Konanie vo veciach verejného registra

Obchodný register ako jeden z verejných registrov je informačným systémom verejnej správy, ktorý je vedený v elektronickej podobe na adrese www.justice.cz. Súčasťou obchodného registra je zbierka listín. Konanie vo veciach obchodného registra je konaním na návrh a vedie sa dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom registrového súdu, ktorým sú krajské súdy a Mestský súd v Prahe, alebo prostredníctvom notára.

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Registrácia prostredníctvom registrového súdu

Návrh na zápis do obchodného registra možno podať v listinnej alebo elektronickej podobe pomocou formulára. Návrh v elektronickej podobe možno predložiť len s uznávaným elektronickým podpisom a návrh vo forme fyzického dokumentu s úradne overeným podpisom. 

Návrh na zápis novozaloženej spoločnosti podávajú v závislosti od právnej formy jej spoločníci alebo štatutárny orgán (§ 46 zákona o verejných registroch). Návrh na zmenu zápisu potom podáva len zaregistrovaná osoba, a to bez zbytočného odkladu po vzniku skutočnosti, ktorá sa má zapísať. Ak však táto povinnosť nie je splnená do 15 dní odo dňa jej vzniku, môže podať návrh na zápis každý, kto preukáže na tomto zápise právny záujem. K návrhu musia byť vždy priložené dokumenty preukazujúce zapisované skutočnosti. V mene zapisovanej alebo zapísanej osoby však môže podať návrh akákoľvek iná osoba (splnomocnenec) na základe plnej moci s úradne overeným podpisom. Súdny poplatok za návrh na začatie konania vo veciach obchodného registra je za:

 • prvý zápis akciovej spoločnosti 12.000,- CZK,
 • prvý zápis iného podnikateľského subjektu ako akciovej spoločnosti (napr. s.r.o.) 6.000,- CZK,
 • zmeny alebo doplnenia zápisu podnikateľského subjektu 2.000,- CZK.

Zapísaná spoločnosť a osoby zapísané v súvislosti s ňou majú právo požiadať registrový súd do jedného (1) mesiaca od zápisu o zrušenie alebo zmenu vykonaného zápisu alebo o obnovu pôvodného zápisu.

Zápis prostredníctvom notára

Notár vykoná priamy zápis do obchodného registra aktívnym vstupom do databázy v prípade, ak sám spísal notársku zápisnicu, ktorá je podkladom pre vykonávaný priamy zápis, a ak mu boli predložené všetky dokumenty požadované zo zákona na zápis do obchodného registra. Proces zápisu prostredníctvom notára je spoľahlivejší, pohodlnejší, rýchlejší a vo väčšine prípadov aj lacnejší.

Notár je oprávnený vykonať zápis do verejného registra len na žiadosť osoby, ktorej sa zápis týka. Zápis prostredníctvom notára sa zvyčajne vykonáva v situáciách, keď sa vyhotovuje notárska zápisnica o uznesení valného zhromaždenia. 

Cena za zápis zmeny do obchodného registra prostredníctvom notára je v prípade: 

 • prvého zápisu akciovej spoločnosti 8.000,- CZK,
 • prvého zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným 2.700,- CZK,
 • zmien alebo doplnenia zápisu 1.000,- CZK.

K tomu je však potrebné pripočítať notársky poplatok vo výške 300,- CZK bez DPH za vlastný zápis do obchodného registra a obvykle tiež poplatok za notársky zápis o osvedčení vo výške 1.000,- CZK bez DPH.

Ak nie sú splnené podmienky na zápis, notár vykonanie zápisu do verejného registra odmietne. Odmietnutie však nebráni zapísanej osobe podať návrh na začatie konania o vykonaní zápisu na registrový súd.

V prípade, ak sa v danej veci vyžaduje notársky zápis, preto zvyčajne odporúčame, aby sa zápis do obchodného registra vykonal prostredníctvom notára, a to vzhľadom na rýchlosť a spoľahlivosť tohto vykonania. Voľba vykonania zápisu však vždy závisí od konkrétnych okolností daného prípadu.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s konaním vo veciach verejného registra?

 • Je vhodnejší zápis prostredníctvom registrového súdu alebo notára?
 • Ako podať návrh na zápis do obchodného registra?
 • Ako a kedy môžem požiadať registrový súd o výmaz?
 • Ako a kedy môžem požiadať o zmenu vykonaného zápisu?
 • Ako a kedy môžem požiadať o obnovu pôvodného zápisu?
 • Môžem podať návrh na začatie registračného konania na súd, ak notár odmietol vykonať zápis?
 • Aké sú ceny za zápis prostredníctvom notára?
 • Aké sú ceny za zápis prostredníctvom registrového súdu?
 • Aké dokumenty je potrebné priložiť pri podávaní návrhu na zápis?