Interné predpisy

Okrem kolektívnych zmlúv (pozri časť Rokovania s odbormi) môže zamestnávateľ upraviť práva a povinnosti aj prostredníctvom interných predpisov. Osobitným typom interného predpisu je aj pracovný poriadok. Interným predpisom môže zamestnávateľ stanoviť práva v pracovnoprávnych vzťahoch priaznivejšie než ako ustanovuje zákonník práce. Zamestnávateľ môže napríklad predĺžiť dĺžku dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo stanoviť vyššie príplatky za nadčasy, vyššie odstupné alebo poskytovať náhradu mzdy pri určitých prekážkach v práci. Je však zakázané, aby interný predpis ukladal zamestnancovi povinnosti nad rámec zákonníka práce (môže ich len konkretizovať) alebo obmedzoval práva zamestnanca stanovené v zákonníku práce. Zamestnávateľ teda nemôže interným predpisom napríklad zaviazať zamestnanca k povinnosti mlčanlivosti (pozri Pracovné zmluvy).  V prípade, ak by interný predpis obsahoval takúto úpravu, išlo by o zdanlivý právny úkon, t. j. považoval by sa za taký, ako keby k nemu vôbec nedošlo.

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

V praxi sa rozlišujú dva druhy interných predpisov:

 • interné predpisy upravujúce mzdové a iné práva zamestnancov,
 • interné predpisy upravujúce vnútorné organizačné a technologické postupy a iné technické záležitosti.

Zamestnávateľ má zvyčajne niekoľko interných predpisov, ktoré upravujú vnútorné organizačné a technologické postupy a iné technické záležitosti. Tieto predpisy zvyčajne ukladajú zamestnancom podrobné povinnosti, ako postupovať pri určitých procesoch, úkonoch alebo pri manipulácii so strojmi, prípadne vymedzujú rôzne kontrolné mechanizmy atď. Na tieto interné predpisy sa nevzťahujú vyššie uvedené obmedzenia, pretože sú prejavom nadriadenosti zamestnávateľa nad zamestnancami, resp. oprávnenia zamestnávateľa dávať zamestnancom pokyny na výkon práce.

Vydanie interného predpisu

Aj interné predpisy však majú svoje zákonom vyžadované náležitosti, ktoré sa musia pri ich vydávaní dodržiavať. Interný predpis musí byť vydaný v písomnej forme a nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, ani nesmie byť vydaný so spätnou účinnosťou. Môže byť účinný najskôr od okamihu, keď ho vyhlási zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ vydá interný predpis alebo v prípade, ak ho zmení či zruší, musí o tom informovať zamestnancov najneskôr do 15 dní. Zákon nešpecifikuje, akou formou to musí zamestnávateľ urobiť, no v prípade potreby by to mal byť schopný preukázať.

V prípade vydania, zmeny alebo zrušenia interného predpisu sa nevyžaduje súhlas odborovej organizácie, keďže sa však takéto opatrenie zvyčajne týka veľkého počtu zamestnancov, je potrebné vydanie takéhoto predpisu s odborovou organizáciou aspoň prerokovať. Interné predpisy sa zvyčajne vydávajú na dobu určitú, nie však kratšiu ako jeden rok; to však neplatí pre predpisy o odmeňovaní, ktoré sa môžu vydávať aj na kratšie obdobie.

Záväznosť interného predpisu

Aby bol interný predpis záväzný pre zamestnávateľa i všetkých jeho zamestnancov, musí byť riadne vyhlásený a zamestnávateľ musí zároveň splniť svoju informačnú povinnosť. V prípade druhej kategórie interných predpisov, t. j. predpisov organizačnej a technologickej povahy, musí zamestnávateľ ďalej preukázať, že zamestnanci s nimi boli skutočne oboznámení.

Zrušenie a skončenie platnosti interného predpisu

Zamestnávateľ samozrejme môže interný predpis zrušiť, pričom však takéto zrušenie je účinné najskôr dňom jeho vyhlásenia, teda ho nemožno zrušiť so spätnou platnosťou.  Ak sa interný predpis zruší alebo prestane existovať, nie sú tým nijako dotknuté práva, ktoré zamestnancovi dovtedy vznikli (najmä mzdové práva), a tieto práva aj naďalej trvajú.

Pracovný poriadok

Iné vnútorné predpisy nesmú ukladať zamestnancom povinnosti, keďže na tento účel slúži práve pracovný poriadok. Ide o jeden z osobitných druhov interných predpisov, ktorý nezakladá práva a nároky, ale podrobnejšie rozvádza ustanovenia zákonníka práce alebo ustanovenia osobitných právnych predpisov podľa osobitných podmienok zamestnávateľa, v prípade povinností zamestnávateľa a zamestnanca vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľ ním môže napríklad upraviť rozvrh pracovného času, určenie začiatku pracovného času a prestávok v práci alebo vymedziť voči zamestnancom konkrétne ustanovenia v otázkach náhrady škody a pod.

Na pracovný poriadok sa vzťahujú ustanovenia upravujúce pravidlá vydávania interných predpisov, ak zákonník práce neustanovuje inak. Pracovný poriadok sa teda vydáva rovnakým spôsobom ako interný predpis a vzťahujú sa naň aj rovnaké obmedzenia. Ak je riadne vyhlásený, je následne záväzný pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov. Ak v podniku zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ môže vydať alebo pozmeniť (nie však zrušiť!) pracovný poriadok len s predchádzajúcim písomným súhlasom odborovej organizácie, inak je jeho vydanie alebo zmena neplatná. Niektorí zamestnávatelia sú dokonca povinní vydať pracovný poriadok zo zákona; ide najmä o správne orgány vrátane územných samosprávnych celkov, ktoré priliehajú k obecným alebo mestským úradom atď.

Na záver

Ak neviete, ako správne upraviť niektoré práva alebo povinnosti v internom predpise alebo pracovnom poriadku tak, aby jeho znenie bolo v súlade so zákonníkom práce, radi vám v tomto ohľade poskytneme potrebnú právnu pomoc a pripravíme interný predpis na mieru potrebám vášho podniku alebo prepracujeme jestvujúci vnútorný predpis podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s internými predpismi?

 • Ako vydať interný predpis?
 • Vzory interných predpisov
 • Čo musí obsahovať interný predpis?
 • Ako riadne vyhlásiť interný predpis a informovať o ňom zamestnancov?
 • Ako správne zrušiť interný predpis?
 • Ako pozmeniť interné predpisy?
 • Čo môže, musí a čo naopak nesmie byť zahrnuté do pracovného poriadku?
 • Ako upraviť znenie pracovného poriadku?
 • Definovanie BOZP
 • Školenie zamestnancov o interných predpisoch
 • Príprava pracovných poriadkov
 • Školenia zamestnancov v BOZP
 • Novinky zo zákonníka práce
 • Príprava a revízia interných predpisov zamestnávateľa