Náhrada škody COVID-19

Opatření státu vydaná z důvodu prokázání výskytu koronaviru označnovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky se citelně dotkla řady právnických i fyzických osob. Došlo k uzavření nebo zásadnímu omezení provozu většiny provozoven (prodejen, hotelů, penzionů atd.). Bylo zakázáno poskytování většiny služeb. Byly zrušeny sportovní, kulturní, taneční i vzdělávací akce. Opatření státu omezila či znemožnila výkon zaměstnání či podnikání, ať již z důvodu omezení volného pohybu osob, či z důvodu omezení přeshraniční dopravy. Bez ohledu na případnou důvodnost některých opatření, vznikla v jejich důsledku postiženým provozovnám a podnikům škoda.

Služba náhrada škody COVID-19 zahrnuje:

  • Právní poradenství a konzultace v oblasti náhrady škody
  • Právní pomoc při uplatnění nároku na náhradu škody
  • Pomoc s vyčíslením škody (skutečné i ušlého zisku)
  • Přípravu podání k uplatnění nároku na náhradu škody u příslušného orgánu
  • Přípravu podání k uplatnění nároku u soudu, nebude-li náhrada škody příslušným orgánem řádně uhrazena
  • Asistenci spolupracujícího daňového poradce (zejm. pro správný výpočet ušlého zisku)

Kdo by se chtěl domáhat nároku na náhradu škody vzniklé v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními, musí tak učinit nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy se jakožto poškozený o škodě dozvěděl, jinak právo zaniká. Z procesní opatrnosti je vhodné nárok uplatnit do 6 měsíců od okamžiku zavedení prvních opatření omezujících právo provozovat podnikatelskou činnost. Uplatnění nároku u příslušného orgánu není zpoplatněno, případné soudní řízení však již ano.