Medzinárodná obchodná arbitráž

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Všeobecne o rozhodcovskom konaní

Rozhodcovské konanie (arbitráž) je mimosúdny spôsob riešenia sporov nezávislými a nestrannými rozhodcami, ktorý sa často používa ako alternatíva súdneho konania pri riešení majetkových sporov. V Českej republike sa rozhodcovské konanie riadi zákonom č. 216/1994 Z. z., o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských nálezov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“).

Rozhodcovské konanie je neverejné, čo sa spolu s jeho rýchlosťou a často aj nižšími nákladmi oproti bežnému súdnemu konaniu považuje za jeho najväčšie výhody.

Výsledkom rozhodcovského konania je rozhodcovský nález, ktorý predstavuje exekučný titul. Rozhodcovský nález musí byť v písomnej forme (listinnej alebo so štátom uznaným elektronickým podpisom) a musí obsahovať zdôvodnenie (pokiaľ sa obe strany sporu výslovne nedohodli, že zdôvodnenie nebudú vyžadovať), inak je neplatný.

Proti rozhodcovskému nálezu sa nemožno odvolať, ale v rozhodcovskej zmluve možno dojednať možnosť jeho preskúmania inými rozhodcami. Každá zo strán však môže do troch mesiacov od doručenia rozhodcovského nálezu podať na súd žalobu o jeho zrušenie. V konaní na zrušenie rozhodcovského nálezu súd neskúma rozhodcovský nález meritórne (po vecnej stránke) čiže podľa jeho obsahu, ale skúma len splnenie podmienok pre rozhodcovské konanie a niektoré otázky súvisiace s jeho priebehom.

 Medzinárodná obchodná arbitráž

Arbitráž sa často používa ako spôsob riešenia sporov v oblasti medzinárodného obchodu. Rozhodcovské konanie sa zvyčajne považuje za výhodnejšiu alternatívu vzhľadom na jeho nezávislosť na súdoch príslušného štátu.

Medzi výhody riešenia sporov formou medzinárodnej arbitráže patrí konečné a záväzné vyriešenie sporu na neutrálnej pôde, obvykle bez formalít procesných pravidiel právnych systémov jednotlivých zmluvných strán, ako aj rýchlosť konania a možnosť výberu rozhodcu s patričnou kvalifikáciou v danej oblasti práva alebo obchodu. S arbitrážou spojená účinnosť z nej tiež robí lacnejšiu alternatívu riešenia sporu.

Arbitrážne konanie sa môže viesť v ľubovoľnom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú, čo je spravidla v angličtine.

Výkon rozhodcovských nálezov v medzinárodnom kontexte zaručujú medzinárodné zmluvy, najmä Newyorský dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí („Newyorský dohovor“), ktorý bol uzavretý 10. júna 1958 v New Yorku a nadobudol platnosť 7. júna 1959. Pre Československo nadobudol dohovor účinnosť dňom 10. októbra 1959. 

V Newyorskom dohovore sa stanovujú podmienky, za ktorých možno uznať a vykonať zahraničný rozhodcovský nález, t. j. rozhodcovské rozhodnutie vydané na území iného štátu, na území jeho zmluvných štátov. S takýmito rozhodnutiami sa má podľa Newyorského dohovoru zaobchádzať rovnako ako s domácimi rozhodcovskými nálezmi. Výkon zahraničných rozhodcovských rozsudkov sa riadi právom štátu výkonu. Newyorský dohovor poskytuje svojim zmluvným štátom vyčerpávajúci zoznam dôvodov, na základe ktorých možno odmietnuť uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského nálezu. V súčasnosti má Newyorský dohovor 156 zmluvných štátov.

Väčšina medzinárodných rozhodcovských inštitúcií stanovuje pravidlá upravujúce postup riešenia sporov v rozhodcovskom konaní. K najznámejším a najpoužívanejším rozhodcovským pravidlám patria pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „ICC“) a Londýnskeho medzinárodného rozhodcovského súdu (ďalej len „LCIA“).

Štandardná rozhodcovská doložka (v češtine) odporúčaná ICC znie:

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností podle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými Pravidly.

Rozhodcovské doložky však zvyčajne obsahujú aj určenie troch rozhodcov (v záujme vyváženosti rozhodovacieho procesu), miesto rozhodcovského konania (zvyčajne neutrálne miesto ako Viedeň, Londýn, Paríž alebo Ženeva) a jazyk riešenia sporu (angličtina).

Aké situácie zvyčajne riešime pre našich klientov v súvislosti s medzinárodnými obchodnými arbitrážami?

 • Ochrana medzinárodných investícií
 • Riešenie závažných medzinárodných obchodných sporov
 • Investičné arbitráže
 • Právne poradenstvo súkromným, štátnym a verejným subjektom v medzinárodných sporoch
 • Zastupovanie pred rozhodcovským súdom
 • Uzavretie dohody o ochrane investícií
 • Zastupovanie klientov pred:
  • Medzinárodným rozhodcovským súdom pri Medzinárodnej arbitrážnej komisii v Paríži (ICC),
  • Medzinárodným rozhodcovským súdom Rakúskej hospodárskej komory vo Viedni (VIAC)
 • Vyčíslenie nákladov na medzinárodnú arbitráž
 • Právna analýza medzinárodných arbitrážnych prípadov

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?