Hospodárska súťaž

Ak má podnik (súťažiteľ) na určitom trhu významnú silu, môže svoje postavenie zneužiť, zvyčajne na dosiahnutie vyšších ziskov alebo na udržanie svojho postavenia. Právo hospodárskej súťaže sa zaoberá najmä dohodami medzi súťažiteľmi, zneužitím dominantného postavenia na trhu a spojovaním súťažiteľov.

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Pravidlá hospodárskej súťaže sú vymedzené najmä v zákone č. 143/2001 Z. z., o ochrane hospodárskej súťaže („ZOHS“) a na európskej úrovni v Zmluve o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) (články 101-109). Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže („ÚOHS“) a Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž). 

Protisúťažné dohody (kartelové dohody)

Protisúťažné dohody sú dohody medzi súťažiteľmi, rozhodnutia združení súťažiteľov a zosúladené postupy súťažiteľov, ktorých cieľom alebo výsledkom je narušenie hospodárskej súťaže. 

Kartely majú závažné dopady na ekonomiku ako celok i konečného spotrebiteľa. Činnosťou kartelov totiž dochádza k narúšaniu hospodárskej súťaže, či už v ohľade cien alebo obchodných podmienok súťažiteľov. 

Zakázané sú najmä dohody, ktoré obsahujú tzv. tvrdé obmedzenia („hard core“), ako napr. dohody o cenách, o rozdelení trhu alebo o uplatňovaní rôznych podmienok. Tieto dohody sú zakázané vždy a bez výnimky a bez skúmania faktických účinkov na trh. Uložiť sankcie je tak možné aj v situácii, keď dohoda hoci aj len môže narušiť hospodársku súťaž, bez ohľadu na úmysel súťažiteľov. 

Výnimkou zo zákazu kartelových dohôd sú dohody, ktoré neobsahujú tvrdé obmedzenia a ktorých vplyv na hospodársku súťaž je zanedbateľný, tzv. bagateľné kartely („pravidlo de minimis“), pričom na internetových stránkach ÚOHS sú definované ako „Oznámenia o dohodách zanedbateľného významu“ (https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html). Ďalšími výnimkami sú výnimky zo zákona (t. j. dohody, ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru, respektíve k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja , ďalej také, ktoré neukladajú súťažiteľom obmedzenia alebo ktoré neumožňujú vylúčenie hospodárskej súťaže pre podstatnú časť daného trhu) a v prípade vertikálnych dohôd tiež blokové výnimky.

Zneužívanie dominantného postavenia

Ďalej je zakázané zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu k ujme iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov (§ 11/1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, článok 102 ZFEÚ). 

Základnou podmienkou pre naplnenie skutkovej podstaty zneužitia je jestvovanie samotného dominantného postavenia súťažiteľa alebo spoločne viacerých súťažiteľov (tzv. spoločné alebo kolektívne dominantné postavenie), „ktorým ich trhová sila umožňuje správať sa do značnej miery nezávisle od ostatných súťažiteľov alebo spotrebiteľov“ (§ 10 zákona o ochrane hospodárskej súťaže). Platí vyvrátiteľná domnienka, že „dominantné postavenie nemá súťažiteľ alebo súťažitelia so spoločným dominantným postavením, ktorí počas skúmaného obdobia dosiahli na trhu menší podiel ako 40 %“, pokiaľ sa nepreukáže opak podľa § 10/2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, spravidla v dôsledku hospodárskej a finančnej sily súťažiteľa alebo podmienok na relevantnom trhu.

Aj v prípade, ak má súťažiteľ (alebo súťažitelia) dominantné postavenie, má právo brániť svoje postavenie na trhu, t. j. správať sa na trhu konkurenčným spôsobom, za predpokladu splnenia podmienky, že jeho konanie nie je zjavne neprimerané konkrétnym okolnostiam. Nesmie však konať tak, aby vylúčil iných súťažiteľov alebo im sťažil účasť na súťaži.

Zneužitím dominantného postavenia (§ 11/1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže) je najmä: 

 • priame alebo nepriame určovanie nákupných alebo predajných cien,
 • obmedzovanie výroby, predaja, technického vývoja,
 • rozdielne podmienky voči obchodným partnerom pri plnení rovnakej povahy,
 • podmieňovanie uzatvárania zmlúv nesúvisiacim plnením.

Spojovanie súťažiteľov (koncentrácia)

Za spojenie súťažiteľov sa považuje fúzia dvoch alebo viacerých súťažiteľov, ktorí predtým pôsobili na trhu samostatne, ako aj situácia, keď jeden alebo viacero podnikateľských alebo nepodnikateľských subjektov kontrolujúcich aspoň jedného súťažiteľa získa možnosť priamo alebo nepriamo kontrolovať iného súťažiteľa alebo jeho časť (najmä nadobudnutím aktív, podielu, prevádzky alebo iným spôsobom, ktoré im umožňujú kontrolovať takéhoto súťažiteľa alebo jeho časť) (§ 12 zákona o ochrane hospodárskej súťaže). Takéto spojenie nesmie viesť k narušeniu hospodárskej súťaže, to jest k vzniku alebo posilneniu dominantného postavenia súťažiteľa alebo spojených súťažiteľov na niektorom z relevantných trhov, na ktorých pôsobí súťažiteľ alebo spojení súťažitelia. 

Ak by zamýšľané spojenie súťažiteľov mohlo narušiť hospodársku súťaž, berú na seba spoločnosti vstupujúce do spojenia záväzky, a až nadväzne sa toto spojenie (fúzia) povolí. 

Schváleniu zo strany Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže podlieha spojenie súťažiteľov, ktorí: 

 • pôsobia na českom trhu a ktorých spoločný čistý obrat presahuje 1,5 miliardy CZK, pričom aspoň dvaja z týchto spájajúcich sa súťažiteľov dosiahli v poslednom účtovnom období čistý obrat viac ako 250 miliónov CZK,
 • na českom trhu dosiaľ nepôsobili a ich celosvetový čistý obrat za posledné účtovné obdobie presiahol 1,5 miliardy CZK, so súťažiteľom, ktorý už pôsobí na českom trhu a ktorého čistý obrat na tomto trhu je taktiež vyšší ako 1,5 miliardy CZK.

V prípadoch cezhraničných koncentrácií veľkých spoločností, ktoré nemajú význam pre celé Spoločenstvo, sa zvyčajne vyžaduje oznámenie orgánom pre ochranu hospodárskej súťaže v každom dotknutom štáte EÚ (tento proces možno nahradiť jednotným oznámením Európskej komisii), konkrétne v prípade, ak by sa tieto oznámenia museli podávať v troch alebo viacerých členských štátoch). 

Koncentrácie súťažiteľov s významom pre celé Spoločenstvo podliehajú preskúmaniu a schváleniu Európskou komisiou. Kritériom je potom výška ročného celosvetového obratu a obratu v rámci Spoločenstva. 

Kým sa spojenie nepovolí, je zakázané ho uskutočniť pod hrozbou pokuty až do výšky 10 miliónov CZK alebo 10 % čistého obratu súťažiteľa za posledné účtovné obdobie. Okrem toho môže Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže uložiť dotknutým subjektom povinnosť predať podiel alebo podiely, previesť podnik alebo jeho časť alebo zrušiť zmluvu, na základe ktorej došlo k spojeniu. 

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s hospodárskou súťažou?

 • Aké sú pravidlá hospodárskej súťaže?
 • Aké sú protisúťažné dohody?
 • Aké sú výnimky zo zákazu kartelových dohôd?
 • Kedy má súťažiteľ dominantné postavenie na trhu?
 • Kedy má súťažiteľ s dominantným postavením na trhu právo správať sa na trhu konkurenčným spôsobom?
 • Čo znamená spojenie súťažiteľov?
 • Kedy spojenie súťažiteľov narúša hospodársku súťaž?
 • Aké sú podmienky pre fúziu súťažiteľov, aby sa zamedzilo narušeniu hospodárskej súťaže?

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?