Mlčanlivosť v trestnom konaní

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Ak ste boli predvolaní na podanie vysvetlenia alebo svedeckej výpovede v trestnom konaní (či už na polícii alebo na súde), máte zo zákona povinnosť odoprieť výpoveď vo veci utajovaných informácií chránených osobitným zákonom, ktoré majú byť uchované v tajnosti, alebo pokiaľ by ste podaním vysvetlenia alebo svedeckou výpoveďou porušili štátom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.

Utajované informácie sú v tejto súvislosti informácie zaradené v zmysle zákona č. 412/2005 Z. z., o ochrane utajovaných informácií a o bezpečnostnej spôsobilosti, do režimov Vyhradené, Dôverné, Tajné a Prísne tajné. Vysvetlenia alebo svedecké výpovede týkajúce sa takýchto informácií možno podať len na základe zbavenia povinnosti chrániť utajované skutočnosti príslušným orgánom.

Zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti môže byť daná rôznymi právnymi predpismi. Najčastejšie ide o povinnosti mlčanlivosti známe ako lekárske tajomstvo, bankové alebo poštové tajomstvo, mlčanlivosť daňových poradcov, mlčanlivosť niektorých štátnych úradníkov alebo štátnych zamestnancov atď. Aj v tomto prípade platí, že podanie vysvetlenia i výpovede je prípustné len za predpokladu, že budete povinnosti mlčanlivosti zbavení oprávnenou osobou (najčastejšie klientom, pacientom alebo osobou, ktorá využíva služby kryté povinnosťou mlčanlivosti).

V rovnakom rozsahu, v akom ste podľa okolností povinní odoprieť podanie vysvetlenia alebo svedeckú výpoveď, ste taktiež povinní odoprieť poskytnutie inej súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, najmä poskytnutie dokumentov obsahujúcich informácie, ktoré sú predmetom utajenia alebo mlčanlivosti.

Upozorňujeme, že ani výzva policajného orgánu neprelamuje povinnosť mlčanlivosti, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona. Za prípadné porušenie mlčanlivosti môže hroziť kárny postih, alebo i zodpovednosť k náhrade škody.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s mlčanlivosťou v trestnom konaní?

 • Kedy mám povinnosť odoprieť svedeckú výpoveď?
 • Kedy mám povinnosť odoprieť podanie vysvetlenia?
 • Čo sú utajované informácie?
 • Za akých okolností som oslobodený/á od povinnosti mlčanlivosti?
 • Akými spôsobmi môžem odoprieť výpoveď?
 • Porušil/a som mlčanlivosť, ako mám postupovať?
 • Akú môžem dostať pokutu za porušenie mlčanlivosti?
 • Chcem dokázať, že som neporušil/a mlčanlivosť
 • Aký mi hrozí trest pri porušení mlčanlivosti v trestnom konaní?
 • Vyhodnotenie práva odoprieť výpoveď z dôvodu ochrany utajovaných informácií alebo zachovania mlčanlivosti
 • Požiadavka na posúdenie zbavenia mlčanlivosti
 • Posúdenie, kto je blízka osoba v trestnom konaní

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?