Vládní novela zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, lépe známá pod zkráceným názvem vládní daňový balíček, je v současné chvíli jednou z médii nejostřeji sledovaných novel projednávaných v poslanecké sněmovně. Tato novela již prošla dne 10. července 2019 prvním čtením v poslanecké sněmovně, a pokud bude definitivně schválena, předpokládá se její účinnost od začátku příštího roku, tedy ode dne 1. 1. 2020. Přestože jejím primárním zaměřením je úprava daňového zatížení v oblasti lihovin, tabákových výrobků či hazardu, její součástí je zejména pro naše klienty velice významná změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Přijetím vládního daňového balíčku dojde s velkou pravděpodobností změnou zákona o správních poplatcích k navýšení správních poplatků spojených s úkony činěnými vůči katastrálnímu úřadu uvedenými v položce č. 120 přílohy k tomuto zákonu, tj. „přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí“. Dle § 11 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí se vkladem do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv: vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, ale také rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Vládní daňový balíček v této souvislosti počítá s navýšením všech správních poplatků u katastrálního úřadu, a to včetně nejvíce používaného návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, který by měl být nově od roku 2020 navýšen z původní částky 1.000,- Kč na novou částku 2.000,- Kč. Touto novelou tak dojde k rapidnímu nárůstu správních poplatků o celých 100%.

Zahrnutím zvýšení sazby poplatků u katastrálního úřadu do vládního daňového balíčku vláda odůvodňuje délkou doby od posledního navyšování a také zdražením samotného procesu zápisu skutečností do katastru nemovitostí. Současně vláda v důvodové zprávě porovnává sazby správních poplatků za vklady do katastru nemovitostí v České republice a sousedními zeměmi, z čehož vychází, že sazby v České republice jsou v současné době zdaleka nejnižší. Účelem navýšení sazby správních poplatků je dle vlády získání financí do rozpočtu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Všeobecné pokladní správy. Příjem do těchto rozpočtů by měl po této novele vzrůst o necelý dvojnásobek z původních cca 740 milionů, které se ročně na správních poplatcích u katastrálního úřadu vyberou.

Navýšení sazby správních poplatků u katastrálního úřadu je velice významnou změnou především pro osoby podnikající v realitách, přičemž není rozhodné, zda se jedná o realitní zprostředkovatele či developerské společnosti, neboť vzrostou náklady spojené s každým jedním dílčím návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Toto zvýšení se však nebude týkat pouze např. návrhu na vklad vlastnického práva z titulu uzavřené kupní smlouvy. V obvyklé realitní transakci je zapotřebí provést výmaz stávajícího zástavního práva banky strany prodávající a současně provést rovněž i vkladu zástavního práva financující banky strany kupující.  V rámci developerských projektů však může nastat situace, kdy nebude možné uvolnit zástavní právo financující banky ke všem jednotkám, ale bude nutné řešit výmazy individuálně (pozn. byť se jedná o situaci méně žádoucí) – v takovém případě je nutné počítat s vyšší finanční zátěží stran správních poplatků. Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhované změny dotknou všech vkladových řízení, je nutné počítat se zvýšením nákladů spotřebitelů (tj. nepodnikatelů) i v případech jako je darování, zřízení služebnosti bytu atd.

Mgr. Jakub Hafner

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

Rádi vás provedeme
problematikou práva