Opatření „catch-all“ je zvláštní opatření vydané na základě nařízení Rady (ES) 428/2009, ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (dále jen „nařízení č. 428/2009“).

Opatřením catch-all jsou jeho adresáti informováni o tom, že vývoz specifikovaného zboží dvojího užití je možné uskutečnit pouze na základě individuálního vývozního povolení. V České republice je orgánem kompetentním k zavedení opatření catch-all Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zbožím dvojího užití se podle čl. 2 odst. 1 nařízení č. 428/2009 rozumí "zboží, včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení". Podrobný výčet zboží dvojího užití je obsažen v příloze I. nařízení č. 428/2009, přičemž pro vývoz v ní uvedeného zboží je v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení č. 428/2009 vždy vyžadováno povolení.

Nařízení předpokládá, že vedle zboží uvedeného v příloze I. může existovat i jiné rizikové zboží dvojího užití, u něhož je žádoucí mít jeho vývoz pod kontrolou. Podle čl. 3 odst. 2 nařízení č. 428/2009 je proto možné vyžadovat povolení pro vývoz do všech nebo do některých míst určení u určitého zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I. Děje se tak prostřednictvím opatření "catch-all", jímž informuje příslušný orgán členského státu podnikatelské subjekty na jeho území o tom, že určité zboží podléhá individuálnímu vývoznímu povolení.

V souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení č. 428/2009 je povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I., vyžadováno, "jestliže byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést."  

Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, neuvedeného v příloze I., je dále vyžadováno na základě čl. 4 odst. 2 nařízení č. 428/2009 tehdy, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo, a byl-li vývozce informován příslušnými orgány, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro vojenské konečné použití. Členský stát může zakázat nebo požadovat povolení pro vývoz zboží dvojího užití, neuvedeného v příloze I., dále z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv (čl. 8 nařízení č. 428/2009).

V českém právu není právní povaha opatření catch-all zcela jednoznačná. Svojí povahou se blíží tzv. informačnímu úkonu orgánu veřejné moci, ve svém důsledku však citelně zasahuje do práv vývozců, neboť může zásadně omezit či zcela zmařit plnění smluv mezi českými a zahraničními subjekty.

Z důvodu eliminace rizika zneužití libovůle správního orgánu je proto nezbytné, aby při ukládání opatření catch-all byly řádně naplněny veškeré hmotněprávní důvody pro jeho nařízení a rovněž aby byly dodrženy všechny jeho formální náležitosti. Z textu opatření musí být vždy zřejmé, z jakého důvodu a v souladu s jakým článkem nařízení č. 428/2009 je ukládáno, na jaké subjekty a zboží se vztahuje, případně po jak dlouhou dobu má trvat.

Každý členský stát je podle čl. 4 odst. 6 nařízení č. 428/2009 povinen bezodkladně informovat o všech přijatých opatřeních Komisi a ostatní členské státy. Podobně je povinen informovat Komisi i v případě opatření vydaného na základě čl. 8 nařízení č. 428/2009.

                                    JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D., advokátka

 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D. Profilový obrázek
JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.
advokát, partner, členka dozorčí rady

Rádi vás provedeme
problematikou práva