanie s cennými papiermi

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Prevod jednotlivých podôb cenných papierov

V § 1103 občianskeho zákonníka je stanovené, že vlastníctvo cenného papiera:

 1. na doručiteľa sa prevádza na základe zmluvy v čase jeho odovzdania,
 2. na rad sa prevádza na základe rubopisu a zmluvy v čase jeho odovzdania. Na požadované náležitosti rubopisu a jeho prijatie, ako aj na to, kto je oprávnený z rubopisu a ako sa toto oprávnenie preukazuje, sa vzťahujú ustanovenia právneho predpisu upravujúceho zmenky; prevodca cenného papiera však zodpovedá za uspokojenie práv z cenného papiera len vtedy, ak je k tomu osobitne zaviazaný,
 3. na meno sa prevádza už samotnou zmluvou v čase jej účinnosti.

Okamihom prevodu vlastníctva cenného papiera sa prevádza aj právo s ním spojené. Prevod cenného papiera môže byť odplatný alebo bezodplatný.

Rubopis (tzv. indosament) je jednostranný, bezpodmienečný a písomný právny úkon, ktorého náležitosti sú uvedené najmä v § 12 zmenkového a šekového zákona. Jednotlivé rubopisy sú zapísané pod sebou, pričom aktuálnym majiteľom je posledná uvedená osoba. Podmienený rubopis by bol neplatný. Rubopis musí byť napísaný na cennom papieri alebo na liste, ktorý je k nemu pripojený (tzv. prívesok). Rubopis musí podpísať prevodca cenného papiera. Existuje aj tzv. blankoindosament (nevyplnený rubopis), v ktorom nemusí byť uvedená osoba, na ktorú sa rubopisom prevádza cenný papier. Príjemcom cenného papiera na rad je teda napríklad osoba, na ktorú znie rubopis, alebo osoba, ktorej bol cenný papier odovzdaný v prípade blankoindosamentu.

V § 1103/2 občianskeho zákonníka sa stanovuje, že „prevodca cenného papiera zodpovedá za uspokojenie práv z cenného papiera, len ak je k tomu osobitne zaviazaný“. Pre zmenky však platí odlišná úprava, t. j. vystaviteľ zmenky zodpovedá za jej prijatie a zaplatenie, zodpovednosť za prijatie zmenky však môže vylúčiť (§ 9 zmenkového a šekového zákona).

Zmluva o prevode cenných papierov

Jestvuje niekoľko typov zmlúv o prevode cenných papierov, a to:

 • zmluva o odplatnom prevode cenného papiera – kúpna zmluva (§ 2079 a nasl. občianskeho zákonníka),
 • zmluva o bezodplatnom prevode cenného papiera – darovacia zmluva (§ 2055 a nasl. občianskeho zákonníka),
 • zmluva o pôžičke cenných papierov (§ 2390 a nasl. občianskeho zákonníka).

Keďže zákon nevyžaduje zmluvy v písomnej forme, tieto možno dojednať aj ústne. Napriek tomu však napríklad pre cenné papiere na meno, kde nový nadobúdateľ nebude zapísaný na listine namiesto pôvodného vlastníka (blankoindosament), možno odporučiť písomnú formu zmluvy pre prípady, keď bude musieť nadobúdateľ preukázať svoje vlastníctvo. To isté platí pre cenné papiere na doručiteľa, pri ktorých sa predpokladá dobrá viera nadobúdateľa.

Zmluva o prevode cenných papierov však môže byť platne uzavretá aj v situácii, keď je jej písomná forma neplatná, za predpokladu, že dôjde k odovzdaniu cenného papiera, ktorý je predmetom prevodu. Samotné odovzdanie cenného papiera sa totiž považuje za konkludentný súhlas s jeho prevodom.

V niektorých prípadoch možno nadobudnúť  cenné papiere aj od osoby, ktorá nie je oprávnená ich previesť, t. j. možno nadobudnúť vlastnícke právo aj k odcudzeným cenným papierom, ak sú splnené podmienky § 1109 občianskeho zákonníka. Je teda zrejmé, že držba cenného papiera a jeho prevod na nadobúdateľa majú legitimačné účinky, najmä vo vzťahu k naplneniu dobrej viery nadobúdateľa, ktorá sa bude preukazovať v prípade nadobudnutia cenného papiera od neoprávnenej osoby.

Zmluva o obstarávaní

Zmluvy o obstarávaní záležitostí súvisiacich s cennými papiermi zahŕňajú:

 • príkazné zmluvy (§ 2430 a nasl. občianskeho zákonníka),
 • zmluvy o sprostredkovaní (§ 2445 a nasl. občianskeho zákonníka),
 • komisionárske zmluvy (§ 2455 a nasl. občianskeho zákonníka).

Zmluvy slúžia najmä na prijímanie a odovzdávanie pokynov týkajúcich sa cenných papierov, na samotné obchodovanie s cennými papiermi a tiež na správu, poradenstvo alebo upisovanie cenných papierov.

Investičné služby môže poskytovať len osoba, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi na základe povolenia Českej národnej banky. Zmluvy tohto typu musia mať písomnú formu.

Zástava cenných papierov

Zmluvné záložné právo vzniká odovzdaním cenného papiera záložnému veriteľovi, pričom ak sa vyžaduje indosament, vyžaduje sa aj tzv. záložný rubopis, a teda:

 • písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera (záložcu) priamo na samotnom cennom papieri alebo jeho prívesku,
 • klauzula „zastaviť“ alebo slovné spojenie s podobným významom,
 • určenie záložného veriteľa,
 • podpis záložcu.

V okamihu zániku záložného práva záložný veriteľ zruší záložný rubopis (§ 1328 a nasl. občianskeho zákonníka). Záložný veriteľ potom nesmie cenný papier ďalej previesť.

Záložné právo môže vzniknúť aj odovzdaním cenného papiera do úschovy tretej osobe, a to okamihom oznámenia vzniku záložného práva uschovávateľovi spolu s predložením originálu alebo overenej kópie záložnej zmluvy. Oznámenie podáva záložný veriteľ, dlžník alebo záložca.

Záložné právo k zaknihovanému cennému papieru ďalej vzniká zápisom záložného práva na účte majiteľa cenného papiera v Centrálnom depozitári cenných papierov. Príkaz na takýto zápis môže dať záložný veriteľ, dlžník aj záložca. Aj tu však treba priložiť originál alebo overenú kópiu záložnej zmluvy, keďže záložná zmluva musí mať v tomto prípade písomnú formu (§ 1314/1 občianskeho zákonníka). V prípade zániku záložného práva sa tento zánik tiež zapíše do registra obdobným spôsobom . K príkazu je potrebné priložiť doklad preukazujúci zánik záložného práva, avšak len za predpokladu, že tento príkaz nevydáva záložný veriteľ.

Vo všeobecnosti sa písomná forma záložnej zmluvy vyžaduje len vtedy, ak nedochádza k odovzdaniu hnuteľnej veci, zákon však vyžaduje, aby sa na vznik záložného práva k listinným (nie zaknihovaným) cenným papierom vyžadovalo ich odovzdanie, a preto postačuje ústna forma zmluvy. Z dôvodu právnej istoty však odporúčame, aby bola táto zmluva písomná.

Podľa § 1315 občianskeho zákonníka možno dojednať aj prepadnutú zálohu cenného papiera, ak sú splnené podmienky pre pohľadávku, ktorá má byť zabezpečená záložným právom.

V prípade cenného papiera na doručiteľa možno nechať záložné právo zapísať do registra záložných práv. Následne sa vyžaduje spísanie záložnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice (§ 1314 občianskeho zákonníka). Záložné právo tak vzniká okamihom zápisu (tzv. konštitutívny zápis). Predmet zálohy však musí byť odovzdaný notárovi počas celého trvania záložného práva.

Aké situácie zvyčajne riešime pre našich klientov v súvislosti s nakladaním s cennými papiermi?

 • Ako rubopisovať cenný papier
 • Kto rubopisuje cenný papier
 • Prepis majiteľa cenných papierov
 • Typy zmlúv o prevode cenných papierov
 • Prevod cenných papierov bez písomnej zmluvy
 • Krádeže cenných papierov
 • Ako predať cenné papiere
 • Ako vypracovať zmluvy o nakladaní s cennými papiermi
 • Ako poskytovať investičné služby s cennými papiermi
 • Odovzdanie cenného papiera záložnému veriteľovi
 • Odovzdanie cenného papiera do úschovy tretej osobe
 • Overenie trvania záložného práva