Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú v praxi často využívané formy pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré sa od pracovného pomeru líšia najmä väčšou zmluvnou voľnosťou a absenciou mnohých obmedzení zo zákona, ako aj naopak povinných dojednaní typických pre pracovný pomer. Príkladom takéhoto rozdielu je napríklad skutočnosť, že zamestnávateľ nie je v rámci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru povinný rozvrhnúť zamestnancovi pracujúcemu na dohodu pracovný čas, teda určiť začiatok a koniec pracovnej zmeny. To však neznamená, že by zamestnanec nebol povinný vykonávať prácu určitého druhu alebo v určenom pracovnom čase. Ani v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru by tak nemalo chýbať vymedzenie pracovnej náplne alebo činnosti, miesta jej výkonu, rozsahu pracovného času, doby, na ktorú sa dohoda uzatvára, a dohodnutej odmeny.

Pritom rozlišujeme:

 • dohodu o vykonaní práce, a
 • dohodu o pracovnej činnosti.

Zákonník práce nestanovuje pre uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru takmer žiadne obmedzenia. Je ponechané na uvážení zamestnávateľa, či so zamestnancom uzavrie pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd, hoci zákonník práce výslovne uprednostňuje pracovný pomer. V prípade dohôd ide najčastejšie o sezónne práce, zamestnávanie študentov alebo ľudí na starobnom dôchodku, na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktorí zvyčajne nepracujú na plný úväzok, ale aj o príležitostné alebo krátkodobé práce. Na prácu vykonávanú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vo všeobecnosti vzťahujú predpisy o pracovnom pomere. To však neplatí v prípade:

 • preradenia na inú prácu a preloženia,
 • dočasného pridelenia,
 • odstupného,
 • pracovného času a času na odpočinok,
 • prekážky v práci na strane zamestnanca,
 • dovolenky,
 • skončenia pracovného pomeru,
 • odmeňovania (okrem minimálnej mzdy),
 • cestovných náhrad.

Dohoda o vykonaní práce (DPP)

Prvým typom dohody je dohoda o vykonaní práce, kde predpokladaný rozsah práce nesmie prekročiť 300 hodín za kalendárny rok. Ak sa dohoda uzatvára na obdobie jedného roku od júna do júna nasledujúceho roku, tento maximálny počet hodín sa počíta osobitne vždy za každý kalendárny rok, t. j. od júna do decembra najviac 300 hodín, a od januára do júna nasledujúceho roku taktiež najviac 300 hodín. Celkový rozsah práce bude v tomto prípade najviac 600 hodín. Do tohto rozsahu sa tiež započítava aj obdobie, počas ktorého zamestnanec vykonával v tom istom kalendárnom roku prácu pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce, a to aj v prípade, keď nejde o prácu rovnakého druhu. V prípade prekročenia uvedeného limitu môže orgán inšpekcie práce uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 2 000 000 CZK. Treba doplniť, že z dohody o vykonaní práce sa neodvádza zdravotné a sociálne poistenie, ak je mesačný príjem z dohody o vykonaní práce nižší ako 10 000 CZK (pozn.: pozor, príjmy z rôznych dohôd o vykonaní práce u toho istého zamestnávateľa sa sčítavajú!).

Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ)

Druhým typom dohody je dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej nie je možné vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu stanoveného týždenného pracovného času u daného zamestnávateľa (t. j. viac ako 20 hodín týždenne). Jednotlivé dohody o pracovnej činnosti uzatvorené tým istým zamestnancom s tým istým zamestnávateľom sa však v kalendárnom roku nesčítajú, takže ich môže uzatvoriť aj viacero (a to i v kombinácii s dohodou alebo dohodami o vykonaní práce), pričom každá z nich sa bude posudzovať samostatne. Dodržanie uvedeného limitu sa posudzuje za celé obdobie (t. j. v priemere), na ktoré bola táto dohoda uzavretá, najviac však za obdobie 52 týždňov.

Zamestnanec tak môže pracovať nepravidelne, napríklad v niektorých týždňoch prekročí stanovený limit a odpracuje viac ako polovicu určeného týždenného pracovného času, zatiaľ čo v iných týždňoch bude naopak pracovať menej. Toto obmedzenie sa však nesmie obchádzať tak, že zamestnanec odpracuje 26 týždňov po celý určený týždenný pracovný čas a potom ďalších 26 týždňov vôbec nenastúpi do práce. Na to slúži výkon práce v pracovnom pomere dohodnutom na dobu určitú. Rozsah práce však môže v tomto prípade na rozdiel od dohody o vykonaní práce presiahnuť v tom istom kalendárnom roku 300 hodín. V prípade prekročenia uvedeného limitu môže orgán inšpekcie práce, rovnako ako v prípade dohody o vykonaní práce, uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 2 000 000 CZK. Je potrebné zdôrazniť, že ak odmena nepresiahne 3499 CZK mesačne, zamestnávateľ z tejto dohody neodvádza sociálne ani zdravotné poistenie.

Na záver

Na práce vykonávané na základe dohody sa zároveň nevzťahuje skúšobná lehota, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak, čo však v praxi zvyčajne nie je ani potrebné, pretože spoluprácu môžu obe strany kedykoľvek jednostranne ukončiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. V dohodách si možno okrem iného dojednať aj spôsob ich zrušenia.

Ak takáto dojednanie neexistuje, možno pracovnoprávny vzťah zrušiť:

 • dohodou strán k dohodnutému dňu,
 • výpoveďou podanou z ľubovoľného dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu s pätnásťdňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej strane,
 • okamžitým zrušením, ktoré si však možno dohodnúť len pre prípady, keď je možné skončiť pracovný pomer s okamžitou platnosťou.

Treba zdôrazniť, že v prípade jednostranného zrušenia dohody sa na zamestnanca nevzťahujú ustanovenia o ochranných lehotách, ako je tehotenská, materská alebo rodičovská dovolenka. Aj v prípade dohody však možno neplatnosť jej skončenia napadnúť na súde, a to do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mala práca vykonávaná na základe dohody o vykonaní práce skončiť týmto zrušením.

Opäť zdôrazňujeme, že ide o premlčaciu lehotu, čo znamená, že po jej uplynutí toto právo zaniká a tým viac nie je možné domáhať sa určenia neplatnosti právneho úkonu, ktorým bol ukončený pracovný pomer. Preto sa odporúča zveriť prípravu žaloby o určenie neplatnosti ukončenia pracovného pomeru odborníkom, aby ste nepriši o právo napadnúť zrušenie pracovného pomeru. V tejto súvislosti vám radi poskytneme potrebnú právnu pomoc.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

 • Za akých okolností je výhodnejšie uzavrieť dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti?
 • Aký je právny rozdiel medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti?
 • Posúdenie platnosti dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti
 • Kedy a ako môžem vypovedať dohodu o vykonaní práce?
 • Kedy a ako môžem vypovedať dohodu o pracovnej činnosti?
 • Ako vypracovať dohodu o vykonaní práce/o pracovnej činnosti
 • Zdanenie práce v prípade dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti
 • Sociálne a zdravotné poistenie v prípade dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti
 • Vyhlásenie daňovníka (ružový formulár)
 • Zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti pre zamestnávateľov
 • Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v prípade cudzincov
 • Ukončenie a výpoveď dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti