Pandemický zákon

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů – tzv. pandemický zákon – má v budoucnu zamezit nutnosti vyhlašovat nouzový stav a zavádí nový systém nařizování mimořádných opatření, upravuje náhradu škody vzniklé v důsledku mimořádných opatření a zabývá se také přestupky, souvisejících s porušováním mimořádných opatření.

Pandemický zákon nabyl účinnosti dne 27. února 2021. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vyhlášen stav pandemické pohotovosti. Tento stav má být alternativou k nouzovému stavu udržovanému již od počátku epidemie. Stav pandemické pohotovosti bude možno ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlásí ve Sbírce zákonů. Ustanovení zákona týkající se mimořádných opatření měly platit pouze do 28. února 2022, ovšem po novelizaci zákona je jejich platnost prodloužena do 30. listopadu 2022.

Tento zákon však nevylučuje možnost vyhlásit nouzový stav a v jeho rámci zavést například úplný lockdown, pokud možnosti pandemického zákona nebudou pro boj s epidemií stačit.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Za účelem likvidace epidemie COVID-19 může nařídit mimořádná opatření ministerstvo zdravotnictví, krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Taková mimořádná opatření mohou přikázat či zakázat nebo omezit určité činnosti a služby, resp. stanovit podmínky provádění takových činností a služeb.

Ministerstvo zdravotnictví může jako jediné nařídit mimořádná opatření s celostátní působností. Krajské hygienické stanice mohou mimořádná opatření nařídit pouze na území svého správního obvodu.

Výčet mimořádných opatření:

 • omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování;
 • omezení výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti v provozovně, obchodním centru, na tržišti, tržnici nebo v jiném prostoru sloužícímu k podnikatelské nebo obdobné činnosti anebo stanovení podmínek pro jejich výkon, včetně omezení provozní doby;
 • omezení podnikatelské nebo obdobné činnosti, při jejímž výkonu přichází fyzická osoba do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, anebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti;
 • omezení provozování sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště, přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz;
 • omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě v jednom čase, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a na shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím;
 • omezení výuky nebo jiné činnosti vysoké školy, vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiného obdobného zařízení anebo stanovení podmínek pro výuku nebo jinou činnost v nich;
 • příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních;
 • zákaz nebo omezení nebo stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích;
 • příkaz používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření;
 • příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout ministerstvu nebo krajské hygienické stanici informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření;
 • omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel pro zajištění jejich provozu;
 • přemístění osob ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučení volného pohybu těchto osob mimo věznici;
 • příkaz testovat fyzické osoby, které jsou členy orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnance a jiné pracovníky, studenty vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo žáky nebo děti navštěvující školu nebo školské zařízení nebo dětskou skupinu na stanovení přítomnosti viru COVID-19 nebo jeho antigenu, stanovení podmínek pro osobní přítomnost těchto osob na pracovišti, na vysoké škole, vyšší odborné škole, ve škole nebo školském zařízení anebo v dětské skupině a stanovení podmínek a způsobu hlášení výsledku tohoto testování nebo odmítnutí podstoupení tohoto testování orgánu ochrany veřejného zdraví;
 • příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení přítomnosti antigenu viru COVID-19 podle předcházejícího odstavce s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem COVID-19, nejvýše však po dobu 72 hodin od podstoupení testu;
 • omezení provozu hudebních, tanečních, herních nebo podobných společenských klubů nebo diskoték, heren nebo kasin anebo stanovení podmínek pro jejich provoz, a to včetně omezení provozní doby;
 • omezení provozu zoologických nebo botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků nebo obdobných historických nebo kulturních objektů, veřejných knihoven, hvězdáren nebo planetárií anebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo využívání;
 • omezení konání hudebních, divadelních nebo kinematografických představení, pohybových nebo tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů nebo přehlídek nebo jiných obdobných událostí anebo stanovení podmínek pro jejich konání;
 • omezení konání trhů, veletrhů nebo prodejních hospodářských výstav anebo stanovení podmínek pro jejich konání;
 • omezení konání zotavovacích akcí, jiných podobných akcí pro děti nebo příměstských táborů nebo jim podobných akcí pro děti anebo stanovení podmínek pro jejich konání;
 • omezení činnosti orgánů právnických osob, při jejímž výkonu fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby, přichází do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, nebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti;
 • příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem COVID-19, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem COVID-19 nebo nebyly ve styku s fyzickou osobou nakaženou virem COVID-19, nejvýše však po dobu 72 hodin;
 • příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem COVID-19, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky, o dopravním prostředku použitém při návratu do České republiky a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje.

PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Přestupku dle pandemického zákona se dopustí osoba, která nedodrží mimořádné opatření.

Výše pokut za porušení protiepidemických opatření:

 • od 6 000 Kč do  400 000 Kč pro fyzické osoby;
 • od 10 000 Kč do  800 000 Kč pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Fyzická osoba se zprostí odpovědnosti za spáchání přestupku, pokud jej spáchala na základě pokynu svého zaměstnavatele.

Přestupky je oprávněna projednávat krajská hygienická stanice, dále orgán Policie ČR či strážník obecní policie v případě přestupků řešených příkazem na místě.

Trestné činy spáchané za stavu pandemické pohotovosti budou hodnoceny podle přísnější trestní sazby, která předpokládá nouzový či obdobný stav, pouze tehdy, pokud je trestným činem poškozen či ohrožen zájem společnosti na zvládání epidemie.

NÁHRADA ŠKODY

Dle pandemického zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám během stavu pandemické pohotovosti. Tato škoda však musí vzniknout v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými dle pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, tzn., že škoda musí vzniknout v důsledku mimořádných opatření.

Stát nahradí poškozeným pouze skutečnou škodu, nikoli ušlý zisk. Za škodu se nepovažují náklady vzniklé v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků. Výše náhrady škody se snižuje o výši dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor poskytnutých ke zmírnění dopadů epidemie.

Jak má poškozený uplatnit nárok na náhradu škody?

 • písemnou nebo elektronickou formou na podatelnu Ministerstva financí, odkaz zde;
 • ve lhůtě 12 měsíců, kdy se se o škodě dozvěděl, nejdéle však do 3 let od vzniku škody.

Uplatnění nároku na náhradu škody u Ministerstva financí je podmínkou jeho následného uplatnění u soudu v případě, že nebyl poškozený s vyřízením svého nároku spokojen.