Dodržiavanie právnych predpisov v podnikoch (podniková Compliance) (vrátane prevencie trestnej zodpovednosti právnických osôb)

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Zodpovedný podnikateľ dnes využíva v rámci kvalifikovaného riadenia podniku vrátane riadenia rizík už celkom štandardne tzv. systém riadenia zhody s právnymi predpismi (Compliance Management System). Ide o súbor opatrení, ktoré ako celok zaisťujú riadne vnútorné fungovanie organizácie a súlad jej činnosti s právnymi a inými podobnými predpismi.

Realizácia programov Compliance u klienta obvykle zahŕňa

 • podrobnú vstupnú analýzu – oboznámenie sa s povahou, štruktúrou a rozsahom činnosti klienta, identifikácia možných rizík, posúdenie prítomnosti, obsahu a doterajšej implementácie nástrojov Compliance,
 • preventívne opatrenia – tvorba jasných a zrozumiteľných pravidiel vrátane ich operatívnej implementácie u klienta (školenia a pod.), nastavenie kompetencií a zodpovedností,
 • kontrolu – návrh a nastavenie kontrolných nástrojov a ich implementácia, interné previerky,
 • reakcie – riešenie konkrétnych zistených problémov a nežiaducich udalostí.

Zavádzanie programov Compliance u právnických osôb pritom ešte vzrástlo na význame s účinnosťou zákona č. 418/2011 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konaní proti nim od 1. januára 2012, keďže správnym nastavením a vykonávaním preventívnych opatrení môže právnická osoba vylúčiť svoju trestnú zodpovednosť.

Buďte preto aj vy zodpovedným manažérom a zaveďte vo svojej organizácii patričný program Compliance zameraný na prevenciu nežiaducich javov a rizík, vrátane prevencie trestnej zodpovednosti.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s podnikovou Compliance?

 • Vysvetlenie a školenia, čo je Compliance Management System pre manažment aj zamestnancov
 • Aké riziká sú spojené s mojím podnikaním?
 • Preventívne opatrenia v podniku
 • Možno vylúčiť moju trestnú zodpovednosť ako právnickej osoby?
 • Školenie poverencov pre Compliance
 • Kontrola dodržiavania programov Compliance
 • Zamestnanci porušili interné predpisy podniku, ako postupovať?
 • Interné vyšetrovanie porušenia pravidiel Compliance
 • Analýza rizikových faktorov z hľadiska Compliance
 • Príprava a implementácia kontrolných mechanizmov Compliance
 • Zaistenie dôkazov pri porušení Compliance
 • Zavedenie interných oznamovacích kanálov pre program Compliance
 • Ochrana interných oznamovateľov v spoločnosti
 • Spolupráca pri kontrolách zo strany dozorných orgánov
 • Školenia vrcholového manažmentu v oblasti Compliance

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?