Vláda schválila návrh Ministerstva financí na zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023.

Dosud vydaná povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu nebo ve zvláštním režimu pozbydou dnem nabytí účinnosti návrhu zákona právní účinky.  Neukončená řízení o žádostech o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo ve zvláštním režimu budou ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona zastavena. Stejně bude postupováno u již vydaných rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Poplatníkům, kterým již byly vydány bloky účtenek pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, dnem nabytí účinnosti návrhu zákona odpadá povinnost tyto bloky účtenek vracet.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb, je momentálně v legislativním procesu. Ukončení evidování tržeb se tak bude odvíjet od konečného znění legislativy.

V podrobnostech odkazujeme na web  Finanční správy.