Nejčastěji řešené problémy

 • Analýza smluvní dokumentace
 • Prošetření rozhodnutí orgánů společnosti
 • Předběžná a následná právní prověrka v případě rizikových incidentů
 • Posouzení rizika vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby
 • Posouzení rizik pro společnost v případě trestního stíhání zaměstnance

Náležitá právní prověrka neboli Due Diligence je nezbytnou součástí každé větší obchodní transakce, zejména při převodu obchodního podílu. Opomíjenou součástí právní prověrky ale bývá aspekt trestněprávní. Má však vůbec smysl zabývat se v rámci Due Diligence prověrkou z hlediska trestního práva? Určitě ano. Pro ilustraci si můžeme představit následující situace.

Komplexní trestněprávní prověrky společnosti

 • Analýza smluvní dokumentace
 • Prošetření rozhodnutí orgánů společnosti
 • Předběžná a následná právní prověrka v případě rizikových incidentů
 • Posouzení rizika vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby
 • Posouzení rizik pro společnost v případě trestního stíhání zaměstnance
 • Možnost navázat odpovídajícím Criminal Compliance programem

Zaměstnanec je trestně stíhán pro trestný čin související s podnikáním zaměstnavatele, typicky pro trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku. Jaká rizika z této situace plynou pro zaměstnavatele a případného zájemce o koupi obchodního podílu?

Právní prověrku lze provést nejen preventivně před určitou transakcí, ale i poté, co byl zjištěn konkrétní incident, který je třeba analyzovat, posoudit jeho rizika a navrhnout nejvhodnější postup, který ochrání dotčené subjekty před jeho následky.

Tyto otázky mají, samozřejmě, přesah i do trestní odpovědnosti právnických osob a v širším kontextu i do odpovědnostních vztahů občanskoprávních. Komplexní právní prověrka v oblasti (nikoliv jenom) trestněprávních rizik je tedy zásadní nástroj, který by měl být použit vždy, když existuje riziko přítomnosti trestněprávních aspektů posuzované věci.

Představme si společnost s ručením omezeným, jejímž statutárním orgánem jsou dva jednatelé, kteří mají mezi sebou rozdělené obchodní vedení takovým způsobem, že jeden odpovídá za technickou stránku podnikání, zatímco druhý se věnuje financím a účetnictví.

Společnost se rozhodne za účelem financování svého podnikání zažádat o úvěr, přičemž druhý jednatel při sjednávání úvěrové smlouvy předloží záměrně zkreslené údaje o hospodářských výsledcích společnosti, aby zvýšil šance na poskytnutí úvěru. Banka tento podvod neodhalí, společnost úvěr nerušeně vyčerpá a řádně jej splácí. První jednatel žádost o úvěr spolupodepsal, přičemž si nevšiml jakýchkoliv nesrovnalostí a o podvodu se dozvěděl náhodou a až zpětně. Jaká rizika pro tohoto jednatele a pro společnost vyvstávají a jaké má možnosti tuto situaci řešit?

Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti v oblasti Due Diligence a v oblasti trestního práva obecně. V rámci toho se dále specializujeme na Criminal Compliance a trestní odpovědnost právnických osob. Jsme tedy schopni poskytnout Vám nadstandardní služby, které jdou nad rámec běžného Due Diligence a kvalifikovaně posoudit také rizika trestní odpovědnosti související s připravovanou nebo již uskutečněnou transakcí, případně jakoukoli jinou věcí spojenou s byť jen potenciálními následky v trestněprávní rovině.